Hukukumuzda Bilirkişilik

40.00 TL

Yazar : Süha Tanrıver
Basım Tarihi : 2017 Aralık
Sayfa Sayısı : 188 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

İÇİNDEKİLERÖNSÖZ 5İÇİNDEKİLER 7BİBLİYOGRAFYA 13KISALTMALAR CETVELİ 21GİRİŞ 23
BİRİNCİ BÖLÜMBİLİRKİŞİLİKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, HANGİ
HUSUSLARDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULABİLECEĞİ, BİLİRKİŞİNİN SAYISI,
NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMESݧ 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE BİLİRKİŞİLİK VE BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 25A- Kavramsal Çerçevede Bilirkişilik 25B- Bilirkişiliğin, Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması 27 I. Bilirkişinin Tanıkla Karşılaştırılması 27 II. Bilirkişinin Hakem-Bilirkişi ile Karşılaştırılması 28 III. Bilirkişinin Uzmanla Karşılaştırılması 301. Genel Olarak Uzman Görüşü 302. Bilirkişinin Uzman ile Karşılaştırılması 34C- Hangi Hususlarda Bilirkişiye Başvurulabileceği 37§ 2. BİLİRKİŞİNİN SAYISI, NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ 47A- Bilirkişinin Sayısı 47B- Bilirkişinin Nitelikleri 47C- Bilirkişinin Görevlendirilmesi 51 I. Genel Olarak 51 II. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilmek ve Bu Sıfatla Faaliyet İcra Edebilmek İçin Varlığı Gereken Şartlar 56D- Bilirkişinin Görevini Yapmaktan YasaklıOlması ve Reddi 64
İKİNCİ BÖLÜMBİLİRKİŞİNİN YAPMIŞ OLDUĞU GÖREVİN HUKUKÎ NİTELİĞİ, HUKUKÎ STATÜSÜ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YETKİLERݧ 3. BİLİRKİŞİNİN YAPMIŞ OLDUĞU GÖREVİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE HUKUKÎ STATÜSÜ 69A- Bilirkişinin Yapmış Olduğu Görevin Hukukî Niteliği 69B- Bilirkişinin Görevinin İcrası Sırasında  Bulunduğu Hukukî Statü 72 I. Genel Olarak 72 II. Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Kavramları 73 III. Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Ayrımı İçinde Bilirkişinin Yeri 75§ 4. BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 79A- Bazı Hâllerde Bilirkişilik Görevini Kabul Yükümlülüğü 79 I. Genel Olarak 79 II. Bu Bağlamda Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin Durumu 80B- Davete (Celpnameye) İcabet Etme Yükümlülüğü 83C- Yemin Etme Yükümlülüğü 84D- Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü 86E- Doğruyu (Gerçeği) Beyan Yükümlülüğü 87F- Tarafsız Davranma Yükümlülüğü 89G- Görevini Sadakat ve Özenle Yerine GetirmeYükümlülüğü 93H- Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 95I- Sır Saklama Yükümlülüğü 97J-
Bazı Hâllerde Tarafların Reddetmesini Beklemeden Kendisinin Görevden
Alınmasını İsteme Yahut Kendi Kendisini Reddetme Yükümlülüğü 98K- Kurul Olarak Görevlendirilme Hâlinde İstişâre ve Müzakerelerde Bulunma Yükümlülüğü 100L- Kendisini Görevlendiren Makamla İlişki İçindeOlma Yükümlülüğü 101M- Bilirkişilik Görevinin Saygınlığını Koruma ve Adalete Duyulan Güveni Sarsıcı Tutum veDavranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü 103N- Menfaat Elde Etme Yasağına Uyma Yükümlülüğü 103O- Reklâm Yasağına Uyma Yükümlülüğü 105P- Süresi İçerisinde Bilgisine Başvurulan KonudaOy ve Görüş Bildirme Yükümlülüğü 105 I. Genel Olarak 105 II. Bilirkişinin Görev Alanı ile Sınırlarının Belirlenmesi 106 III. Bilirkişi İncelemesi 109 IV. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Bildirmesi 1111. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Sözlü OlarakBildirmesi 1112. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Rapor VermekSuretiyle (Yani Yazılı Olarak) Bildirmesi 112a. Genel Olarak Bilirkişi Raporu, Rapor ileEklerinin Tevdii ve Süresi 112b. Bilirkişi Raporuna İtiraz ve İtiraz ÜzerineMahkemece Alınabilecek Olan Kararlar 118 V. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 120§ 5. BİLİRKİŞİNİN YETKİLERİ 125A- Ücret ve Giderlerinin Ödenmesini Talep Etme Yetkisi 125 I. Genel Olarak 125 II. Bilirkişi Ücretinin Tutarının Belirlenmesi 125 III. Bilirkişi Ücretinin Ödenmesi ve Ödenecek Olan Ücretin Kimin Tarafından Karşılanacağı 129B- Bilirkişinin Çekinme Yetkisi 132C- Bilirkişinin Bilgi Alma Yetkisi 134D- Bilirkişinin İnceleme Konusunu Teşkil Eden Eşya,Nesne ya da Kişi Üzerinde Bazı TasarruflardaBulunabilme Yetkisi 136
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMBİLİRKİŞİNİN DENETİMİ, SORUMLULUĞU VE KURUMSAL BAZDA YAPILANMASI İLE DİĞER YARGI ÇEŞİTLERİNDE BİLİRKİŞİLİK§ 6. BİLİRKİŞİNİN DENETİMİ 137§ 7. BİLİRKİŞİNİN SORUMLULUĞU 145A- Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu 145 I- Genel Olarak 145 II- Bilirkişinin, Raporun Hazırlanmasından Önceki Evrede, Rapora Hazırlık Bağlamında Gerçekleştirmiş Olduğu Tasarruflardan Kaynaklanan Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluğu 145 III. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermiş Olmasından Kaynaklanan Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluğu 1461. Genel Olarak 1462. Devletin Sorumluluğunun Doğabilmesi İçinVarlığı Gereken Şartlar 1493. Tazminat Davasının Açılacağı Mahkeme veUygulanacak Olan Usûl 1504. Devletin Kusurlu Bilirkişiye Rücu Etmesi 154B- Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu 155C- Bilirkişinin Cezaî Sorumluluğu 158 I. Bilirkişinin Türk Ceza Kanunu Bağlamında Hukukî Durumu 158 II. Bilirkişinin Kendisine Karşı İşlenecek Olan Suçlar 159 III. Bilirkişi Tarafından İşlenecek Olan Suçlar 1601. Genel Olarak 1602. Türk Ceza Kanunu’nda Bilirkişilik BağlamındaÖngörülmüş Bulunan Özel Bir Suç Türü OlarakGerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma (Rapor Verme)Suçu (TCK m. 276) 167§ 8. BİLİRKİŞİLİĞİN KURUMSAL BAZDAYAPILANMASI 170A- Genel Olarak 170B- Kurumsal Yapıya Dahil Birimler 170 I. Bilirkişilik Daire Başkanlığı 170 II. Bilirkişilik Danışma Kurulu 172 III. Bilirkişilik Bölge Kurulları 174§ 9. DİĞER YARGI ÇEŞİTLERİNDE BİLİRKİŞİLİK 177A- Anayasa Yargısında Bilirkişilik 177B- Uyuşmazlık Yargısında Bilirkişilik 180C- Hesap Yargısında Bilirkişilik 182SONUÇ 185

Ek Bilgi

Yazar

Ali Cem BUDAK, Barış Toraman, Süha Tanrıver

Yayınevi

Yetkin

Sayfa Sayısı

188

Basım Tarihi

2017 Aralık

ISBN

9786050502657

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.