Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF

120.00 TL 115.00 TL

Yazar : Murat Özgür ÇİFTÇİ
Basım Tarihi : Ağustos
Sayfa Sayısı : 977 sayfa
 • Açıklama
 • Ek Bilgi
 • SSS

Ürün Açıklaması

Kitabın ikinci baskısının kısa sürede tükenmiş olması yeni baskı yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Kitabın üçüncü baskısında, 23. 07. 2016 tarih ve 29779 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 34. maddesi ile değiştirilen 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin 2. fıkrası ile istinaf kanunyoluna zaman itibariyle başvuru şartları düzenlenmiş olup, konu ile ilgili gereken açıklamalar kitabın ilgili yerlerine işlenmiştir. Yine, 09. 08. 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan iflasın ertelenmesine ilişkin hükümlere yeni bazı hükümler eklenmiş; bazı hükümlerde ise değişiklik yapılmış olup, iflas ertelemesi yargılaması neticesinde verilecek kararlara karşı kanunyolu başvuruları özel olarak düzenlenmiştir. Bu konularla ilgili açıklamalar da kitabın ilgili yerlerine işlenmiştir.
İstinaf yargılaması ile ilgili yeni çalışmaların yayınlanması (ve yayınlanacak olması) hukuki gelişimimiz açısından çok önemlidir; aynı zamanda mutluluk da vericidir. Fakat yabancı hukuk (özellikle kıta Avrupa’sı) sistemlerini incelemeden, hukukumuza getirilen istinaf sistemini anlayabilmenin pek mümkün olmadığını önemle belirtmek gerekir. Dolayısıyla, yabancı hukuklardaki istinaf sistemlerini (en azından bir kaçını) detaylı olarak incelememiş olan birinin, yabancı hukukları incelemiş olduğu anlaşılan ve bu hukuklardaki kaynaklara atıf yapan yazarların eserlerini okumadan kitap/makale yazabilmesinin mümkün olamayacağını söylemek hatalı olmayacaktır. Şu an piyasada, kitabımızla birlikte bu niteliği haiz olan, yani yabancı hukuklardaki istinaf sistemlerini incelediği anlaşılan sadece birkaç eserin mevcut olduğu tespit edilmektedir. Tabi ki herkes kitap/makale yazma özgürlüğüne sahiptir ve yazacaktır; az önce de belirttiğimiz gibi bu, hukukumuz açısından çok önemlidir. Fakat 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda öngörülen alıntı kurallarına, en hafif ifadesiyle başkalarının fikri emeklerine saygı gösterme yükümlülüğü çerçevesinde riayet edilmesinin, aynı zamanda bu özgürlüğün sınır noktasını teşkil ettiğini de gözden kaçırmamak gerekir. Bu aynı zamanda, sistem olarak yeni olan istinaf yargılamasının özüne aykırılık teşkil edebilecek hatalı tespit ve sonuçlara ulaşılması riskini de bir miktar azaltacaktır. Buna mukabil, gerekli alıntı kurallarına riayet edilerek yayınlanan ve yayınlanacak olan kaliteli eserler ise, hukukumuz açısından her zaman faydalı ve verimli olacaktır. Bunları ise sabırsızlıkla beklemekteyiz.
Kitabın üçüncü baskısının basım ve yayımında emeği geçen Adalet Yayınevi’nin yetkilisi Sayın Hakan KARAASLAN’A ve tüm çalışanlarına şükranlarımı sunarım.

 

 • ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ-V
 • İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ-IX
 • BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ-XI
 • İÇİNDEKİLER-XIII
 • KISALTMALAR CETVELİ-XXVII
 • BİRİNCİ KISIM
 • GENEL OLARAK KANUNYOLLARI
 • 1. KAVRAM-1
 • 2. KANUNYOLLARININ AMACI-7
 • I. -DÜZELTME (YENİLEME, REFORMATION) VE İPTAL (KASSATION)-7
 • II. -HUKUKİ BİRLİK VE GELİŞİM-8
 • 3. KANUNYOLLARINA BAŞVURUNUN ETKİLERİ-10
 • I. -ERTELEYİCİ (ENGELLEYİCİ) ETKİ-10
 • II. -AKTARICI ETKİ (İNTİKAL ETKİSİ)-14
 • 4. KANUNYOLLARI İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ AYRIMLAR-17
 • I. -OLAĞAN-OLAĞANÜSTÜ KANUNYOLU AYRIMI-17
 • II. -YAPILAN DENETİMİN HUKUKİ VEYA MADDİ OLMASINA GÖRE AYRIM-22
 • III. -TAM VE SINIRLI KANUNYOLU AYRIMI-23
 • IV. -MAHKEMENİN KARARININ BOZULMASINA VEYA YENİ BİR HÜKÜM VERİLMESİNE GÖRE AYRIM-24
 • 5. KANUNYOLLARININ KONUSU-26
 • 6. ALEYHE BOZMA VE HÜKÜM VERME YASAĞI-33
 • 7. KANUNYOLLARINA BAŞVURUNUN TEMEL ŞARTLARI-35
 • I. -GENEL OLARAK-35
 • II. -KANUNYOLLARINA BAŞVURUNUN KABULE ŞAYANLIK ŞARTLARI-36
 • A. -Kanunyolunun Caiz Olması-36
 • B. -Kanunyoluna Başvurunun Şekil Şartlarına Uyulmuş Olması-37
 • C. -Harç ve Giderlerin Yatırılmış Olması-38
 • III. -SÜRE-39
 • IV. -HUKUKİ YARAR-40
 • İKİNCİ KISIM
 • İSTİNAF
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • 8. İSTİNAF KANUNYOLUNUN KONUSU-49
 • 9. İSTİNAFA BAŞVURUNUN KABULE ŞAYANLIK ŞARTLARI-52
 • I. İSTİNAF KANUNYOLUNUN CAİZ OLMASI-52
 • II. -MİKTAR VE DEĞER ESASI-53
 • III. -MALVARLIĞINA İLİŞKİN OLMAYAN DAVALAR-68
 • IV. -İSTİNAF EDİLEMEYEN KARARLAR-68
 • V. -İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI-75
 • A. -İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararının İstinafı-77
 • B. -İhtiyati Tedbir Talebinin Kabulü Kararının İstinafı-90
 • 1. -Dava Açılmadan Önce Verilen İhtiyati Tedbir Kararları-91
 • 2. -Dava Açıldıktan Sonra Verilen İhtiyati Tedbir Kararları-103
 • 10. İSTİNAFA BAŞVURU SÜRESİ-109
 • I. -MAHKEMELERE GÖRE İSTİNAFA BAŞVURU SÜRELERİ-109
 • A. -Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinde İstinaf Süresi-109
 • B. -Sulh Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Süresi-112
 • C. -Özel Mahkemelerdeki İstinaf Süreleri-114
 • 1. -Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri-114
 • 2. -Aile Mahkemeleri-115
 • 3. -Kadastro Mahkemeleri-115
 • 4. -Tüketici Mahkemelerinde İstinaf Süresi-115
 • 5. -İcra Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Süresi-115
 • 6. -İş Mahkemelerinde İstinaf Süresi-116
 • D. -Katılma Yolu İle İstinafa Başvuru Süresi-116
 • II. -İSTİNAF SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI-117
 • A. -İstinafa Başvuru Süresinin Tebliğ İle Başlaması-118
 • B. -İstinafa Başvuru Süresinin Tefhim İle Başlaması-119
 • 11. ESKİ HÂLE GETİRME (İADE)-121
 • I. -İSTİNAF SÜRESİNİN KAÇIRILMASI HALİNDE ESKİ HÂLE İADE-128
 • II. -İSTİNAF İNCELEMESİ SIRASINDA ESKİ HÂLE İADE-136
 • 12. ADLİ TATİLDE İSTİNAF SÜRESİ VE İŞLEYİŞİ-145
 • 13. İSTİNAF HARÇ VE GİDERLERİ-151
 • I. -İSTİNAF HARÇLARI-151
 • A. -Başvurma Harcı-151
 • B. -Nispi Harçlar-156
 • C. -Maktu Harç-158
 • D. -Temyiz, İstinaf ve İtiraz Harçları-159
 • II. -İSTİNAF GİDERLERİ-160
 • III. -İSTİNAF HARÇ VE/VEYA GİDERLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ VEYA HİÇ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI-160
 • 14. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN YAPILDIĞI TARİH-167
 • 15. İSTİNAFA BAŞVURU HAKKINDAN FERAGAT-170
 • I. -GENEL OLARAK-170
 • II. -İSTİNAFA BAŞVURU HAKKINDAN FERAGATİN ZAMANI-171
 • III. -İSTİNAFA BAŞVURU HAKKINDAN FERAGAT YETKİSİ OLANLAR-177
 • IV. -İSTİNAFA BAŞVURU HAKKINDAN FERAGATİN ŞEKLİ-180
 • V. -İSTİNAFA BAŞVURU HAKKINDAN FERAGATİN SONUÇLARI-183
 • 16. HUKUKİ YARAR-189
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • İSTİNAF KANUNYOLUNA BAŞVURULMASI
 • 17. İSTİNAFA BAŞVURU HAKKI (TARAFLAR)-192
 • I. -İHTİYARİ VE MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI-192
 • II. -FER’İ MÜDAHALE-197
 • III. -ASLİ MÜDAHALE-205
 • IV. -DAVANIN İHBARI-207
 • 18. İSTİNAF DİLEKÇESİ-211
 • I. -İSTİNAF SEBEP VE GEREKÇELERİ-211
 • A. -İstinaf Sebep ve Gerekçelerinin Hiç Gösterilmemesi-212
 • B. -İstinaf Sebep ve Gerekçelerinin Gösterilmesine İlişkin Esaslar-215
 • II. -TALEP SONUCU (NETİCEİ TALEP)-223
 • III. -BAŞVURANIN KİMLİĞİ, DAVADAKİ SIFATI, TARAFLARIN ADRESİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI-227
 • IV. -BAŞVURANIN VEYA VARSA YASAL TEMSİLCİ YAHUT VEKİLİNİN İMZASI-227
 • V. -KARARIN HANGİ MAHKEMEDEN VERİLMİŞ OLDUĞU VE TARİHİ İLE SAYISI-228
 • VI. -BAŞVURUNUN ESASINI ETKİLEMEYECEK DİĞER UNSURLAR-228
 • VII. -İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ-230
 • VIII. -İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP-232
 • 19. KATILMA YOLU İLE İSTİNAF-234
 • 20. YETKİLİ İSTİNAF MAHKEMESİ-240
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İSTİNAF SEBEPLERİ
 • 21. USÛLE İLİŞKİN İSTİNAF SEBEPLERİ-245
 • 22. MAHKEMEYE İLİŞKİN USÛL KURALLARININ İHLALİ-249
 • I. -DAVAYA BAKMASI YASAK OLAN HÂKİMİN KARAR VERMİŞ OLMASI-249
 • II. -İLERİ SÜRÜLEN HAKLI RET TALEBİNE RAĞMEN HÂKİMİN DAVAYA BAKMIŞ OLMASI-255
 • A. -Hâkimin Reddi Talebinin Kabul ve Reddine İlişkin Kararların İstinafı-257
 • 1. -Ret Talebinin Reddi Kararlarının İstinaf Edilmesi-263
 • 2. -Ret Talebinin Kabulü Kararlarının İstinaf Edilmesi-269
 • B. -Hâkimin Kendi Kendini Reddetmesi (Çekilmesi)-271
 • 1. -Çekilme Kararının Merci Tarafından Kabulüne İlişkin Kararların İstinafı-275
 • 2. -Çekilme Kararının Merci Tarafından Reddine İlişkin Kararların İstinafı-277
 • C. -İleri Sürülen Haklı Ret Talebine Rağmen Reddedilen Hâkimin Davaya Bakmış Olması-278
 • III. -GÖREVE İLİŞKİN KARARLARIN İSTİNAFI-280
 • A. -Mahkemenin Görevli Olmasına Rağmen Görevsizlik Kararı Vermesi-281
 • 1. -Görevsizlik Kararı Kesin Bir Karar İse-285
 • 2. -Görevsizlik Kararı Kesin Olmayan Bir Karar İse-288
 • a. -Görevsizlik Kararı İstinaf Edilmemişse-288
 • b. -Görevsizlik Kararı İstinaf Edilmişse-292
 • aa. -Bölge Adliye Mahkemesi Görevsizlik Kararını Hukuka Aykırı Bulursa-293
 • bb. -Bölge Adliye Mahkemesi Görevsizlik Kararını Hukuka Uygun Bulursa-293
 • B. -Mahkemenin Görevli Olmamasına Rağmen Davaya Bakmış Olması-298
 • IV. -YARGI YOLUNUN CAİZLİĞİ-299
 • A. -Adli Yargıda Yargı Yolu İtirazı-300
 • B. -Birinci Oturumda İdare Tarafından Yapılan Yargı Yolu (Görev) İtirazının Reddi-301
 • C. -Birinci Oturumdan Sonra Yapılan Yargı Yolu (Görev) İtirazının Reddi-306
 • D. -Yargı Yolu (Görev) İtirazının Kabulü Üzerine Yapılacak İşlemler-309
 • 1. -İlk Derece Mahkemesinin Yargı Yolunun Caiz Olmaması Sebebiyle Davanın Usulden Reddine Karar Vermesi Üzerine Yapılacak İşlemler-309
 • 2. -Bölge Adliye Mahkemesinin Yargı Yolunun Caiz Olmaması Sebebiyle Davanın Reddine Karar Vermesi Üzerine Yapılacak İşlemler-316
 • V. -YETKİYE İLİŞKİN KARARLARIN İSTİNAFI-316
 • A. -Genel Olarak-316
 • B. -Mahkemenin Yetkili Olmasına Rağmen Yetkisizlik Kararı Vermiş Olması-322
 • 1. -Yetkinin Kesin Yetki Olması-323
 • 2. -Yetkinin Kesin Olmayan Yetki Olması-324
 • a. -Yetkisizlik Kararı Kesin İse-325
 • b. -Yetkisizlik Kararı Kesin Olmayan Bir Karar İse-326
 • aa. -Yetkisizlik Kararı İstinaf Edilmemişse-327
 • bb. -Yetkisizlik Kararı İstinaf Edilmişse-328
 • C. -Mahkemenin Yetkisiz Olmasına Rağmen Davaya Bakmış Olması-330
 • 1. -Yetkinin Kesin Yetki Kurallarına Tabi Olması-330
 • 2. -Yetkinin Kesin Olmayan Yetki Kurallarına Tabi Olması-332
 • D. -Yetkinin Genel Yetki Olması-333
 • VI. -GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARI ÜZERİNE HÜKMEDİLECEK YARGILAMA GİDERLERİ-333
 • VII. -ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNDE HEYET HALİNDE GÖRÜLMESİ GEREKEN DAVALAR-336
 • 23. DAVANIN TARAFLARI İLE İLGİLİ USÛL KURALLARIN İHLALİ-338
 • I. -GENEL OLARAK-338
 • II. -TARAF EHLİYETİ-341
 • A. -Davadan Önce Ölmüş Kişi Adına Dava Açılması-349
 • B. -Davadan Önce Ölmüş Kişiye Karşı Dava Açılması-355
 • C. -Dava Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölmesi-360
 • 1. -Ölen Kimsenin Münhasıran Şahsını İlgilendiren Davalar-361
 • 2. -Mirasçıları İlgilendiren Davalar-367
 • 3. -Tarafların Hüküm Verildikten Sonra Ölmesi-368
 • D. -Tüzel Kişilerin Taraf Ehliyeti-373
 • III. -DAVA EHLİYETİ-378
 • A. -Dava Ehliyeti Olmayan Kişi Adına Dava Açılması-384
 • B. -Dava Ehliyeti Olmayan Kişiye Karşı Dava Açılması-392
 • IV. -DAVA TAKİP YETKİSİ-394
 • 24. DİĞER USÛL KURALLARININ İHLALİ-402
 • I. -MAHKEMECE USÛLE AYKIRI OLARAK DAVANIN VEYA KARŞILIK DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMİŞ OLMASI-402
 • A. -Genel Olarak Davanın Açılmamış Sayılmasını Gerektiren Haller-402
 • B. -Davanın Açılmamış Sayılması Kararının İstinafı-414
 • C. -Mahkemenin Şartları Mevcut Olduğu Halde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermemiş Olması-416
 • II. -MAHKEMECE USÛLE AYKIRI OLARAK DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA AYRILMASINA KARAR VERİLMİŞ OLMASI-418
 • A. -Davaların Usûle Aykırı Olarak Birleştirilmesi-418
 • 1. -Davalar Arasında Bağlantı Bulunması Gerekir-418
 • 2. -Davaların Aynı Mahkemelerde Açılmış Olması Halinde Birleştirme-418
 • 3. -Davaların Ayrı Mahkemelerde Açılmış Olması Halinde Birleştirme-426
 • B. -Bölge Adliye Mahkemesinde Davaların Birleştirilmesi-430
 • C. -Davaların Usûle Aykırı Olarak Ayrılması-434
 • D. -Bölge Adliye Mahkemesinde Davaların Ayrılması-437
 • III. -MAHKEMECE USÛLE AYKIRI OLARAK MERCİ TAYİNİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI-440
 • IV. -TARAFLARIN DAVANIN ESASIYLA İLGİLİ OLARAK GÖSTERDİKLERİ DELİLLERİN HİÇBİRİ TOPLANMADAN KARAR VERİLMİŞ OLMASI-440
 • V. -TARAFLARIN DAVANIN ESASIYLA İLGİLİ OLARAK GÖSTERDİKLERİ DELİLLER HİÇ DEĞERLENDİRİL-MEDEN KARAR VERİLMİŞ OLMASI-442
 • 25. ESASA İLİŞKİN İSTİNAF SEBEPLERİ-444
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • İSTİNAF YARGILAMASI
 • 26. ÖN İNCELEME-447
 • I. -GENEL OLARAK-447
 • II. -ÖN İNCELEME KONULARI-450
 • A. -İncelemenin Başka Dairece Yapılması Gerekliliği-451
 • B. -İlk Derece Mahkemesi Kararının Kesin Olması-453
 • C. -Başvurunun Süresi İçinde Yapılmamış Olması-455
 • D. -Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmediği-456
 • 1. -İstinaf Dilekçesinin Gereken Şartları Haiz Olması-456
 • 2. -İstinaf Harç ve Giderlerinin Hiç Yatırılmamış veya Eksik Yatırılmış Olması-458
 • 3. -İstinafa Başvuru Hakkından Feragat Edilmemiş Olması-459
 • 4. -İstinafa Başvuruda Hukuki Yarar Bulunması-461
 • III. -ÖN İNCELEME NETİCESİNDE VERİLECEK KARARLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ-462
 • 27. İNCELEME-467
 • I. -GENEL OLARAK-467
 • II. -İNCELEMENİN ŞEKLİ-468
 • III. -İNCELEME (TAHKİKAT)-472
 • A. -HMK. m. 353/a hükmündeki İhlallerin İncelenmesi-473
 • B. -Esas Hakkındaki İnceleme-474
 • 1. -Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Haller-474
 • a. -İncelenen Mahkeme Kararının Usûl ve Esas Yönünden Hukuka Uygun Olması-475
 • b. -Kanunun Olaya Uygulanmasında veya Kararın Gerekçesinde Hata Edilmiş Olması-477
 • aa. -Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata-477
 • bb. -Kararın Gerekçesinde Hata-487
 • c. -Yargılamada Bulunan Eksiklikler Duruşma Yapılmaksızın Tamamlanacak Nitelikte İse-489
 • 2. -Duruşma Yapılması Gereken Haller-492
 • IV. -İNCELEMENİN KONUSU VE KAPSAMI-499
 • A. -Alman Hukuku-500
 • B. -Avusturya Hukuku-510
 • C. -İsviçre Hukuku-515
 • D. -Hukukumuzdaki Durum-516
 • 1. -İncelemenin İstinaf Dilekçesinde Belirtilen Sebeplerle Sınırlı Olarak Yapılması-517
 • 2. -İstinaf Dilekçesinde İstinaf Sebep ve Gerekçelerinin İleri Sürülüş Şekli-519
 • 3. -İncelemenin Kapsamı-521
 • a. -İlk Derece Mahkemesince Yapılan Vakıa Tespitleri-521
 • b. -Yeni Maddi Vakıalar-523
 • aa. -Davadan Sonra Doğmuş Olan Vakıalar (Nova Producta)-526
 • bb. -Davadan Önce Doğmuş Olan Vakıalar (Nova Reperta)-535
 • 4. -İtiraz ve Def’iler-543
 • 5. -Yeni Deliller-553
 • 28. DURUŞMA-563
 • I. -GENEL OLARAK-563
 • II. -TARAFLARIN İLK DURUŞMAYA ÇAĞRILMASI-563
 • III. -BAŞVURAN TARAFIN MAZERET BİLDİRMESİ-567
 • IV. -BAŞVURANIN MAZERETSİZ OLARAK DURUŞMALARA KATILMAMASI-572
 • V. -İSTİNAF MAHKEMESİNCE BELİRLENEN GİDERİN YATIRILMAMASI-575
 • VI. -DURUŞMANIN YAPILMASI-579
 • A. -Duruşmaların Aleniyeti-579
 • B. -Duruşma Düzeni-581
 • C. -Tutanaklar-584
 • 1. -Tutanakların Şekli-584
 • 2. -Tutanakların İçeriği-584
 • 29. İSTİNAF MAHKEMESİNDE UYGULANACAK YARGILAMA USÛLÜ-587
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • İNCELEMENİN SONA ERMESİ VE HÜKMÜN VERİLMESİ
 • 30. HÜKMÜN BULUNMASI-589
 • 31. HÜKÜM VE KARAR KAVRAMLARI-597
 • 32. İNCELEMENİN (TAHKİKATIN) SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA-601
 • I. -YAZILI YARGILAMA USÛLÜNE TABİ DAVALAR BAKIMINDAN-601
 • A. -İncelemenin (Tahkikatın) Sona Ermesi-601
 • B. -İstinaf Mahkemesinde Sözlü Yargılama-605
 • II. -BASİT YARGILAMA USÛLÜNE TABİ DAVALAR BAKIMINDAN-613
 • 33. İSTİNAF MAHKEMESİNİN KARARINI VERMESİ-615
 • 34. İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUKİ NİTELİKLERİ-628
 • I. -İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARININ TEMEL NİTELİKLERİ-628
 • II. -İSTİNAF MAHKEMESİNCE VERİLECEK USÛLE İLİŞKİN NİHAİ KARARLARIN HUKUKİ NİTELİKLERİ-630
 • A. -Başvuru Şartlarına Aykırılıktan Kaynaklanan Usûle İlişkin Nihai Kararlar-630
 • 1. -İstinaf Dilekçesinin Reddi Kararı-630
 • 2. -İstinaf Başvurusunun Yapılmamış Sayılması Kararı-641
 • 3. -İstinaf Başvurusunun Feragat Nedeniyle Reddi-648
 • B. -İlk Derece Yargılamasındaki Usûle İlişkin İhlaller Sebebiyle Verilecek Usûle İlişkin Nihai Kararların Hukuki Niteliği-648
 • 1. -İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Dosyanın Geri Gönderilmesi Kararı-648
 • 2. -Başvurunun (Usûlden) Reddine İlişkin Kararlar-673
 • C. -İstinaf Başvurusunun HMK. m. 358/3 Hükmü Gereğince Reddi-673
 • III. -İSTİNAF MAHKEMESİNCE VERİLECEK ESASA İLİŞKİN NİHAİ KARARLARIN (HÜKÜMLERİN) HUKUKİ NİTELİKLERİ-677
 • A. -Düzelterek Yeniden ve Yeniden Esas Hakkındaki Kararlar-677
 • 1. -Genel Olarak-677
 • 2. -Aleyhe Hüküm Verme Yasağı, Taleple Bağlılık ve Kısmi Kesin Hüküm Prensipleri Çerçevesinde Düzelterek Yeniden veya Yeniden Esas Hakkındaki Kararların Sınırları-682
 • a. -Dava Arkadaşlığı Bakımından (Sübjektif Dava Yığılması)-689
 • b. -Objektif Dava Yığılması (Birleşmesi) Bakımından-691
 • aa. -Kümülatif Dava Yığılması (Birleşmesi)-691
 • bb. -Terditli Davalar-694
 • cc. -Seçimlik (Alternatif) Talep Yığılması-702
 • c. -İlk Derece Mahkemesince Tarafların Talepleri Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemişse-704
 • 3. -Eda Hükümleri-712
 • 4. -Tespit Hükümleri-717
 • 5. -İnşai (Yenilik Doğuran) Hükümler-722
 • B. -Başvurunun Esastan Reddine İlişkin Kararlar-724
 • ALTINCI BÖLÜM
 • DAVA KONUSUNUN DEVRİ
 • 35. DAVALININ DAVA KONUSUNU DEVRİ-736
 • I. -DAVA KONUSUNUN İLK DERECE YARGILAMASI SIRASINDA DEVRİ-736
 • II. -DAVALININ DAVA KONUSUNU İLK DERECE MAHKEMESİ HÜKMÜNÜ VERDİKTEN SONRAVE HENÜZ İSTİNAF SÜRESİ GEÇMEDEN ÖNCE DEVRETMESİ-738
 • A. -Davacının Davaya Devralan Üçüncü Kişiye Karşı Devam Etmesi-746
 • 1. -Davacının İstinaf Mahkemesinde Davayı Kazanması-749
 • a. -İlk Derece Mahkemesinde Davanın Kabulüne Karar Verilmişse-753
 • b. -İlk Derece Mahkemesinde Davanın Reddine Karar Verilmişse-754
 • 2. -Davacının İstinaf Mahkemesinde Davayı Kaybetmesi-756
 • a. -Davalının Devirde İyiniyetli Olması-757
 • b. -Davacının Seçimlik Hakkını Kullanmaması veya Mazeretsiz Olarak Duruşmalara Katılmaması-759
 • aa. -İlk Derece Mahkemesi Kararı Sadece Davacı Tarafından İstinaf Edilmişse-762
 • bb. -İlk Derece Mahkemesi Kararı Sadece Davalı Tarafından İstinaf Edilmişse-763
 • cc. -İlk Derece Mahkemesi Kararı Her İki Tarafça İstinaf Edilmişse-765
 • c. -İlk Derecedeki Davanın Kabulü Kararının Haksız Bulunması-768
 • d. -İlk Derecedeki Davanın Reddi Kararının Haklı Bulunması-769
 • 3. -Önalım (Şufa) Davalarında Dava Konusunun Davalı Tarafından Devri-770
 • a. -Önalım Davalarında İyiniyet ve Kötüniyet İddialarının İstinaf Mahkemesinde İspatı-770
 • b. -İlk Derece Mahkemesinde Davanın Kabulüne Karar Verilmişse-778
 • aa. -Davacı Kötüniyet İddiasını İspatlarsa-778
 • bb. -Davacı Kötüniyet İddiasını İspatlayamazsa-780
 • c. -İlk Derece Mahkemesinde Davanın Reddine Karar Verilmişse-784
 • aa. -Davacı Kötüniyet İddiasını İspatlarsa-785
 • bb. -Davacı Kötüniyet İddiasını İspatlayamazsa-787
 • B. -Davacının Davasını Devreden Davalıya Karşı Tazminata Çevirmesi-790
 • 1. -İlk Derece Mahkemesinde Davanın Kabulüne Karar Verilmişse-793
 • a. -Davanın Kabulü Kararının İstinaf Mahkemesince Hukuka Uygun Bulunması-794
 • b. -Davanın Kabulü Kararının İstinaf Mahkemesince Hukuka Aykırı Bulunması-796
 • 2. -İlk Derece Mahkemesinde Davanın Reddine Karar Verilmişse-797
 • a. -Davanın Reddi Kararının İstinaf Mahkemesince Hukuka Uygun Bulunması-797
 • b. -Davanın Reddi Kararının İstinaf Mahkemesince Hukuka Aykırı Bulunması-803
 • 3. -Önalım (Şufa) Davalarında Hükümden Sonra Dava Konusunun Davalı Tarafından Devri Üzerine Davacının Davasını İstinaf Mahkemesinde Tazminata Çevirmesi-804
 • III. -DAVALININ DAVA KONUSUNU İSTİNAF YARGILAMASI SIRASINDA DEVRİ-807
 • A. -Davacının Davaya Devralan Üçüncü Kişiye Karşı Devam Etmesi-810
 • B. -Davacının Davasını Devreden Davalıya Karşı Tazminata Çevirmesi-811
 • 36. DAVACININ DAVA KONUSUNU DEVRİ-814
 • I. -GENEL OLARAK-814
 • II. -DAVACININ HÜKÜMDEN SONRA VE HENÜZ İSTİNAF SÜRESİ GEÇMEDEN DAVA KONUSUNU DEVRİ-818
 • III. -DAVACININ DAVA KONUSUNU İSTİNAF YARGILAMASI SIRASINDA DEVRİ-819
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
 • (Feragat, Kabul, Sulh)
 • 37. DAVADAN FERAGAT-823
 • I. -KAVRAM-823
 • II. -DAVADAN FERAGATİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ETKİSİ-825
 • III. -FERAGATİN YAPILABİLME ZAMANI-836
 • IV. -İLK DERECE MAHKEMESİNCE VERİLEN FERAGAT HÜKÜMLERİNİN İSTİNAFI-840
 • A. -Yargıtay’ın Dava Şartlarına Öncelik Veren Görüşü Kabul Edildiği Takdirde-845
 • B. -Feragat Hükmüne Öncelik Veren Görüş Kabul Edildiği Takdirde-847
 • V. -İLK DERECE MAHKEMESİNDE HÜKÜM VERİLDİKTEN SONRA VE HENÜZ İSTİNAF SÜRESİ GEÇMEDEN DAVADAN FERAGAT-849
 • A. -İstinaf Mahkemesi Feragat Dilekçesini Hukuka Uygun Bulursa-851
 • 1. -Yargılama Harç ve Masrafları-856
 • 2. -Vekâlet Ücreti-858
 • B. -İstinaf Mahkemesi Feragat Dilekçesini Hukuka Aykırı Bulursa-861
 • 1. -Hüküm Davalı Tarafından İstinaf Edilmemişse-861
 • 2. -Hüküm Davalı Tarafından İstinaf Edilmişse-862
 • VI. -İSTİNAF MAHKEMESİNDE DAVADAN FERAGAT-864
 • 38. -DAVAYI KABUL-867
 • I. -KAVRAM-867
 • II. -DAVAYI KABULÜN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ETKİSİ-869
 • III. -İLK DERECE MAHKEMESİNCE VERİLEN KABUL HÜKÜMLERİNİN İSTİNAFI-874
 • IV. -İLK DERECE MAHKEMESİNDE HÜKÜM VERİLDİKTEN SONRA VE HENÜZ İSTİNAF SÜRESİ GEÇMEDEN DAVAYI KABUL-876
 • V. -İSTİNAF MAHKEMESİNDE DAVAYI KABUL-876
 • A. -Yargılama Harç ve Masrafları-878
 • B. -Vekâlet Ücreti-881
 • 39. SULH-883
 • I. -GENEL OLARAK-883
 • II. -MAHKEME İÇİ SULH-883
 • A. -Kavram ve Hukuki Niteliği-883
 • 1. -Usûl Hukuku Teorisi (prozessrechtliche Theorie)-885
 • 2. -Çifte Unsur (Vakıa) Teorisi (Doppeltatbestand Theorie)-885
 • 3. -Çifte Karakter Teorisi (Doppelnatur Theorie)-886
 • B. -Mahkeme İçi Sulhun Etkisi, Şekli ve Şartları-891
 • III. -İLK DERECE MAHKEMESİNCE SULH ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR VE BU KARARLARIN İSTİNAFI-898
 • A. -Genel Olarak-898
 • B. -İlk Derece Mahkemesince Sulh Üzerine Verilecek Karar-902
 • 1. -Sulh Şarta Bağlı Değilse-902
 • a. -Taraflar Mahkemeden Sulh Sözleşmesine Göre Karar Verilmesini İsterse-902
 • b. -Taraflar Mahkemeden Sulh Sözleşmesine Göre Karar Verilmesini İstemezse-903
 • 2. -Sulh Şarta Bağlı İse-911
 • IV. -İSTİNAF MAHKEMESİNDE SULH-915
 • A. -Sulh Şarta Bağlı Değilse-917
 • 1. -Taraflar İstinaf Mahkemesinden Sulhe Göre Karar Verilmesini Talep Ederse-917
 • 2. -Taraflar İstinaf Mahkemesinden Sulhe Göre Karar Verilmesini Talep Etmezse-920
 • B. -Sulh Şarta Bağlı İse-923
 • V. -İSTİNAF MAHKEMESİNDE SULH ÜZERİNE YARGILAMA GİDERLERİ-926
 • A. -Yargılama Harç ve Masrafları-927
 • B. -Vekâlet Ücreti-930
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • İSTİNAF MAHKEMESİNDE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
 • 40. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİRİ İCRA)-933
 • I. -İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU ŞARTLARI-934
 • A. -İlk Derece Mahkemesi Kararının İstinaf Edilmiş Olması-935
 • B. -Başvurunun İcranın Geri Bırakılması (Tehiri İcra) Talepli Olarak Yapılması-936
 • C. -Borçlu Hakkında İlamlı İcra Takibi Yapılmış Olması-936
 • D. -Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat-936
 • E. -İcra Müdürlüğünden Süre Alınması-940
 • II. -BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLMESİ-942
 • III. -İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN BAŞVURU ŞARTLARININ YERİNDE OLMADIĞINA İLİŞKİN KARARLARIN İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEPLİ İSTİNAFI-944
 • A. -İstinaf Harç ve Giderlerinin Hiç Yatırılmamış veya Eksik Yatırılmış Olması-944
 • B. -İstinaf Dilekçesinin Reddi Kararı-945
 • IV. -BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN USÛLE İLİŞKİN OLARAK VERDİĞİ KARARLARDA TEMİNATIN DURUMU-946
 • V. -BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN ESASA İLİŞKİN OLARAK VERDİĞİ KARARLARDA TEMİNATIN DURUMU-952
 • A. -Bölge Adliye Mahkemesinin İstinaf Başvurusunu Esastan Reddetmesi-952
 • B. -Bölge Adliye Mahkemesinin Düzelterek Yeniden veya
 • Yeniden Esas Hakkında Karar Vermesi-958
 • KAYNAKÇA-963
 • KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ-969

Ek Bilgi

Basım Tarihi

Ağustos, 2016

ISBN

9786051469997

Sayfa Sayısı

977

Yayınevi

Adalet Yayınevi

Yazar

Murat Özgür ÇİFTÇİ

Baskı

3. Baskı

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.