Sınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili (Madde 779 – 1030) Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – 7. Cilt – Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

Sınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili (Madde 779 – 1030) Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – 7. Cilt – Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

140.00 TL 136.00 TL

Yazar : Süleyman Emre Zorlu
Basım Tarihi : 2017 Kasım
Sayfa Sayısı : 713 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

İçindekiler

Önsöz 4327
Kısaltmalar 4329
İçindekiler 4331

İkinci Kısım
Sınırlı Aynî Haklar
Birinci Bölüm
İrtifak Hakları Ve Taşınmaz Yükü
Birinci Ayırım
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı

Konusu 4351

Açıklama 4351
İçtihatlar 4352

Kurulması Ve Sona Ermesi 4358
Kurulması 4358
Tescil 4358

Açıklama 4358
İçtihatlar 4359

Sözleşme 4365

Açıklama 4365
İçtihatlar 4365

Kendi Taşınmazı Üzerinde İrtifak Hakkı 4368

Açıklama 4368
Iı. Sona Ermesi 4369

Genel Olarak 4369

Açıklama 4369
İçtihatlar 4369

Her İki Taşınmaza Aynı Kimsenin Malik Olması 4371

Açıklama 4371
İçtihatlar 4371

Mahkeme Kararı 4374

Açıklama 4374
İrtifak Hakkının Terkini Davası 4374
Örnekler 4375
İçtihatlar 4376

Hükümleri 4380
Kapsamı 4380
Genel Olarak 4380

Açıklama 4380
İçtihatlar 4380

Tescile Göre 4383

Açıklama 4383

İhtiyaçların Değişmesi 4384

Açıklama 4384

Özel Kanun Hükümleri Ve Yerel Âdet 4385

Açıklama 4385
Iı. Bakım Giderleri 4386
Açıklama 4386
İçtihatlar 4386
Iıı. Değişiklikler 4389

İrtifak Hakkının İlişkin Olduğu Yerin Değiştirilmesi 4389

Açıklama 4389
İçtihatlar 4390

Bölünme 4394
Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi 4394

Açıklama 4394

Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 4395

Açıklama 4395
İçtihatlar 4395

İkinci Ayırım
İntifa Hakkı Ve Diğer İrtifak Hakları

İntifa Hakkı 4399
Konusu 4399

Açıklama 4399
İçtihatlar 4399
Iı. Kurulması 4402
Açıklama 4402
İçtihatlar 4402
Iıı. Sona Ermesi 4406

Sona Erme Sebepleri 4406

Açıklama 4406
İçtihatlar 4406

Süresi 4408

Açıklama 4408
İçtihatlar 4408

Harap Olma Veya Kamulaştırma 4410

Açıklama 4410

Geri Verme 4411
Yükümlülük 4411

Açıklama 4411

Sorumluluk 4412

Açıklama 4412

Giderler 4413

Açıklama 4413

Zamanaşımı 4414

Açıklama 4414
Iv. İntifa Hakkının Hükümleri 4415

İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 4415
Genel Olarak 4415

Açıklama 4415
İçtihatlar 4415

Doğal Ürünler 4419

Açıklama 4419

Faizler 4420

Açıklama 4420

Hakkın Kullanılmasının Devri 4421

Açıklama 4421
İçtihatlar 4421

Malikin Hakları 4423
Gözetim 4423

Açıklama 4423
İçtihatlar 4423

Güvence İsteme 4427

Açıklama 4427
İçtihatlar 4427

Bağışlamada Güvence 4431

Açıklama 4431

Güvence Verilmemesinin Sonuçları 4432

Açıklama 4432
İçtihatlar 4432

Defter Tutma 4434

Açıklama 4434

İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 4435
Malın Korunması 4435

Açıklama 4435

Bakım Ve İşletme Giderleri 4436

Açıklama 4436

Malvarlığı İntifaında Borçların Faizi 4437

Açıklama 4437

Sigorta Ettirme 4438

Açıklama 4438

Özel Hâller 4439
Taşınmazlar 4439
Ürünler 4439

Açıklama 4439

Özgülenme Yönü 4440

Açıklama 4440

Ormanlar 4441

Açıklama 4441

Tüketilebilen Ve Değeri Biçilen Şeyler 4442

Açıklama 4442

Alacaklar 4443
Yararlanmanın Kapsamı 4443

Açıklama 4443

Ödeme Ve İşletme 4444

Açıklama 4444

Devir İsteme Hakkı 4445

Açıklama 4445

Oturma Hakkı 4446
Genel Olarak 4446

Açıklama 4446
İçtihatlar 4446
Iı. Oturma Hakkının Kapsamı 4449
Açıklama 4449
Iıı. Giderler 4450
Açıklama 4450

Üst Hakkı 4451
Konu Ve Tapu Kütüğüne Kayıt 4451

Açıklama 4451
İçtihatlar 4451
Iı. İçerik Ve Kapsam 4454
Açıklama 4454
İçtihatlar 4454
Iıı. Sona Ermenin Sonuçları 4456

Yapı Mülkiyetinin Malike Geçmesi 4456

Açıklama 4456

Bedel 4457

Açıklama 4457

Diğer Hükümler 4458

Açıklama 4458
Iv. Süresinden Önce Devir İstemi 4459

Koşulları 4459

Açıklama 4459

Hakkın Kullanılması 4460

Açıklama 4460

Diğer Hâller 4461

Açıklama 4461

Üst Hakkı İradının Güvencesi 4462
İpotek Kurulmasını İsteme Hakkı 4462

Açıklama 4462

Tescil 4463

Açıklama 4463
Vı. Sürenin Üst Sınırı 4464
Açıklama 4464

Kaynak Hakkı 4465

Açıklama 4465
İçtihatlar 4465

Diğer İrtifak Hakları 4469

Açıklama 4469

Üçüncü Ayırım
Taşınmaz Yükü

Konusu 4471

Açıklama 4471

Kurulması Ve Sona Ermesi 4472
Kurulması 4472
Tescil Ve Kazanma 4472

Açıklama 4472

Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü 4473

Açıklama 4473
İçtihatlar 4473

Güvence Amacıyla Kurulma 4477

Açıklama 4477
Iı. Sona Ermesi 4478

Genel Olarak 4478

Açıklama 4478

Yükten Kurtarma 4479
Alacaklının Yetkisi 4479

Açıklama 4479
İçtihatlar 4479

Yükümlünün Yetkisi 4491

Açıklama 4491

Yükten Kurtarma Bedeli 4492

Açıklama 4492

Zamanaşımı 4493

Açıklama 4493
İçtihatlar 4493

Hükümleri 4499
Alacaklının Hakkının Niteliği 4499

Açıklama 4499
İçtihatlar 4499
Iı. Yükün Niteliği 4502
Açıklama 4502
İçtihatlar 4502

İkinci Bölüm
Taşınmaz Rehni
Birinci Ayırım
Genel Hükümler

Koşullar 4507
Taşınmaz Rehninin Türleri 4507

Açıklama 4507
İçtihatlar 4507
Iı. Güvence Altına Alınan Alacak 4509

Ana Para 4509

Açıklama 4509
İçtihatlar 4510

Faiz 4521

Açıklama 4521
Iıı. Taşınmaz 4522

Rehne Konu Olabilme 4522

Açıklama 4522
İçtihatlar 4522
2.Belirli Olma 4524

Taşınmaz Tek İse 4524

Açıklama 4524

Taşınmaz Birden Çok İse 4525

Açıklama 4525
İçtihatlar 4525

Rehnin Kurulması Ve Sona Ermesi 4532
Rehnin Kurulması 4532
Tescil 4532

Açıklama 4532
İçtihatlar 4533

Birden Çok Kişiye Ait Taşınmazlarda 4536

Açıklama 4536
İçtihatlar 4536
Iı. Rehnin Sona Ermesi 4539
Açıklama 4539
İçtihatlar 4539
Iıı. Taşınmazların Birleştirilmesi 4544

Rehnin Başka Taşınmaz Üzerine Geçmesi 4544

Açıklama 4544
İçtihatlar 4544

Borçlunun Taşınmazı Rehinden Kurtarması 4547

Açıklama 4547
Örnekler 4547

Bedel Olarak Ödenen Para 4549

Açıklama 4549

Hükmü 4550
Rehnin Kapsamı 4550

Açıklama 4550
İçtihatlar 4550
Iı. Kira Bedelleri 4554
Açıklama 4554
İçtihatlar 4555
Iıı. Zamanaşımı 4556
Açıklama 4556
Iv. Önlem Alma Yetkisi 4557

Değer Düşmelerine Karşı 4557
Koruma Önlemleri 4557

Açıklama 4557

Güvence, Eski Hâle Getirme, Kısmî Ödeme İsteme 4558

Açıklama 4558
İçtihatlar 4558

Değerin Kusur Olmadan Düşmesi 4560

Açıklama 4560

Rehinli Taşınmazın Kısmen Devri 4561

Açıklama 4561

Rehinden Sonra Kurulan Aynî Haklar 4562

Açıklama 4562
Vı. Rehin Derecesi 4563

Rehin Derecesinin Hükümleri 4563

Açıklama 4563
İçtihatlar 4563

Rehin Dereceleri Arasındaki İlişki 4566

Açıklama 4566
İçtihatlar 4566

Boş Dereceler 4569

Açıklama 4569
Vıı. Rehnin Paraya Çevrilmesi 4570

Paraya Çevirme Şekli 4570

Açıklama 4570
İçtihatlar 4570

Satış Bedelinin Dağıtılması 4576

Açıklama 4576

Güvencenin Kapsamı 4577

Açıklama 4577
İçtihatlar 4577

Zorunlu Masrafların Güvencesi 4579

Açıklama 4579
Vııı. Arazinin İyileştirilmesi Hâlinde Rehin Hakkı 4580

Öncelik 4580

Açıklama 4580
İçtihatlar 4580

Borcun Ödenmesi Ve Rehnin Sona Ermesi 4582

Açıklama 4582
Ix. Sigorta Tazminatı Üzerinde Hak 4583
Açıklama 4583
İçtihatlar 4583

Alacaklının Temsili 4587

Açıklama 4587
Örnekler 4587

İkinci Ayırım
İpotek

Amaç Ve Nitelik 4589

Açıklama 4589
İçtihatlar 4589

Kurulması Ve Sona Ermesi 4594
Kuruluş 4594

Açıklama 4594
Iı. Sona Erme 4595

İpoteğin Terkinini İsteme Hakkı 4595

Açıklama 4595
İçtihatlar 4595

Borçtan Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı 4600

Açıklama 4600
İçtihatlar 4600

İpotekten Kurtarma 4603
Koşulları Ve Usulü 4603

Açıklama 4603
Örnekler 4603
İçtihatlar 4604

Açık Artırma 4607

Açıklama 4607

Ödeme İstemi 4608

Açıklama 4608
İçtihatlar 4608

Hükmü 4612
Mülkiyet Ve Borçluluk 4612
Taşınmazın Devri 4612

Açıklama 4612
İçtihatlar 4612

Taşınmazın Bölünmesi 4615

Açıklama 4615
İçtihatlar 4615

Borcu Yüklenmenin Bildirilmesi 4618

Açıklama 4618
Iı. Alacağın Devri 4619
Açıklama 4619
İçtihatlar 4619

Kanunî İpotek 4622
Tescile Tâbi Olmayan Kanunî İpotek 4622

Açıklama 4622
Iı. Tescile Tâbi Kanunî İpotekler 4623

Hâller 4623

Açıklama 4623
İçtihatlar 4623

Satıcılar, Mirasçılar Ve Diğer Elbirliği Ortakları Bakımından 4627

Açıklama 4627
İçtihatlar 4627

Zanaatkâr Ve Yükleniciler Bakımından 4629
Tescil 4629

Açıklama 4629
İçtihatlar 4629

Sıra 4633

Açıklama 4633
İçtihatlar 4633

Öncelik 4638

Açıklama 4638

Üçüncü Ayırım
İpotekli Borç Senedi Ve İrat Senedi

İpotekli Borç Senedi 4639
Amaç Ve Nitelik 4639

Açıklama 4639
Iı. Değer Biçilmesi 4640
Açıklama 4640
Iıı. Muacceliyet Bildirimi 4641
Açıklama 4641
Iv. Malikin Durumu 4642
Açıklama 4642

Devir Ve Bölünme 4643

Açıklama 4643
İçtihatlar 4643

İrat Senedi 4645
Amaç Ve Nitelik 4645

Açıklama 4645
Iı. Sorumluluğun Sınırı 4646
Açıklama 4646
Iıı. Devletin Sorumluluğu 4647
Açıklama 4647
Iv. Yükten Kurtarma 4648
Açıklama 4648

Borç Ve Mülkiyet 4649

Açıklama 4649
İçtihatlar 4649
Vı. Bölünme 4652
Açıklama 4652
İçtihatlar 4652

Ortak Hükümler 4654
Kurulması 4654
Alacağın Niteliği 4654

Açıklama 4654

Senedin Dayanağı Borç İle İlişkisi 4655

Açıklama 4655

Tescil Ve Rehin Senedi 4656
Rehin Senedini Düzenleme Gereği 4656

Açıklama 4656

Rehin Senedinin Düzenlenmesi 4657

Açıklama 4657
İçtihatlar 4657

Rehin Senedinin Şekli 4659

Açıklama 4659
İçtihatlar 4659

Alacaklının Belirlenmesi 4661
Düzenleme Sırasında 4661

Açıklama 4661
İçtihatlar 4661

Ortak Temsilci 4667

Açıklama 4667

Ödeme Yeri 4668

Açıklama 4668

Alacağın Devrinden Sonra Ödeme 4669

Açıklama 4669
Iı. Sona Erme 4670
1.Alacaklının Olmaması 4670
Açıklama 4670

Terkin 4671

Açıklama 4671
İçtihatlar 4671
Iıı. Alacaklının Hakları 4677

İyiniyetin Korunması 4677
Tescil Bakımından 4677

Açıklama 4677

Senet Bakımından 4678

Açıklama 4678

Senet İle Tescilin İlişkisi 4679

Açıklama 4679

Hakkın İleri Sürülmesi 4680

Açıklama 4680

Alacağın Devri 4681

Açıklama 4681
Iv. İptal 4682

Senedin Kaybedilmesi 4682

Açıklama 4682

İlân Yoluyla Duyuru 4683

Açıklama 4683

Borçlunun Def’ileri 4684

Açıklama 4684
Vı. Ödenen Senedin Geri Verilmesi 4685
Açıklama 4685
Vıı. Hukukî İlişkide Değişiklik 4686
Açıklama 4686

Dördüncü Ayırım
Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri

Rehinli Tahviller 4687

Açıklama 4687
İçtihatlar 4687

Seri Hâlinde Rehin Senedi Çıkarılması 4689
Genel Olarak 4689

Açıklama 4689
İçtihatlar 4689
Iı. Düzenlenmesi 46895
Açıklama 46985
Iıı. Borcun Kısım Kısım Ödenmesi 468996
Açıklama 4730696
İçtihatlar 4730696
Iv. Tescil 4698
Açıklama 4698

Hükmü 4699
Senedi Çıkaran Aracı Kurum 4699

Açıklama 4699
2.Senetlerin Geri Ödenmesi 4700

Ödeme Plânı 4700

Açıklama 4700

Denetleme 4701

Açıklama 4701

Geri Ödemelerin Özgülenmesi 4702

Açıklama 4702

Üçüncü Bölüm
Taşınır Rehni
Birinci Ayırım
Teslime Bağlı Rehin Ve Hapis Hakkı

Teslime Bağlı Rehin 4703
Kurulması 4703
Alacaklının Zilyetliği 4703

Açıklama 4703
İçtihatlar 4704

Ayrık Durumlar 4707

Açıklama 4707
İçtihatlar 4714

Art Rehin 4717

Açıklama 4717

Alt Rehin 4718

Açıklama 4718
Iı. Rehnin Sona Ermesi 4719

Zilyetliğin Kaybı 4719

Açıklama 4719

Geri Verme Borcu 4720

Açıklama 4720

Alacaklının Sorumluluğu 4721

Açıklama 4721
Iıı. Rehnin Hükümleri 4722

Alacaklının Hakkı 4722

Açıklama 4722
İçtihatlar 4722

Rehnin Kapsamı 4724

Açıklama 4724

Rehnin Sırası 4725

Açıklama 4725

Mülkiyetin Geçememesi 4726

Açıklama 4726
İçtihatlar 4726

Hapis Hakkı 4730
Koşulları 4730

Açıklama 4730
İçtihatlar 4730
Iı. Ayrık Durumlar 4738
Açıklama 4738
Iıı. Borç Ödemeden Aciz 4739
Açıklama 4739
Iv. Hükümleri 4740
Açıklama 4740

İkinci Ayırım
Alacaklar Ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin

Genel Olarak 4741

Açıklama 4741

Kurulması 4742
Senede Bağlı Olan Veya Olmayan Alacaklarda 4742

Açıklama 4742
İçtihatlar 4742
Iı. Kıymetli Evrakta 4744
Açıklama 4744
Iıı. Emtiayı Temsil Eden Senetlerde 4745
Açıklama 4745
Iv. Art Rehin 4746
Açıklama 4746
İçtihatlar 4746

Hükümleri 4748
Rehnin Kapsamı 4748

Açıklama 4748
Iı. Rehinli Pay Senetlerinin Temsili 4749
Açıklama 4749
Iıı. Yönetim Ve Ödeme 4750
Açıklama 4750

Üçüncü Ayırım
Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlar

Ödünç Verenler 4751
İşletme İzni Alma 4751

Açıklama 4751
Iı. Süre 4752
Açıklama 4752

Taşınır Rehni Karşılığı Ödünç 4753
Kurulması 4753

Açıklama 4753
Iı. Hükümleri 4754

Rehnin Paraya Çevrilmesi 4754

Açıklama 4754

Arta Kalan Para Üzerindeki Hak 4755

Açıklama 4755
Iıı. Rehnin Sona Ermesi 4756

Rehinden Kurtarmayı İsteme Hakkı 4756

Açıklama 4756

Ödünç Verenin Hakları 4757

Açıklama 4757

Geri Alım Hakkı Tanıyarak Satım 4758

Açıklama 4758

Dördüncü Ayırım
Rehinli Tahvil

Niteliği 4759

Açıklama 4759

Şekli 4760

Açıklama 4760
İçtihatlar 4760

Düzenlenmesi 4765

Açıklama 4765

Üçüncü Kısım
Zilyetlik Ve Tapu Sicili
Birinci Bölüm
Zilyetlik

Zilyetlik Kavramı Ve Türleri 4767
Kavram 4767

Açıklama 4767
İçtihatlar 4767
Iı. Türleri 4779

Aslî Ve Fer’î Zilyetlik 4779

Açıklama 4779
İçtihatlar 4779

Dolaylı Ve Dolaysız Zilyetlik 4781

Açıklama 4781
İçtihatlar 4781
Iıı. Geçici Olarak Kesilme 4783
Açıklama 4783
İçtihatlar 4783

Zilyetliğin Devri 4788
Hazırlar Arasında 4788

Açıklama 4788
İçtihatlar 4788
Iı. Hazır Olmayanlar Arasında 4790
Açıklama 4790
Iıı. Teslimsiz Devir 4791
Açıklama 4791
Iv. Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi 4792
Açıklama 4792

Zilyetliğin Hükümleri 4793
Korunması 4793
Savunma Hakkı 4793

Açıklama 4793
İçtihatlar 4794

Zilyetliğin Gasbında Dava Hakkı 4799

Açıklama 4799
Örnekler 4801
İçtihatlar 4802

Zilyetliğe Saldırıya Dava Hakkı 4810

Açıklama 4810
İçtihatlar 4810

Dava Hakkının Düşmesi 4814

Açıklama 4814
İçtihatlar 4814
Iı. Zilyetlik Dolayısıyla Hakkın Korunması 4819

Mülkiyet Karinesi 4819

Açıklama 4819
İçtihatlar 4819

Fer’î Zilyetlikte Karine 4822

Açıklama 4822

Davaya Karşı Savunma 4823

Açıklama 4823

Tasarruf Yetkisi Ve Taşınır Davası 4824
Emin Sıfatıyla Zilyetten Edinme Bakımından 4824

Açıklama 4824
İçtihatlar 4824

Kaybedilen Veya Çalınan Eşya Bakımından 4827

Açıklama 4827
İçtihatlar 4827

Para Ve Hamile Yazılı Senetlerde 4830

Açıklama 4830

İyiniyetli Olmama Hâlinde 4831

Açıklama 4831

Taşınmazlarda Karine 4832

Açıklama 4832
İçtihatlar 4832
Iıı. Sorumluluk 4840

İyiniyetli Zilyet Bakımından 4840
Yararlanma 4840

Açıklama 4840
İçtihatlar 4840

Tazminat 4845

Açıklama 4845
İçtihatlar 4845

İyiniyetli Olmayan Zilyet Bakımından 4848

Açıklama 4848
Örnekler 4850
İçtihatlar 4851
Iv. Kazandırıcı Zamanaşımından Yararlanma 4856
Açıklama 4856
İçtihatlar 4856

İkinci Bölüm
Tapu Sicili

Kurulması 4859
Sicil Bakımından 4859
Genel Olarak 4859

Açıklama 4859
İçtihatlar 4883

Taşınmazların Kaydedilmesi 4885
Kaydedilecek Taşınmazlar 4885

Açıklama 4885

Kaydedilmeyecek Taşınmazlar 4886

Açıklama 4886
İçtihatlar 4886

Sicilin Unsurları 4890
Tapu Kütüğü 4890

Açıklama 4890
İçtihatlar 4891

Kat Mülkiyeti Kütüğü 4894

Açıklama 4894
İçtihatlar 4894

Yevmiye Defteri Ve Belgeler 4897

Açıklama 4897

Plân 4898

Açıklama 4898
İçtihatlar 4898
Iı. Tapu Sicilinin Tutulması 4900

Bir Bölgede 4900

Açıklama 4900
İçtihatlar 4900

Birden Çok Bölgede 4902

Açıklama 4902
Iıı. Tapu İdareleri 4903

Kuruluş 4903

Açıklama 4903
İçtihatlar 4903

Sorumluluk 4907

Açıklama 4907
Örnekler 4908
Hazinenin Rücu Davası……………………………………………………..4909
Örnekler 4850910
İçtihatlar 4912

İşlemler 4918
İşlemlerin Konusu 4918
Tescil 4918

Açıklama 4918
İçtihatlar 4918

Şerhler 4922
Kişisel Haklarda 4922

Açıklama 4922
İçtihatlar 4923

Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasında 4928

Açıklama 4928
İçtihatlar 4928

Geçici Tescil Şerhi 4932

Açıklama 4932
Örnekler 4934
İçtihatlar 4935

Beyanlar 4939

Açıklama 4939
İçtihatlar 4939
Iı. Tescilin Ve Terkinin Koşulları 4943

İstem 4943
Tescil İçin 4943

Açıklama 4943
İçtihatlar 4944

Terkin Ve Değişiklik İçin 4951

Açıklama 4951
İçtihatlar 4951

Yetkinin Ve Sebebin Belirlenmesi 4953

Açıklama 4953
İçtihatlar 4953

Belgelerin Tamamlanması 4955

Açıklama 4955
İçtihatlar 4955
Iıı. Tescilin Biçimi 4958

Genel Olarak 4958

Açıklama 4958
İçtihatlar 4958

Taşınmaz Lehine İrtifaklarda 4960

Açıklama 4960
Iv. Tebliğ Zorunluluğu 4961
Açıklama 4961
İçtihatlar 4961

Tapu Sicilinin Açıklığı 4964

Açıklama 4964
İçtihatlar 4964

Tescilin Etkileri 4969
Tescilin Yapılmamasının Sonuçları 4969

Açıklama 4969
İçtihatlar 4969
Iı. Tescilin Sonuçları 4971

Genel Olarak 4971

Açıklama 4971
İçtihatlar 4971

İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı 4974

Açıklama 4974
İçtihatlar 4975

İyiniyetli Olmayan Üçüncü Kişilere Karşı 4977

Açıklama 4977
İçtihatlar 4977

Terkin Ve Değiştirme 4982
Yolsuz Tescilde 4982

Açıklama 4982
Örnekler 4985
İçtihatlar 4986
Iı. Aynî Hakların Sona Ermesi 4988
Açıklama 4988
İçtihatlar 4989
Iıı. Düzeltme 4996
Açıklama 4996
Örnekler 4999
Tapu Kaydındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi Davalarının Türleri 5000
Açıklama 5000
Örnekler 5000
İçtihatlar 5003
Yürürlükten Kaldırılan Kanun 5015
Açıklama 5015
Yürürlük 5016
Açıklama 5016
İçtihatlar 5016
Yürütme 5017
Açıklama 5017

İlgili Mevzuat
Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 5019

Kaynakça 5027
Yazarın Basılmış Eserleri 5031
Yazarın Basılacak Eserleri 5033

Ek Bilgi

Yazar

Canan Erdoğan, Hasan Özkan, Süleyman Emre Zorlu

Yayınevi

LEGAL

Sayfa Sayısı

713

Basım Tarihi

2017 Kasım

ISBN

9786053151760

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.