Vergi Yargılaması Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

35.00 TL

Yazar : Rüknettin Kumkale
Basım Tarihi : 2017 Ekim
Sayfa Sayısı : 297 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

İçindekiler
ÖNSÖZ …………………………………………………………………………………………….. V
İÇİNDEKİLER ………………………………………………………………………………… VII
KISALTMALAR ………………………………………………………………………………XV
GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………….. 1
BİRİNCİ BÖLÜM
YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
(TERİM VE KAVRAM-TARİHÇE-TARİHÇENİN ÖĞRETTİKLERİ)
I)TERMİNOLOJİ SORUNU VE KAVRAM ……………………………………… 11
A)TERMİNOLOJİ SORUNU ……………………………………………………….. 11
1)Terim Karmaşası ………………………………………………………………….. 11
2)Muhakeme mi? Yargılama mı? ………………………………………………. 17
3)İade mi? Yenilenme mi? ……………………………………………………….. 19
4)Terminoloji Konusundaki Kanaatimiz …………………………………….. 20
B)KAVRAM SORUNU ……………………………………………………………….. 20
1)Kavram İrdeleme Metodu ……………………………………………………… 20
2)Yasal Düzenlemelerde Kavram ve Görüşümüz…………………………. 21
II)YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ…………… 27
A)TARİHSEL YAKLAŞIM YÖNTEMİMİZ -YARGILAMANIN
YENİLENMESİ KONUSUNDA KAPSAMLI TARİHSEL
ARAŞTIRMA YAPMA ZORUNLULUĞUNUN NEDENİ…………… 27
1)Tarihsel Yaklaşımda Yöntemimiz…………………………………………… 27
2)Yargılamanın Yenilenmesi Konusunda Kapsamlı Tarihsel
İrdeleme Yapma Zorunluluğunun Nedeni ……………………………….. 28
B)YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ …. 31
1)Eski Mezapotamya, Hint ve Mısır…………………………………………… 31
2)Antik Yunan ………………………………………………………………………… 33
3)Roma Hukuku ……………………………………………………………………… 34
4)İslam Hukuku ………………………………………………………………………. 39
5)Osmanlı Devleti Dönemi……………………………………………………….. 42
a)Tanzimat Öncesi Dönem……………………………………………………. 42
VIII
b)Tanzimat Dönemi …………………………………………………………….. 44
aa) Tanzimat Dönemi’nin ve Hukuk Sistemindeki
Değişikliklerin Genel Değerlendirmesi ………………………….. 44
bb) Tanzimat Dönemi’nin Medeni Usul Yasaları ve
Yargılamanın Yenilenmesi Kurumu Açısından
İrdelenmesi ………………………………………………………………… 46
cc) Tanzimat Dönemi’nin Vergi Hukuku, İdari Yargılama
Hukuku ve Vergi Yargılaması Hukuku Açısından
İrdelenmesi ………………………………………………………………… 51
aaa) Tanzimat Dönemi’nde Vergiler ve Vergi İdaresi
Konusundaki Gelişmeler ………………………………………. 51
bbb) Tanzimat Dönemi’nde İdari Yargı/Vergi Yargısı …….. 54
aaaa) Yüksek Mahkemeler /Şura-yı Devlet/Danıtay’ın
Tarihçesi ……………………………………………………. 54
bbbb) Yargıda Taşra Yapılanması ile İdari ve
Vergisel Uyuşmazlıkların Çözümü ……………….. 57
6)Cumhuriyet Dönemi ……………………………………………………………… 59
a)Cumhuriyet Dönemi’nde Danıştay ve Yargılamanın
Yenilenmesine İlişkin Kuralların Gelişimi …………………………… 59
aa) 669 Sayılı Kanun’un Yargılamanın Yenilenmesine İlişkin
Sistemi ………………………………………………………………………. 59
bb) 21.07.1931 Tarihli ve 1859 Sayılı Yasa Değişikliği ile
Yargılamanın Yenilenmesi Konusunda Kabul Edilen
Sistem ……………………………………………………………………….. 61
cc) 3546 Sayılı Devlet Şurası Kanunu’nun Yargılamanın
Yenilenmesine İlişkin Sistemi ………………………………………. 62
dd) 521 Sayılı Danıştay Kanunu’nun, Bu Kanunda 1488
Sayılı Anayasa Değişikliğine Paralel Olarak
Gerçekleştirilen Değişikliklerin ve Kanunun
Yargılamanın Yenilenmesine İlişkin Sisteminin
Değerlendirilmesi ……………………………………………………….. 64
aaa) 521 Sayılı Danıştay Kanunu’nun, Bu Kanunda 1488
Sayılı Anayasa Değişikliğine Paralel Olarak
Gerçekleştirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi……. 64
bbb) 521 Sayılı Danıştay Kanunu’nun Yargılamanın
Yenilenmesine İlişkin Sistemi………………………………… 66
b)Cumhuriyet Döneminde Vergisel Uyuşmazlıkların Çözüm
Yolları ve Çözüm Makamları (Vergi Komisyonları Dönemi) …. 68
aa) 1939 Yılına Kadar Olan Dönem ……………………………………. 68
bb) 1939 Değişikliği ile Gelen Sistem …………………………………. 69
cc) 5432 Sayılı VUK Sistemi …………………………………………….. 70
C)TARİHÇENİN ÖĞRETTİĞİ……………………………………………………… 75
IX
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA
YARGILAMANIN YENİLENMESİ
I)YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDA GENEL
BİLGİLER…………………………………………………………………………………… 79
A)VERGİ YARGILAMASININ HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ
VE ÖNEMİ……………………………………………………………………………… 79
B)KESİN HÜKÜM KAMU DÜZENİ İLİŞKİSİ – KESİN
HÜKMÜN AŞILMASI ZORUNLULUĞU …………………………………. 83
1)Kesin Hüküm Kamu Düzeni (Hukuk Güvenliği) İlişkisi ……………. 83
2)Kesin Hükmün Aşılması Zorunluluğu …………………………………….. 85
C)KESİN HÜKÜM ……………………………………………………………………… 87
1)Genel Açıklamalar ……………………………………………………………….. 87
2)Kesin Hükmün Kabulündeki Amaç ………………………………………… 93
3)Kesin Hükmün Özellikleri …………………………………………………….. 94
4)Şekli Anlamda Kesin Hüküm – Maddi Anlamda Kesin Hüküm
Ayrımı ………………………………………………………………………………… 94
5)Şekli Anlamda Kesin Hüküm…………………………………………………. 95
a)Verildiği Anda Kesinleşen Kararlar-Olağan Kanun Yoluna
Başvurulamayan Kararlar …………………………………………………. 96
b)Olağan Kanun Yolunda Kesinleşme ……………………………………. 98
6)Kesin Hükmün Etkisi ……………………………………………………………. 99
a)Genel Açıklamalar ……………………………………………………………. 99
b)İdari Davalarda Kesin Hükmün Etkisi ………………………………… 100
aa) İptal Davalarında Kesin Hükmün Etkisi ………………………… 100
aaa) Davanın Reddi Kararlarında Kesin Hükmün Etkisi….. 100
bbb) İptal kararlarında Kesin Hükmün Etkisi…………………. 100
bb) Tam Yargı Davalarında Kesin Hükmün Etkisi ………………. 104
c)Vergi Davalarında Kesin Hükmün Etkisi …………………………… 105
aa) İptal Davalarında Kesin Hükmün Etkisi ………………………… 105
aaa) Davanın Reddi Kararlarında Kesin Hükmün Etkisi….. 105
bbb) İptal Kararlarında Kesin Hükmün Etkisi………………… 105
bb) Tam Yargı Davalarında Kesin Hükmün Etkisi ………………. 107
cc) Hüküm Gerekçe İlişkisi-Gerekçeli Karar Hakkı……………… 108
D)VERGİ YARGILAMASI HUKUKU’NDA KANUN YOLLARI
VE KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI…………………….. 112
1)Kanun Yolu Kavramı …………………………………………………………… 112
X
2)Yargılamanın Yenilenmesinin Hukuksal Niteliği ve Kararlara
Karşı Çözüm Yolları İçerisindeki Yeri …………………………………… 117
3)Vergi Yargılaması Hukukunda Olağan Kanun Yolları ……………… 119
a)İstinaf …………………………………………………………………………….. 119
b)Temyiz …………………………………………………………………………… 121
4)Vergi Yargılaması Hukukunda Kararlara Karşı Tanınan
Olağanüstü Yollar ……………………………………………………………….. 126
a)Kanun Yararına Temyiz ……………………………………………………. 126
b)Yargılamanın Yenilenmesi ……………………………………………….. 128
II)YARGILAMANIN YENİLENMESİ KURUMUNA İLİŞKİN İYUK
SİSTEMİ ……………………………………………………………………………………. 128
A)YARGILAMANIN YENİLENMESİ KURUMUNUN İYUK’TA
ELE ALINIŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER………………… 128
B)HUMK’TAN ALINMAYAN YARGILAMANIN YENİLENMESİ
SEBEPLERİ …………………………………………………………………………… 133
1)Lehine Karar Verilen Tarafın Yalan Yere Yemin Ettiğinin
Sabit Olması Hali ………………………………………………………………… 133
2)İYUK’ta Olması Gereken Ama Alınmayan Yenilenme Sebebi:
“Beyanı Karara Dayanak Alınan Tanığın Yalan Yere Yemin
Ettiğinin Sonradan Saptanması Hali”……………………………………… 135
a)Genel Açıklamalar/ VUK ve İYUK Sisteminin Deliller
Konusundaki Aksaklıkları ………………………………………………… 135
b)Vergisel İşlem Sürecinde Tanık Beyanının Yeri ………………….. 138
c)Vergi YargılamasındaTanık Beyanının Yeri………………………… 140
d)Tanık Beyanı ile İlgili Yargılamanın Yenilenmesi
Sebebine İYUK’un Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri
Arasında Yer Verilmesi Zorunluğu ……………………………………. 145
C)İYUK’TA DÜZENLENEN YARGILAMANIN YENİLENMESİ
SEBEPLERİ …………………………………………………………………………… 147
1)Belgenin Sonradan Ele Geçmesi Haline Dayanan Yargılamanın
Yenilenmesi Sebebi ……………………………………………………………… 147
2)Sahte Olduğu Saptanan Bir Belgeye Dayanan Yargılamanın
Yenilenmesi Sebebi ……………………………………………………………… 154
3)Karara Esas Alınan Bir İlamın Ortadan Kalkmasına Dayanan
Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi …………………………………………. 158
4)Bilirkişinin Bilerek Gerçeğe Aykırı Rapor Verdiğinin
Anlaşılması Haline Dayanan Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi .. 163
5)Hileye Dayanan Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi …………………. 164
6)Vekil ya da Yasal Temsilci Olmayan Kimseler ile Davanın
Görülüp Karara Bağlanmış Olmasına Dayanan Yargılamanın
Yenilenmesi Sebebi ……………………………………………………………… 166
XI
7)Çekinmeye Mecbur Olan Bir Başkan, Üye veya Hakimin
Katılması ile Karar Verilmiş Olması Hali……………………………….. 167
a)Genel Açıklamalar …………………………………………………………… 167
b)Hakimin Yasaklılığı, Çekinme/Çekinmeye Davet…………………169
c)Hakimin Tarafsızlığı Konusunda Kuşku Yaratabilecek
Sebepler/Red Sebepleri, Çekilme/Çekilmeye Davet …………….. 170
d)İYUK’un 53/1-g Maddesindeki Çekinme Haline İlişkin
Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi ve Değerlendirilmesi………. 170
e)Hakimin Reddi Sebeplerinin Yargılamanın Yenilenmesi
Sebebi Olarak Kabul Edilmemiş Olmasına İlişkin Görüşümüz:
Olması Gereken Norm……………………………………………………… 174
8)Çelişik Hükümlere Dayanan Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi… 177
a)Genel Açıklamalar …………………………………………………………… 177
b)Çelişik Kararlardan Kaynaklanan Sebebi Vergisel
Uyuşmazlıklarda Daha Dikkatli İnceleme Zorunluluğu ………… 183
9)AİHM’nin AİHS Hükümlerinin İhlali Saptamasına Dayanan
Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi …………………………………………. 187
a)İYUK’un 53/1-ı Bendinde Düzenlenen (AİHM’nin Hak İhlali
Saptamalarına Dayanan) Yargılamanın Yenilenmesi Sebebine
İlişkin Genel Açıklamalar…………………………………………………. 187
b)Vergi Hukuku Açısından Önemli Hak İhlalleri Konusunda
Önemli Gördüğümüz Bazı Durumlar …………………………………. 191
aa) Genel Açıklama …………………………………………………………. 191
bb) Vergi Hukuku’nda Temel Hak ve Özgürlükler
Bağlamında Hak İhlallerinden Kaçınılması, Bu Bağlamda
Yargılama Makamlarının Yükünün Hafiflemesi ve
İYUK’un m. 53/1-(ı) Bendindeki Yenileme Sebebinin
Sıkça Ortaya Çıkmaması Açısından Değinmekte Yarar
Gördüğümüz Bazı Hususlar………………………………………… 192
aaa) Tutanaklar …………………………………………………………. 192
bbb) İncelemenin Yapılacağı Yer…………………………………. 193
ccc) İncelemenin Hangi Zaman Sürecinde ve Hangi
Sürede Yapılabileceği Hususu ………………………………. 195
ddd) Rapor Değerlendirme Komisyonları Önünde
Dinlenme Hakkı …………………………………………………. 197
eee) Defter ve Belge İbraz Yükümü ve Susma Hakkı …….. 197
fff) Vergi Tarhiyatı ve/veya Cezalandırma ile İlgili
Hüküm, Saptama ve Sonuç İçeren Belgelerin İlgililere
Tebliği ………………………………………………………………. 198
ggg) Defter ve Belgelerin İncelemede İbraz Edilmeyip
Sonradan Vergi Mahkemesine İbraz Edilmesi ……….. 200
XII
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMANIN YENİLENMESİ USULÜ – ÇÖZÜMLENMESİ GERE-KEN BAZI SORUNLAR -ÖNERİLER
I)YARGILAMANIN YENİLENMESİNE KONU OLABİLECEK
KARARLAR VE KİMLERİN BU YOLA
BAŞVURABİLECEKLERİ KONUSU …………………………………………… 202
A)YARGILAMANIN YENİLENMESİNE KONU OLABİLECEK
VE OLAMAYACAK KARARLAR ………………………………………….. 202
1)Kararları Yargılamanın Yenilenmesine Konu Edilebilecek
Yargılama Makamları ………………………………………………………….. 202
2)Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olabilecek Kararlar …………… 202
3)Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olamayacak Kararlar ………… 206
a)İstinaf Üzerine Verilen Onama Kararları ile Danıştay’ın
Temyiz Üzerine Verdiği Onama ve Bozma Kararları …………… 206
b)Yürütmenin Durdurulması Kararları…………………………………… 208
c)Ara Kararlar ……………………………………………………………………. 208
d)İlk İnceleme Üzerine Verilen Kararlar………………………………… 208
e)Davanın Açılmamış Sayılması Kararları……………………………… 212
f)Tarafların Davayı Sona Erdiren İşlemleri…………………………….. 213
g)Yok ve Etkisiz Kararlar ……………………………………………………. 215
B)HUKUKİ MENFAAT KOŞULU ………………………………………………. 217
C)YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNDE
BULUNABİLECEK VE BULUNAMAYACAK KİŞİLER ………….. 219
1)Davanın Tarafları ………………………………………………………………… 219
2)Davaya Katılma Hakkı Olanların ve Tüzel Kişilerin Yasal
Temsilcilerinin Durumu ……………………………………………………….. 221
3)Mirasçıların Durumu ……………………………………………………………. 224
II)YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI, GÖRÜLMESİ
USULÜ VE SORUNSALLAR ………………………………………………………. 225
A)YARGILAMANIN YENİLENMESİ BİR DAVADIR …………………. 225
B)YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN
YÖNELTİLECEĞİ YARGILAMA MAKAMI …………………………… 226
C)YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE TALEP SÜRELERİ…….. 230
1)Talep Sürelerinin Farklı Yargılama Sebepleri Açısından
İrdelenmesi…………………………………………………………………………. 230
2)Hüküm Kesinleşmeden Yargılamanın Yenilenmesi Sebebinin
Ortaya Çıkması Durumunda Sürelerin Başlangıcı ……………………. 237
D)YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASINDA USUL VE
SORUNSALLAR ……………………………………………………………………. 238
XIII
E)YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDAN FERAGAT….. 241
III)İYUK’TA YER ALMAYAN BİR YARGILAMANIN
YENİLENMESİ SEBEBİ: ANAYASA MAHKEMESİ
TARAFINDAN VERİLEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE
İLİŞKİN İHLAL KARARLARI…………………………………………………….. 244
A)GENEL AÇIKLAMALAR ………………………………………………………. 244
B)AYM İHLAL KARARLARINA DAYALI YARGILAMANIN
YENİLENMESİ SEBEBİNDE USUL VE USULE İLİŞKİN
SORUNLAR ………………………………………………………………………….. 248
1)AYM’nin Yeniden Yargılama Yapmak Üzere Dosyayı
Göndereceği İlgili Mahkeme-Bu Konudaki Sorun ve
Sorunsallar …………………………………………………………………………. 250
2)AYM İhlal Kararı Üzerine Yeniden Yargılamada Usul …………….. 254
IV)YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNİN SINIRLI
OLUP OLMADIĞI SORUNSALI ………………………………………………… 256
V)ORTAYA ÇIKABİLECEK YENİ OLAY VE DELİLLERİN
YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEBİ OLARAK KABUL
EDİLMESİ ZORUNLULUĞU ……………………………………………………… 258
SONUÇ …………………………………………………………………………………………… 263
KAYNAKÇA…………………………………………………………………………………… 273

Ek Bilgi

Yazar

Funda Başaran Yavaşlar, Mahmut Kaşıkçı, Rüknettin Kumkale

Yayınevi

Filiz

Sayfa Sayısı

297

Basım Tarihi

2017 Ekim

ISBN

9789753684606

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.