Miras Hukuku (Madde 495 – 682) Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – 5. Cilt – Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

Miras Hukuku (Madde 495 – 682) Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – 5. Cilt – Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

190.00 TL 185.00 TL

Yazar : Süleyman Emre Zorlu
Basım Tarihi : 2017 Kasım
Sayfa Sayısı : 1051 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

İçindekiler

Önsöz 2755
Kısaltmalar 2757
İçindekiler 2759

Üçüncü Kitap
Miras Hukuku
Birinci Kısım
Mirasçılar
Birinci Bölüm
Yasal Mirasçılar

Kan Hısımları 2775
Altsoy 2775

Açıklama 2775
İçtihatlar 2776
Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası 2778
Örnekler 2780
İçtihatlar 2782
Noterde Mirasçılık Belgesi Verilmesi 2788
İlgili Yasa 2788
Açıklama 2789
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 2793
Örnekler 2795
İçtihatlar 2797
Iı. Ana Ve Baba 2801
Açıklama 2801
İçtihatlar 2802
Iıı. Büyük Ana Ve Büyük Baba 2806
Açıklama 2806
İçtihatlar 2807
Iv. Evlilik Dışı Hısımlar 2810
Açıklama 2810
İçtihatlar 2810

Sağ Kalan Eş 2812

Açıklama 2812
İçtihatlar 2812

Evlâtlık 2820

Açıklama 2820
İçtihatlar 2820

Devlet 2824

Açıklama 2824
İçtihatlar 2824

İkinci Bölüm
Ölüme Bağlı Tasarruflar
Birinci Ayırım
Tasarruf Ehliyeti

Ehliyet 2831
Vasiyette 2831

Açıklama 2831
İçtihatlar 2832
Iı. Miras Sözleşmesinde 2835
Açıklama 2835
İçtihatlar 2835

İrade Sakatlığı 2841

Açıklama 2841
İçtihatlar 2842

İkinci Ayırım
Tasarruf Özgürlüğü

Tasarruf Edilebilir Kısım 2845
Kapsamı 2845

Açıklama 2845
İçtihatlar 2846
Iı. Saklı Pay 2853
Açıklama 2853
İçtihatlar 2854
Iıı. Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesabı 2862

Borçların İndirilmesi 2862

Açıklama 2862
İçtihatlar 2862

Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 2867

Açıklama 2867
İçtihatlar 2867

Sigorta Alacakları 2869

Açıklama 2869

Mirasçılıktan Çıkarma 2870
Sebepleri 2870

Açıklama 2870
İçtihatlar 2871
Iı. Hükümleri 2877
Açıklama 2877
İçtihatlar 2879
Iıı. İspat Yükü 2883
Açıklama 2883
İçtihatlar 2884
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası 2888
Örnekler 2890
İçtihatlar 2891
Iv. Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma 2893
Açıklama 2893

Üçüncü Ayırım
Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri

Genel Olarak 2895

Açıklama 2895
İçtihatlar 2895

Koşullar Ve Yüklemeler 2901

Açıklama 2901
İçtihatlar 2902

Mirasçı Atama 2906

Açıklama 2906
İçtihatlar 2906

Belirli Mal Bırakma 2911
Konusu 2911

Açıklama 2911
İçtihatlar 2912
Iı. Teslim Borcu 2914
Açıklama 2914
İçtihatlar 2914
Iıı. Tereke İle İlgisi 2917
Açıklama 2917
İçtihatlar 2918

Yedek Mirasçı Atama 2920

Açıklama 2920

Artmirasçı Atama 2921
Belirlenmesi 2921

Açıklama 2921
Iı. Artmirasçıya Geçiş 2922
Açıklama 2922
İçtihatlar 2922
Iıı. Güvence 2927
Açıklama 2927
İçtihatlar 2928
Iv. Hükümleri 2931

Önmirasçı Hakkında 2931

Açıklama 2931

Artmirasçı Hakkında 2932

Açıklama 2932

Vakıf 2933

Açıklama 2933

Miras Sözleşmeleri 2934
Olumlu Miras Sözleşmesi 2934

Açıklama 2934
İçtihatlar 2935
Iı. Mirastan Feragat Sözleşmesi 2940

Kapsamı 2940

Açıklama 2940
İçtihatlar 2941

Hükümden Düşmesi 2946

Açıklama 2946

Tereke Alacaklılarının Hakları 2947

Açıklama 2947

Dördüncü Ayırım
Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri

Vasiyet 2949
Şekilleri 2949
Genel Olarak 2949

Açıklama 2949
İçtihatlar 2949

Resmî Vasiyetname 2955
Düzenlenmesi 2955

Açıklama 2955
İçtihatlar 2956

Memurun İşlevi 2960

Açıklama 2960
İçtihatlar 2960

Tanıkların Katılması 2965

Açıklama 2965
İçtihatlar 2965

Mirasbırakan Tarafından Okunmaksızın Ve İmzalanmaksızın

Düzenleme 2969
Açıklama 2969
İçtihatlar 2969

Düzenlemeye Katılma Yasağı 2976

Açıklama 2976
İçtihatlar 2977

Vasiyetnamenin Saklanması 2981

Açıklama 2981
İçtihatlar 2981

El Yazılı Vasiyetname 2982

Açıklama 2983
İçtihatlar 2984

Sözlü Vasiyet 2987
Son Arzuları Anlatma 2987

Açıklama 2987
İçtihatlar 2988

Belgeleme 2991

Açıklama 2991
İçtihatlar 2992

Hükümden Düşme 2994

Açıklama 2994
İçtihatlar 2994
Iı. Vasiyetten Dönme 2997

Yeni Vasiyetname İle 2997

Açıklama 2997
İçtihatlar 2997

Yok Etme İle 3002

Açıklama 3002
İçtihatlar 3002

Sonraki Tasarruflar 3005

Açıklama 3005
İçtihatlar 3005

Miras Sözleşmesi 3009
Şekli 3009

Açıklama 3009
İçtihatlar 3009
Iı. Ortadan Kaldırılması 3017

Sağlararasında 3017
Sözleşme Veya Vasiyetname İle 3017

Açıklama 3017

Sözleşmeden Dönme Yolu İle 3019

Açıklama 3019

Mirasbırakandan Önce Ölme 3020

Açıklama 3020

Tasarruf Edilebilir Kısmın Daralması 3021

Açıklama 3021
İçtihatlar 3021

Beşinci Ayırım
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Atanması 3025
Atanma Ve Ehliyet 3025

Açıklama 3025
İçtihatlar 3026
Iı. Birden Çok Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 3030
Açıklama 3030

Görev Ve Yetkileri 3031
Genel Olarak 3031

Açıklama 3031
İçtihatlar 3032
Iı. Tereke Malları Üzerinde Tasarruf 3035
Açıklama 3035

Görevin Sona Ermesi 3036

Açıklama 3036

Denetlenmesi 3037

Açıklama 3037
İçtihatlar 3038

Sorumluluğu 3041

Açıklama 3041

Altıncı Ayırım
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Ve Tenkisi

İptal Davası 3043
Sebepleri 3043

Açıklama 3043
İçtihatlar 3044
Iı. Dava Hakkı 3051
Açıklama 3051
Örnekler 3054
Vasiyetnamenin İptali Davası 3055
Örnekler 3057
İçtihatlar 3057
Iıı. Hak Düşürücü Süreler 3061
Açıklama 3061
İçtihatlar 3062

Tenkis Davası 3070
Koşulları 3070
Genel Olarak 3070

Açıklama 3070
Örnekler 3074
İçtihatlar 3075

Saklı Paylı Mirasçılar Lehine Kazandırmalar 3080

Açıklama 3080
İçtihatlar 3080

Mirasçının Alacaklılarının Hakları 3088

Açıklama 3088
İçtihatlar 3089
Iı. Hükümleri 3093

Genel Olarak 3093

Açıklama 3093
İçtihatlar 3093

Bölünmez Mal Vasiyetinde 3100

Açıklama 3100
İçtihatlar 3101

Sağlararası Kazandırmalar 3112
Tenkise Tâbi Kazandırmalar 3112

Açıklama 3112
İçtihatlar 3113

Geri Verme Borcu 3122

Açıklama 3122

Hayat Sigortalarında 3123

Açıklama 3123
İçtihatlar 3123

İntifa Hakkı Veya İrat Bakımından 3137

Açıklama 3137

Artmirasçı Bakımından 3138

Açıklama 3138
İçtihatlar 3138
Iıı. Tenkiste Sıra 3159
Açıklama 3159
İçtihatlar 3160
Iv. Hak Düşürücü Süreler 3169
Açıklama 3169
İçtihatlar 3169

Yedinci Ayırım
Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar

Mirasbırakanın Sağlığında Mallarını Vermesi

Durumunda 3177
Açıklama 3177

Mirastan Feragat Durumunda 3178
Tenkis 3178

Açıklama 3178
İçtihatlar 3178
Iı. Geri Verme 3181
Açıklama 3181

İkinci Kısım
Mirasın Geçmesi
Birinci Bölüm
Mirasın Açılması

Açılma Ve Değerlendirme Anı 3183

Açıklama 3183
İçtihatlar 3184

Açılma Yeri Ve Yetkili Mahkeme 3193

Açıklama 3193
İçtihatlar 3193

Açılmanın Hükümleri 3198
Mirasa Ehliyet 3198

1.Hak Ehliyeti 3198
Açıklama 3198
İçtihatlar 3199

Mirastan Yoksunluk 3207
Sebepleri 3207

Açıklama 3207
İçtihatlar 3208

Altsoya Etkisi 3215

Açıklama 3215
İçtihatlar 3215
Iı. Sağ Olmak 3217

Mirasçı Olarak 3217

Açıklama 3217
İçtihatlar 3217

Vasiyet Alacaklısı Olarak 3223

Açıklama 3223
İçtihatlar 3224

Cenin 3230

Açıklama 3230
İçtihatlar 3230

İleride Doğacak Çocuk 3236

Açıklama 3236

Gaiplik 3237
Gaibin Mirası 3237
Güvence Karşılığı Teslim 3237

Açıklama 3237

Geri Verme 3239

Açıklama 3239
Iı. Gaibe Düşen Miras 3240
Açıklama 3240
İçtihatlar 3241
Iıı. Gaibin Hem Mirasbırakan, Hem Mirasçı Olması 3243
Açıklama 3243
İçtihatlar 3244
Iv. Hazinenin İstemi 3245
Açıklama 3245
İçtihatlar 3245

İkinci Bölüm
Mirasın Geçmesinin Sonuçları
Birinci Ayırım
Koruma Önlemleri

Genel Olarak 3259

Açıklama 3259
Örnekler 3264
İçtihatlar 3265

Defter Tutma 3276

Açıklama 3276
İçtihatlar 3277

Mühürleme 3286

Açıklama 3286
İçtihatlar 3287

Terekenin Resmen Yönetilmesi 3293
Genel Olarak 3293

Açıklama 3293
İçtihatlar 3294
Iı. Görev, Temsil Ve Sorumluluk 3299
Açıklama 3299
İçtihatlar 3301
Iıı. Mirasçıların Bilinmemesi 3308
Açıklama 3308
İçtihatlar 3308

Vasiyetname İle İlgili İşlemler 3315
Teslim Görevi Ve Alınacak Önlemler 3315

Açıklama 3315
İçtihatlar 3316
Iı. Vasiyetnamenin Açılması 3326
Açıklama 3326
İçtihatlar 3327
Iıı. İlgililere Tebliğ 3340
Açıklama 3340
İçtihatlar 3340
Iv. Mirasçılık Belgesi 3349
Açıklama 3349
İçtihatlar 3350
İkinci Ayırım
Mirasın Kazanılması

Kazanma 3363
Mirasçılar Tarafından 3363

Açıklama 3363
İçtihatlar 3364
Iı. Vasiyet Alacaklıları Tarafından 3380

İstem 3380

Açıklama 3380
İçtihatlar 3381

Özel Durumlar 3394

Açıklama 3394

Zamanaşımı 3395

Açıklama 3395
İçtihatlar 3395
Iıı. Alacaklıların Durumu 3399
Açıklama 3399
İçtihatlar 3400
Iv. Tenkis Ve Geri İsteme 3413
Açıklama 3413
İçtihatlar 3413

Ret 3417
Ret Beyanı 3417
Ret Hakkı 3417

Açıklama 3417
Örnekler 3424
İçtihatlar 3426

Süre 3434
Genel Olarak 3434

Açıklama 3434
İçtihatlar 3435

Terekenin Yazımında 3444

Açıklama 3444
İçtihatlar 3444

Ret Hakkının Geçmesi 3446

Açıklama 3446
İçtihatlar 3447

Reddin Şekli 3449

Açıklama 3449
İçtihatlar 3450
Iı. Ret Hakkının Düşmesi 3457
Açıklama 3457
İçtihatlar 3458
Iıı. Mirasçılardan Biri Tarafından Ret 3464
Açıklama 3464
İçtihatlar 3464
Iv. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Ret 3471

Genel Olarak 3471

Açıklama 3471
İçtihatlar 3472

Mirasın Sağ Kalan Eşe Geçmesi 3478

Açıklama 3478
İçtihatlar 3478

Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret 3482

Açıklama 3482
İçtihatlar 3483

Ret Süresinin Uzatılması 3485

Açıklama 3485
İçtihatlar 3485
Vı. Vasiyetin Reddi 3488
Açıklama 3488
İçtihatlar 3488
Vıı. Mirasçıların Alacaklılarının Korunması 3491
Açıklama 3491
Örnekler 3494
İçtihatlar 3495
Vııı. Ret Hâlinde Sorumluluk 3509
Açıklama 3509
İçtihatlar 3510

Üçüncü Ayırım
Resmî Defter Tutma

Koşulları 3521

Açıklama 3521
İçtihatlar 3522

Usul 3528
Deftere Geçirme 3528

Açıklama 3528
İçtihatlar 3529
Iı. İlân Yoluyla Çağrı 3533
Açıklama 3533
İçtihatlar 3534
Iıı. Doğrudan Doğruya Deftere Geçirme 3537
Açıklama 3537
Iv. Defter Tutmanın Sona Ermesi 3538
Açıklama 3538
İçtihatlar 3538

Defter Tutma Sırasında Mirasçıların Durumu 3544
Yönetim 3544

Açıklama 3544
İçtihatlar 3544
Iı. İcra Takibi, Dava Ve Zamanaşımı 3551
Açıklama 3551
İçtihatlar 3551

Sonuçları 3562
Beyana Çağrı 3562

Açıklama 3562
İçtihatlar 3563
Iı. Beyan 3567
Açıklama 3567
İçtihatlar 3567
Iıı. Resmî Deftere Göre Kabulün Sonuçları 3570

Deftere Yazılanlardan Sorumluluk 3570

Açıklama 3570
İçtihatlar 3570

Deftere Yazılmayanlardan Sorumluluk 3572

Açıklama 3572
İçtihatlar 3573

Kefalet Borçlarından Sorumluluk 3578

Açıklama 3578
İçtihatlar 3578

Mirasın Devlete Geçmesi Hâli 3583

Açıklama 3583
İçtihatlar 3583

Dördüncü Ayırım
Resmî Tasfiye

Koşulları 3587
Mirasçıların İstemi İle 3587

Açıklama 3587
İçtihatlar 3588
Iı. Mirasbırakanın Alacaklılarının İstemi İle 3593
Açıklama 3593
İçtihatlar 3594

Usul 3597
Yönetim 3597

Açıklama 3597
İçtihatlar 3599
Iı. Olağan Usul İle Tasfiye 3601
Açıklama 3601
Iıı. İflâs Usulü İle Tasfiye 3603
Açıklama 3603
İçtihatlar 3603

Beşinci Ayırım
Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Koşulları 3609

Açıklama 3609
Örnekler 3612
İçtihatlar 3613

Hükümleri 3618

Açıklama 3618

Zamanaşımı 3619

Açıklama 3619
İçtihatlar 3620

Üçüncü Bölüm
Mirasın Paylaşılması
Birinci Ayırım
Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı

Mirasın Geçmesinin Sonucu 3627
Miras Ortaklığı 3627

Açıklama 3627
Miras Ortaklığına Temsilci Atanması 3628
Örnekler 3630
İçtihatlar 3631
Iı. Mirasçıların Sorumluluğu 3636
Açıklama 3636
İçtihatlar 3637

Paylaşmayı İsteme Hakkı 3645

Açıklama 3645
İçtihatlar 3646

Cenin Nedeniyle Erteleme 3655

Açıklama 3655

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 3656

Açıklama 3656
Örnekler 3658
İçtihatlar 3659

Birlikte Yaşayanların Hakkı 3666

Açıklama 3666

İkinci Ayırım
Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı

Genel Olarak 3667

Açıklama 3667
İçtihatlar 3668

Paylaşma Kuralları 3671
Mirasbırakanın Tasarrufu 3671

Açıklama 3671
İçtihatlar 3672
Iı. Paylaşmaya Kayyımın Katılması 3675
Açıklama 3675
İçtihatlar 3675

Paylaşmanın Gerçekleşmesi 3680
Mirasçıların Eşitliği 3680

Açıklama 3680
İçtihatlar 3681
Iı. Payların Oluşturulması 3683
Açıklama 3683
Mirasın (Terekenin) Paylaşılması Davası 3684
Örnekler 3690
İçtihatlar 3691
Iıı. Bazı Malların Özgülenmesi Veya Satılması 3697
Açıklama 3697
İçtihatlar 3697

Aile Konutu Ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 3701

Açıklama 3703
İçtihatlar 3704

Özellikleri Olan Eşya 3711
Bütünlük Oluşturan Veya Aile Belgeleri İle Özel Anı

Değeri Olan Eşya 3711
Açıklama 3711
İçtihatlar 3712
Iı. Mirasbırakanın Mirasçılardaki Alacakları 3716
Açıklama 3716
Iıı. Rehnedilmiş Tereke Malları 3717
Açıklama 3717
Iv. Taşınmazlar 3718

Bölünme 3718

Açıklama 3718

Özgülenme 3719
Özgülenmeye Esas Olan Değer 3719

Açıklama 3719
İçtihatlar 3719

Değerin Belirlenmesi 3721

Açıklama 3721
İçtihatlar 3721

Tarımsal İşletmeler 3726
Paylaştırma Dışında Bırakma 3726
Koşulları 3726

Açıklama 3726

Taşınırların Özgülenmesi 3727

Açıklama 3727

Özgülenmenin Hangi Mirasçıya Yapılacağı 3728

Açıklama 3728

Ölüme Bağlı Tasarruf İle Düzenleme 3729

Açıklama 3729

Ergin Olmayan Mirasçılar 3730

Açıklama 3730

Aile Malları Ortaklığı 3731
İstem Hakkı 3731

Açıklama 3731

Ortaklığın Sona Erdirilmesi 3732

Açıklama 3732

Diğer Mirasçıların Paylarının Mirasçı İrat Senediyle

Karşılanması 3733
Açıklama 3733

Yan Sınaî İşletme 3735

Açıklama 3735

İşletmenin Satılması 3736

Açıklama 3736

Üçüncü Ayırım
Mirasta Denkleştirme

Mirasçılar Arasında 3737

Açıklama 3737
Örnekler 3740
İçtihatlar 3742

Mirasçılık Sıfatının Kaybı Hâlinde 3750

Açıklama 3750

Denkleştirme Şekli 3751
Geri Verme Veya Mahsup 3751

Açıklama 3751
İçtihatlar 3751
Iı. Miras Payını Aşan Kazandırmalar 3756
Açıklama 3756
İçtihatlar 3756
Iıı. Denkleştirme Değeri 3758
Açıklama 3758
İçtihatlar 3758

Eğitim Ve Öğrenim Giderleri 3760

Açıklama 3760

Hediyeler Ve Evlenme Giderleri 3762

Açıklama 3762
İçtihatlar 3762

Dördüncü Ayırım
Paylaşmanın Tamamlanması Ve Sonucu

Paylaşmanın Sonuçlandırılması 3765
Paylaşma Sözleşmesi 3765

Açıklama 3765
İçtihatlar 3766
Iı. Miras Payı Üzerinde Sözleşme 3778
Açıklama 3778
İçtihatlar 3778
Iıı. Mirasın Açılmasından Önce Yapılan Sözleşmeler 3782
Açıklama 3784
İçtihatlar 3785

Mirasçıların Birbirine Karşı Sorumluluğu 3790
Garanti Borcu 3790

Açıklama 3790
Iı. Paylaşma Sözleşmesinin Geçersizliği 3792
Açıklama 3792
İçtihatlar 3792

Mirasçıların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 3796
Müteselsil Sorumluluk 3796

Açıklama 3796
İçtihatlar 3797
Iı. Mirasçılara Rücu 3798
Açıklama 3798
İçtihatlar 3799

Ek Bilgi

Yazar

Canan Erdoğan, Hasan Özkan, Süleyman Emre Zorlu

Yayınevi

LEGAL

Sayfa Sayısı

1051

Basım Tarihi

2017 Kasım

ISBN

9786053151746

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.