Gerçek Kişiler (Serap Helvacı)

35.00 TL

Yazar : Serap Helvacı
Basım Tarihi : 2017 Aralık
Sayfa Sayısı : 218 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

“Hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin bilimsel tartışmalar içinde yorulmadan rahat okuyup anlayabilecekleri bir kitap hazırlama amacıyla ka­leme alınanve sekizinci basısı yapılan bu kitapta, gerçek kişilere ilişkin olarak İsviçre ve Türk hukukunda yapılan değişiklikler, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarının özellik arz edenleri kitaba işlenmiş, kaynakçada yer alan eserler gözden geçirilmiştir.” (Tanıtım Yazısı)

İÇİNDEKİLERSEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ 5DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ 6ÖNSÖZ 7İÇİNDEKİLER 9KISALTMALAR 17
KİŞİLER HUKUKUGİRİŞ 21I. KİŞİ KAVRAMI 21A. Gerçek Kişiler 23B. Tüzel Kişiler 23II. KİŞİLİK KAVRAMI 24III. KİŞİLER HUKUKU’NUN TEMEL İLKELERİ 25A. Eşitlik İlkesi 25B. Özgürlük İlkesi 25C. Kişiliğe Saygı ve Kişiliğin Korunması İlkesi 26
GERÇEK KİŞİLER§ 1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ 27I. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 27A. Doğum 271. Doğumun tamamlanmış olması 272. Çocuğun sağ doğması 28B. Ceninin Durumu 29C. Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Durumu 31II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 31A. Ölüm 321. Genel olarak 322. Ölümün ispatı 33a. İspat yükü 33b. İspat araçları 33aa. Kişisel durum sicili 33bb. Karineler 34aaa. Ölüm karinesi 34bbb. Birlikte ölüm karinesi 35B. Gaiplik 361. Şartları 37a. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma 37b. Uzun zamandır haber alınamama 372. Yargılama usulü 38a. Dava hakkı 38b. Yetkili ve görevli mahkeme 39c. İlân 393. Hükmün sonuçları 40a. Aile Hukuku’na ilişkin sonuçları 40b. Miras Hukuku’na ilişkin sonuçları 41§ 2. HAK EHLİYETİ 43I. KAVRAM 43II. HAK EHLİYETİNİN TEMEL İLKELERİ 44A. Genellik İlkesi 44B. Eşitlik İlkesi 44III. HAK EHLİYETİNİN SINIRLANMASI 45A. Yaş 45B. Cinsiyet 46C. Akıl Hastalığı 47D. Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk 47E. Şeref ve Haysiyet 48F. Soybağı 48G. Yabancılık 48§ 3. FİİL EHLİYETİ 49I. KAVRAM 49II. FİİL EHLİYETİ İLE HAK EHLİYETİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 50III. FİİL EHLİYETİNİN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ 50A. Hukuka Uygun Fiillerde Bulunabilme Ehliyeti 50B. Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Tutulabilme Ehliyeti 51IV. FİİL EHLİYETİNİN ŞARTLARI 52A. Ergin Olmak 521. Normal erginlik 522. Evlenme ile kazanılan erginlik 533. Mahkeme kararı ile kazanılan erginlik 54a. Ergin kılınmanın şartları 54aa. Onbeş yaşın doldurulmuş olması 54bb. Küçüğün istemde bulunması 55cc. Küçük velâyet altında ise velisinin rızası 55dd. Küçük vesayet altında ise vesayet ve denetim makamının izni 56ee. Küçüğün menfaatinin gözetilmesi 56b. Karar ve sonuçları 56B. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak 571. Kavram 572. Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebepler 59a. Yaş küçüklüğü 59b. Akıl hastalığı 59c. Akıl zayıflığı 60d. Sarhoşluk 60e. Benzer sebepler 603. İspat yükü 60C. Kısıtlı Olmamak 611. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 622. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim 623. Özgürlüğü bağlayıcı ceza 634. İstek üzerine 63V. FİİL EHLİYETİ YÖNÜNDEN KİŞİLERİN AYRIMI 64A. Ehliyetliler 641. Tam ehliyetliler 642. Sınırlı ehliyetliler 64a. Oy danışmanlığı 65b. Yönetim danışmanlığı 66c. Karma danışmanlık 66B. Ehliyetsizler 671. Tam ehliyetsizler 67a. Hukuka uygun fiillerde bulunabilme ehliyeti 68aa. Kural 68bb. İstisnalar 71aaa. Bir irade açıklamasına gerek olmadan doğan hukukî sonuçlar 71bbb. Hakkın kötüye kullanılması 71ccc. Evlenme 72ddd. Ölüme bağlı tasarruflar 73eee. Hizmet sözleşmesi 73b. Hukuka aykırı fiillerden sorumlu tutulabilme ehliyeti 74aa. Kural 74bb. İstisnalar 74aaa. Kusursuz sorumluluk halleri 74bbb. Hakkaniyet sorumluluğu 74ccc. Ayırt etme gücünden geçici yoksun olanların hukukî sorumluluğu 772. Sınırlı ehliyetsizler 77a. Hukuka uygun fiillerde bulunabilme ehliyeti 78aa. Yasal temsilcinin rızasına bağlı işlemler 78bb. Yasal temsilcinin rızasına bağlı olmayan işlemler 82aaa. Karşılıksız kazanmalar 82bbb. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 83ccc. Başkalarını temsil 84cc. Ehliyetin genişletilmesi 85dd. Yasak olan hukukî işlemler 85b. Hukuka aykırı fiillerden sorumlu tutulabilme ehliyeti 85§ 4. HISIMLIK VE YERLEŞİM YERİ 87I. HISIMLIK 87A. Hısımlık Kavramı 87B. Hısımlığın Çeşitleri 871. Kan hısımlığı 87a. Kan hısımlığının çeşitleri 88aa. Üstsoy-altsoy kan hısımlığı 88bb. Yansoy kan hısımlığı 88b. Kan hısımlığının derecesi 88c. Kan hısımlığının hukukî sonuçları 892. Kayın hısımlığı 90a. Kayın hısımlığının çeşitleri 91b. Kayın hısımlığının derecesi 91c. Kayın hısımlığının hukukî sonuçları 913. Evlât edinmeden doğan hısımlık 92II. YERLEŞİM YERİ 93A. Kavram 93B. Yerleşim Yerine Hâkim Olan Temel İlkeler 931. Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi 942. Yerleşim yerinin tekliği ilkesi 94C. Yerleşim Yerinin Çeşitleri 951. İradî yerleşim yeri 95a. Oturma 96b. Sürekli kalma niyeti 962. Saymaca yerleşim yeri 973. Yasal yerleşim yeri 97a. Velâyet altındaki çocuklar 98b. Vesayet altındaki kişiler 98§ 5. KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 101I. KİŞİLİK HAKKI 101A. Tanım 101B. Kişilik Hakkının Nitelikleri 105C. Kişilik Hakkının Konusunu Oluşturan Değerler 1081. Hayat ve sağlık 1082. Vücut bütünlüğü 109a. Mobbing 111b. Tıbbî müdahaleler 113c. Organ ve doku nakli 114d. Cinsel faaliyete ilişkin müdahaleler 1183. Hayat alanı 120a. Gizli hayat 122b. Özel hayat 122c. Kamuya açık hayat 1224. Şeref ve haysiyet 1285. Resim ve ses 1336. Ad 1357. Diğer kişisel değerler 138D. Cesedin Durumu 138II. KİŞİLİĞİN KORUNMASI 140A. Kişiliğin Hukukî İşlemle Saldırılara Karşı Korunması 1411. Hak ve fiil ehliyeti açısından 1422. Özgürlükler açısından 142B. Kişiliğin Hukuka Aykırı Fiille Saldırılara Karşı Korunması 1451. Hukuka aykırılık 1452. Hukuka uygunluk sebepleri 147a. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası 147b. Daha üstün nitelikte özel yarar 151c. Kamusal yarar 153d. Kanunun verdiği yetkinin kullanılması 1573. Kişiliğe hukuka aykırı saldırı hâlinde açılabilecek davalar 159a. Koruyucu davalar 159aa. Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası 160bb. Saldırıya son verilmesi davası 160cc. Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası 161b. Tazminat davaları 163aa. Maddî tazminat davası 164bb. Manevî tazminat davası 165cc. Kazancın geri verilmesi davası 1674. Kişiliğe hukuka aykırı saldırı hâlinde açılacak davalarda davacı ve davalı sıfatı 169a. Davacı sıfatı 169b. Davalı sıfatı 1715. Kişiliğe hukuka aykırı saldırı hâlinde açılacak davalarda yetkili mahkeme 171§ 6. AD VE ADIN KORUNMASI 173I. AD KAVRAMI 173II. ADIN ÇEŞİTLERİ 174A. Zorunlu Adlar 1741. Soyadı 1742. Özad 175B. Zorunlu Olmayan Adlar 1751. Müstear ad 1762. Lâkap 176III. ADIN KAZANILMASI 176A. Soyadının Kazanılması 1761. Soybağı yoluyla 177a. Evlilik içinde doğan çocuk 177b. Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuk 1772. Evlât edinilme yoluyla 1793. Evlenme yoluyla 1804. İdarî yolla 182B. Özadın Kazanılması 182C. Müstear Adın Kazanılması 183D. Lâkabın Kazanılması 183IV. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ 183A. Adın Değiştirilmesinde Haklı Sebepler 185B. Adın Değiştirilmesinde Usul 1861. Yetkili ve görevli mahkeme 1862. Davacı 1873. Kayıt ve ilân 187C. Adın Değiştirilmesine İtiraz 188D. Adın Değiştirilmesinin Sonuçları 188V. AD ÜZERİNDEKİ HAKKIN KORUNMASI 188A. Genel Olarak 188B. Adı Koruyan Davalar 1891. Adın kullanılmasının çekişmeli olması hâlinde 1892. Adın haksız kullanılması hâlinde 190a. Önleme davası 190b. Son verme davası 191c. Maddî tazminat davası 191d. Manevî tazminat davası 191§ 7. KİŞİSEL DURUM SİCİLİ 193I. GENEL OLARAK 193II. ÇEŞİTLERİ 194A. Doğum Kütüğü 194B. Ölüm Kütüğü 194C. Evlenme Kütüğü 196D. Boşanma Kütüğü 196E. Aile Kütüğü 197III. İSPAT GÜCÜ 197IV. DÜZELTMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 198A. Düzeltmeler 198B. Değişiklikler 201V. SORUMLULUK 201KAYNAKÇA 203

Ek Bilgi

Yazar

Halil Akkanat, Mesut S. Çekin, Serap Helvacı

Yayınevi

LEGAL

Sayfa Sayısı

218

Basım Tarihi

2017 Aralık

ISBN

9786053151999

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.