Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

35.00 TL

Yazar : Muktedir LALE
Basım Tarihi : Ekim
Sayfa Sayısı : 196 sayfa
 • Açıklama
 • Ek Bilgi
 • İçindekiler
 • SSS

Ürün Açıklaması

 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Ve Gerekçesi
  Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun İptali İstenen Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olmadığına Ve İptal İsteminin Reddine İlişkin 10. 7. 2013 Gün, E. 2012/94, K. 2013/89 Sayılı Kararı
  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
  Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi Ve Arabulucular İçin Model Etik Ve Uygulama Kuralları
  2016 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
  Arabuluculuk İle İlgili Yargıtay Kararları
  İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesine İlişkin Hüküm Örneği
  Deneme Sınav Soruları
  Deneme Cevap Anahtarı”Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, yasalaşma sürecinde bir çok tartışmalara konu olmuştur. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden en yaygını olan arabuluculuk, uyuşmazlıkları kavgasız ve büyütmeden kalıcı şekilde tarafların iradesi ile çözüme ulaştırmayı amaçlanmaktadır.
  Ancak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe gireli yaklaşık dört yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen toplumda arabuluculuğun müessese olarak yeterince tanındığını söylemek en azından bu yönteme başvuranların sayısına bakıldığında zor görünmektedir. Bu bağlamda bu yöntemin daha çok tanıtımına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Toplum dostane bir çözüm yöntemi olan arabuluculuğu tanıdıkça bu yönteme olan güveninin ve inancının daha da artacağı kuşkusuzdur. Arabuluculuğa güvenin sağlanması için arabuluculara büyük bir görev düştüğünü de ifade etmek istiyorum.
  Uyuşmazlığın tarafların etkin iradesi ile çözümü kalıcı toplumsal barışın tesisi için büyük önem taşıdığı aşikardır. Bu nedenle uzlaşma kültürünü anaokulundan itibaren yaygınlaştırarak bu yönteme etkin ve kurumsal bir kimlik kazandırmak önemlidir. Uzlaşma kültürünün artması ile daha da işlerlik kazanacak olan bu yöntemin gelişmesi adına Kanunun gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal isteminin reddine ilişkin kararını yanyana vermeyi uygun gördüm. Ayrıca, sınava hazırlanmaya katkısı olacağı düşüncesi ile emsal olabilecek soruları da kitabın arkasına ekledim.” (Önsözden)
  İçindekiler

  • ÖNSÖZ-V
  • KISALTMALAR-VII
  • İÇİNDEKİLER-IX
  • KANUNA İLİŞKİN TASARININ GENEL GEREKÇESİ-1
  • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
  • KANUNU ve YÖNETMELİĞİ
  • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  • – Kanun- Yönetmelik-Sayfa
  • – Madde-Madde-No
  • -No-No-
  • Amaç ve Kapsam-1-1, 2, 3-7
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 1)-8
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 1 Maddesinin (2) Numaralı
  • Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-8
  • Maddenin Özü-13
  • Tanımlar-2-4-14
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 2)-16
  • Maddenin Özü-18
  • İKİNCİ BÖLÜM
  • Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler
  • İradi Olma ve Eşitlik-3-5-19
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 3)-19
  • Maddenin Özü-21
  • Gizlilik-4-6-22
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 4)-23
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 4 Maddesinin Anayasa’ya aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-24
  • Maddenin Özü-26
  • Beyan veya Belgelerin Kullanılamaması-5-7-27
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 5)-29
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 5 Maddesinin (1) ve (3) Numaralı Fıkralarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-32
  • Maddenin Özü-35
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri
  • Unvanın Kullanılması-6-9-37
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 6)-37
  • Maddenin Özü-38
  • Ücret ve Masrafların İstenmesi-7-10-38
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 7)-39
  • Maddenin Özü-40
  • Taraflarla görüşme ve iletişim kurulması-8-11-40
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 8)-41
  • Maddenin Özü-41
  • Görevin Özenle ve Tarafsız Biçimde Yerine Getirilmesi-9-12-42
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 9)-42
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 9 Maddesinin (1) Numaralı
  • Fıkrasının, Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-44
  • Maddenin Özü-45
  • Reklam Yasağı-10-13-45
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 10)-46
  • Maddenin Özü-47
  • Tarafların Aydınlatılması-11-14-47
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 11)-48
  • Maddenin Özü-48
  • Aidat Ödenmesi-12-16-49
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 12)-49
  • Maddenin Özü-49
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Arabuluculuk Faaliyeti
  • Arabulucuya Başvuru-13-17-51
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 13)-51
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 13 Maddesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-52
  • Maddenin Özü-54
  • Arabulucunun Seçilmesi-14-18-55
  • Kanun maddesi gerekçesi (Madde 14)-55
  • Maddenin Özü-55
  • Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi-15-19-55
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 15)-57
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 15 Maddesinin (1), (3), (4) ve (5) Numaralı Fıkralarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-58
  • Maddenin Özü-62
  • Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Sürelere Etkisi-16-20-63
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 16)-64
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 16 Maddesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-65
  • Maddenin Özü-66
  • Arabuluculuğun Sona Ermesi-17-21-66
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 17)-68
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 17 Maddesinin (4) Numaralı
  • Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-69
  • Maddenin Özü-74
  • Tarafların Anlaşması-18-22-75
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 18)-76
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18 Maddesinin (2) ve (3) Numaralı Fıkralarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-77
  • Maddenin Özü-81
  • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Arabulucular Sicili
  • Arabulucular Sicilinin Tutulması-19-23-83
  • Kanun maddesi gerekçesi (Madde 19)-84
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 19 Maddesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-84
  • Maddenin Özü-85
  • Arabulucular Siciline Kayıt Şartları-20-24, 32-46-86
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 20)-91
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 20 Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının (d) Bendinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-92
  • Maddenin Özü-92
  • Arabulucular Sicilinden Silinme-21-25-93
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 21)-94
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 21 Maddesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-95
  • Maddenin Özü-98
  • ALTINCI BÖLÜM
  • Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları
  • Arabuluculuk Eğitimi-22-26-99
  • Kanun maddesi gerekçesi (Madde 22)-100
  • Maddenin Özü-100
  • Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesi-23-28-101
  • Kanun maddesi gerekçesi (Madde 23)-102
  • Anayasa Mahkemesi’nin, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 23 Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının Bu Kuruluşlar Bakanlıktan İzin Alarak Eğitim Verebilirler Biçimindeki İkinci Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-102
  • Maddenin Özü-106
  • İzin Süresinin Uzatılması-24-29-106
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 24)-107
  • Maddenin Özü-107
  • Arabuluculuk Yetki Belgesi-25-27-108
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 25)-108
  • Maddenin Özü-108
  • Daire Başkanlığına Bilgi Verme Yükümlülüğü-26-30-108
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 26)-109
  • Anayasa Mahkemesi’nin, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 26 Maddesinin (1) Numaralı
  • Fıkrasında Yer Alan Eğitim Faaliyetinin Kapsamı, İçeriği
  • ve Başarısı Konusunda Daire Başkanlığına Bir Rapor Sunar İbaresinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-109
  • Maddenin Özü-110
  • Eğitim Kuruluşuna Verilen İznin İptali-27-31, 47-50-110
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 27)-113
  • Maddenin Özü-113
  • YEDİNCİ BÖLÜM
  • Kuruluş ve Görevler
  • Kuruluş ve Teşkilat-28-51, 53-115
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 28)-116
  • Maddenin Özü-117
  • Daire Başkanlığı-29-51-117
  • Kanun maddesi gerekçesi (Madde 29)-118
  • Maddenin Özü-119
  • Daire Başkanlığının Görevleri-30-52-119
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 30)-121
  • Kurul-31-53-121
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 31)-124
  • Anayasa Mahkemesi’nin, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 31 Maddesinin (1) Numaralı
  • Fıkrasının (f) Bendinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-124
  • Maddenin Özü-126
  • Kurulun Görevleri-32-54-126
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 32)-128
  • Maddenin Özü-128
  • SEKİZİNCİ BÖLÜM
  • Ceza Hükümleri
  • Gizliliğin İhlali-33–129
  • Kanun Maddesi Gerekçesi (Madde 33)-129
  • Anayasa Mahkemesi’nin 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 33 Maddesinin (1) Numaralı
  • Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İptal İsteminin REDDİNE İLİŞKİN GEREKÇESİ-129
  • Maddenin Özü-131
  • DOKUZUNCU BÖLÜM
  • Son ve Geçici Hükümler
  • Kadrolar(1)-34-133
  • Değiştirilen Hükümler-35-133
  • Yönetmelikler-36-133
  • Yürürlük-37-134
  • Yürütme-38-135
  • TÜRKİYE ARABULUCULUK KURULU
  • ARABULUCULUK SİSTEMİ VE ARABULUCULAR İÇİN
  • MODEL ETİK VE UYGULAMA KURALLARI MART – 2013
  • A-) GİRİŞ-137
  • B-) GENEL OLARAK-138
  • C-) TANIMLAR-140
  • MODEL ETİK VE UYGULAMA KURALLARI–140
  • 1) İradilik Ve Eşitlik Kuralı (Kendi Kararını Verme Hakkı)-140
  • 2) Tarafsızlık Kuralı-142
  • 3) Gizlilik Kuralı-142
  • 4) Menfaat İlişkisi Veya Çatışması Olmaması Kuralı-143
  • 5) Mesleki Yeterlilik Kuralı-144
  • 6) Unvan Kullanımı İle Reklam Ve Tanıtım Kuralı-145
  • 7) Ücret Ve Diğer Giderlerle İlgili Kural-146
  • 8) Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve
  • Taraflarla İletişim Kurma Kuralı-147
  • 9) Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı-150
  • 10) Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı Kuralı-151
  • 11) Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı-151
  • 12) Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı-151
  • 13) Arabuluculuğun Sona Erdirilmesi Kuralı-152
  • ARABULUCULUK İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-161
  • İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ VERİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜM ÖRNEĞİ-188
  • DENEME SINAV SORULARI-187
  • Deneme Cevap Anahtarı-197

Ek Bilgi

Yayınevi

Adalet Yayınevi

Yazar

Muktedir LALE

Sayfa Sayısı

196

Basım Tarihi

Ekim, 2016

ISBN

9786053000181

Baskı

1.Baskı

 • İÇİNDEKİLER
  İçindekiler
  Özgeçmiş  7
  Öz  9
  Önsöz  11
  Kısaltmalar  17
  GİRİŞ
  I. SUNUM  23
  II. KONUNUN AMACI VE SINIRLANDIRILMASI  25
  III. İNCELEME PLANI  27
  Birinci Bölüm
  SATIN ALMA HAKKININ KAVRAMSAL VE
  KURAMSAL TEMELLERİ
  I. SATIN ALMA HAKKI KAVRAMI  31
  A. Genel Olarak  31
  B. Satın Alma Hakkının Tanımı  39
  C. Tarihsel Gelişim ve Kavramsal Çerçeve  42
  1. Tarihçe ve Yasal Mevzuatın Oluşumu  42
  2. Kavramsal Çerçeve  47
  a. Kontrolün Ele Geçirilmesi (Takeover)  47
  b. Satın Alma Hakkı (Squeeze–out Right)  49
  c. Hakim Pay Sahibi  51
  d. Hakimiyet ve Kontrol Olguları  53
  D. Satın Alma Hakkına ilişkin Görüş ve Teoriler  57
  1. Satın Alma Hakkının Lehindeki Görüşler  57
  a. Etkin Yönetim  58
  b. Hedef Ortaklığın Kontrolü  59
  c. Finansal Etkinlik ve Payların Değeri Üzerindeki Etkileri  60
  2. Satın Alma Hakkının Aleyhindeki Görüşler  63
  a. Piyasa Yapıcılığa Aykırılık  63
  b. Hukukun Genel İlkelerine Aykırılık  64
  3. Ara Değerlendirme ve Görüşümüz  65
  II. SATIN ALMA HAKKININ DÜZENLENME GEREKÇESİ VE GEREKLİLİĞİ  67
  A. Satın Alma Hakkının Amacı ve Fonksiyonları ile Hakkı Ortaya Çıkaran Ekonomik ve Hukuki Gerekçeler  67
  1. Azınlığın Sahip Olduğu Haklara ve Mevcudiyetine İlişkin Nedenler  69
  a. Azınlık Haklarının Engelleyici ve Olumsuz Etkileri  70
  b. Azınlığın Bireysel Pay Sahipliği Haklarının Olumsuz Etkileri  73
  c. Azınlığın Mevcudiyetinden Kaynaklanan Zararlı Etkileri  75
  2. Hakim Pay Sahibi ve Ortaklığa İlişkin Gerekçeler  77
  a. Ortaklığın İstikrarı ve Toplumsal Menfaat  77
  b. Yeniden Yapılanma  79
  c. HAAO’ların Halka Kapanması (Going Private)  81
  d. Hedef Ortaklık Üzerinde Tam Anlamıyla Egemenlik Sağlanması  85
  B. Satın Alma Hakkının Özel ve Kamu Hukuk İlkeleri İle Uyumluluğu Meselesi  88
  1. Özel Hukuk İlkeleri Bakımından Değerlendirme  88
  a. Sözleşme Özgürlüğü ve Payların Serbestçe Devredilebilirliği İlkeleri  88
  b. Ölçülülük İlkesi  90
  c. Eşit işlem İlkesi  91
  2. Kamu Hukuku İlkeleri Bakımından Değerlendirme  94
  a. Mülkiyet Hakkı  94
  b. Kamu Yararı  95
  İkinci Bölüm
  MUKAYESELİ HUKUKTA SATIN ALMA HAKKI
  I. İNGİLİZ HUKUKU  97
  A. Tarihsel Gelişim  97
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  98
  II. ALMAN HUKUKU  102
  A. Tarihsel Gelişim  102
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  103
  1. Kurumsal Satın Alma Hakkı (Corporate Squeeze–Out)  104
  2. Devralmaya Bağlı Satın Alma Hakkı (Takeover Squeeze–Out)  110
  III. AB HUKUKU  113
  A. Tarihsel Gelişim  113
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  114
  C. Avrupa Komisyonu’nun Tavsiye Kararı  123
  D. Direktif’in Revize Edilmesi  124
  IV. ABD HUKUKU  125
  A. Tarihsel Gelişim  125
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  126
  V. İSVİÇRE HUKUKU  130
  VI. FRANSIZ HUKUKU  131
  Üçüncü Bölüm
  BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRMA
  I. GENEL OLARAK  135
  II. AYRILMA (ÇIKMA) HAKKI  137
  A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  138
  B. Amacı ve Fonksiyonları  143
  III. SATMA HAKKI  145
  A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  146
  B. Amacı ve Fonksiyonları  148
  IV. ZORUNLU ÇAĞRI  150
  V. ISKAT  154
  VI. ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA AZINLIĞIN BAĞLI ORTAKLIKTAN İHRACI  158
  A. Tanım ve Hukuki Niteliği  159
  B. Amacı ve Fonksiyonları  163
  C. Kapsamı ve Uygulama Alanı  164
  D. İhraç Hakkının Kullanımına İlişkin Esaslar ve İşleyiş  169
  1. Bedel  169
  2. Süre  172
  3. İhraç Hakkının Kullanım Şekli  173
  VII. DENKLEŞTİRME DAVASINDA ORTAĞIN İHRACI  176
  VIII. BİRLEŞMEDE AYRILMA AKÇESİ İLE ORTAKLIKTAN İHRAÇ  180
  IX. ANONİM ORTAKLIKTA HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASINDA ORTAĞIN ÇIKARILMASI  185
  Dördüncü Bölüm
  TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA ÇIKARMA HAKKI
  I. GENEL OLARAK ÇIKARMA HAKKI KAVRAMI  191
  A. Çıkarma Hakkının Tanımı  191
  B. Düzenlemeye Gitme İhtiyacı  193
  II. ÇIKARMA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  195
  A. Kanuni Hak Olma Özelliği  196
  B. Yenilik Doğuran Hak Olma Özelliği  197
  III. ÇIKARMA HAKKININ KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI  198
  IV. ÇIKARMA HAKKININ DOĞUMUNA İLİŞKİN TEMEL KOŞULLAR  203
  A. Hakimiyet  203
  1. Yönetim Kontrolü – Mülkiyet Ayrımı Bağlamında Hakimiyet  205
  2. Türleri Bakımından Hakimiyet  209
  B. Eşik (Oran)  215
  1. Sermaye Payına Bağlı Oy Hakkı  215
  2. Eşiğin Yüksek Belirlenmesinin Sebebi  219
  3. Hesaplamaya Dahil Edilebilecek Oy Hakları  221
  V. ÇIKARMA HAKKININ DOĞUMUNA İMKAN SUNAN HUKUKİ İŞLEMLER  229
  A. Aleni Pay Alım Teklifi  231
  1. İsteğe Bağlı Çağrı  235
  2. Zorunlu Çağrı  236
  B. Hakimiyeti Sağlayan Diğer İktisap Halleri  238
  C. Birleşme ve Kontrolün Ele Geçirilmesi İşlemleri  240
  VI. ÇIKARMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR VE İŞLEYİŞ  246
  A. Bedel  246
  B. Süre  256
  C. Çıkarma Hakkının Kullanım Şekli  256
  D. Çıkarma Hakkının Kullanımına İlişkin Prosedür  258
  1. Hedef Ortaklık Yönetim Kurulunun Görevleri  258
  2. Çıkarılan Azınlığa Pay Bedellerinin Ödenmesi  266
  VII. ÇIKARMA HAKKININ KULLANIMININ HUKUKİ VE EKONOMİK SONUÇLARI  268
  A. Payın İptali ve Pay Sahipliğinin Yitirilmesi  269
  B. Halka Kapanma ve Kottan Çıkma  272
  VIII. ÇIKARMA HAKKININ YARGISAL DENETİMİ  274
  A. Bedel Davası  275
  1. Davanın Niteliği  280
  2. Husumet  284
  3. Dava Açma Süresi  288
  B. Açılabilecek Diğer Davalar  291
  1. Kesin Hükümsüzlük  291
  2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  298
  3. İdari Davalar  301
  Sonuç  303
  Kaynakça  317
  Kavramlar Dizini  331
Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.