İhracat Terimleri El Kitabı

Sepet “Mevzuat ve Teknik Yönleri ile İhracat ve İthalat İşlemleri” sepetinize eklendi.

İhracat Terimleri El Kitabı

24.00 TL

Yazar : Murat Canıtez
Basım Tarihi : 2017 Aralık
Sayfa Sayısı : 72 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

“İhracat ve ithalatta çok kul­lanılan bazı terimler hakkında referans olabilecek temel kavramları açıklamak amacıyla hazırlanan bu çalışma, ihracat ve ithalatçıların yabancı iş ortağı tara­fından gön­derilen genel işlem şartları ve sözleşmelerin içerisinde­ki uygulanacak hukuk ve uyuşmazlıkların çözümünde öngörülen tahkim maddeleriyle karşı­laştıklarında kendilerine ışık tutacak bir rehber olma amacını taşımaktadır. Kitapta, İhracat Kavramları, Teslim Şekillerine İlişkin Kavramlar, Ödeme Şekillerine İlişkin Kavramlar, İhracat Belgelerine İlişkin Kavramlar, Finansmana İlişkin Kavramlar, Eşyaya İlişkin Kavramlar, Gümrük İşlemlerine İlişkin Kavramlar, İtalya, İspanya ve Almanya’yaYapılan İhracatta Bilgiler konuları incelenmiştir.” (Tanıtım Yazısı)

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ. III
TEŞEKKÜR. V
KISALTMALAR. VII
İHRACATKAVRAMLARI 1

İhracatçı 3
Fiili İhracat 3
Serbest İhracat 3
Kayda Bağlı İhracat 3
Konsinye İhracat 3
Kredili İhracat 4
Transit Ticaret 4
İthal Edilmiş Malların İhracı 4
Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracat 4
Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat 4
Bedelsiz ihracat 5
Incoterm.. 5

TESLİMŞEKİLLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR. 7

Ticari işletmede Teslim (Ex Works/EXW) 9
Taşıyıcıya Teslim (Free Carrier/FCA) 9
Gemi Doğrultusunda Teslim (Free Alongside Ship/FAS) 10
Gemi Bordasında Teslim (Free On Board/FOB) 11
Mal Bedeli ve Navlun (Cost and Freight/CFR) 12
Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun (Cost, Insuranceand

Freight/CIF) 13

Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage PaidTo/CPT) 14
Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim(Carrige

andInsurance Paid/CIP) 14

Sınırda Teslim (Delivered at Frontier/DAF) 15
Gemide Teslim (Delivered Ex Ship/DES) 16
Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve HarçlarıÖdenmiş

Olarak/DeliveredEx Quay Duty Paid-DEQ) 16

Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim(Delivered

DutyUnpaid/DDU) 16

Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DeliveredDuty

Paid/DDP) 16
ÖDEMEŞEKİLLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR. 19

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Agains Documents) 21
Mal Mukabili Ödeme (Cash Agains Goods) 21
Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) 21
Akreditifli Ödeme (Letter Of Credit) 22

İHRACATBELGELERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR. 23
İhracatta Kullanılan Belgelereİlişkin Kavramlar. 25

Uluslararası Ticari Sözleşmeler. 25
Proforma Fatura (Proforma Invoice) 25
Ticari Fatura (Commercial Invoice) 25
Çeki Listesi (Weight List) 26
Koli Ambalaj Listesi (Packing List) 26
Spesifikasyon Belgesi (Specification) 26
İmalatçının Veya Satıcının Kalite veya KontrolBelgesi

(Manufacturer’sor Supplier’s Quality or Inspection
Certificate) 26

Üçüncü Tarafın Düzenlediği Kalite KontrolBelgesi (Third

Party Certificate Of Inspection) 26

İmalatçının Analiz Belgesi (Manuacturer’sAnalysis

Certificate) 26

Gemi Ölçümü Raporu (Ullage Report) 27

11.Dolaşım Belgesi (Movement Certificate) 27

a) A.TR. Dolaşım Belgesi 27
b) EUR. 1 Dolaşım Sertifikası 27
c) Konsolosluk Fatura (Consular Invoice) 27
d) Tasdikli Fatura (Legalized Invoice) 28
e) Menşe Şahadetnamesi (Certificate Of Origin) 28
f) Form A.. 28
g) A.T.A Karneleri (Admission Temporary Agreement) 28

ğ) Sigorta Poliçesi (Insurance Policy) 29

Taşıma Belgeleri 29
a) Deniz Konşimentosu (Marine/Ocean Bill of Lading) 29
b) Temiz Konşimento İbaresi (Clean Bill Of Lading) 29
c) Bayat Konşimento. 29

ç) İhbar Adresi (Notify Address) 30

d) Navlun (Freight) 30
e) Konşimento Nüshaları/Tam Takım İbaresi (Full Set OfB/L) 30
f) Nama Yazılı Konşimento (To The Name Of) 30
g) Emre Yazılı Konşimento (To The Order Of) 30

ğ) Hamiline Yazılı Konşimento (To Order) 30

h) Short From Bill’s Of Lading. 30

ı) Container Bills Of lading. 31

i) Liner Bill Of Lading. 31
j) Tek konşimento (Through Bill Of Lading) 31
k) Charter Party Bill Of Lading. 31
l) Hava yolu Taşıma senedi (airwaybill/AWB) 31
m) Fiata belgeleri (Fiata FCR, FCT) 32
n) CMR Karayolu Taşıma Belgesi (CMR International

ConsignmentNote/CMR Roar Waybill) 32

o) House Bill Of Lading. 32

ö) Hamule Senedi (CIM/Rail Consignment Note) 32
FİNANSMANAİLİŞKİN KAVRAMLAR. 33
İhracat/İthalat Finansmanına İlişkin Kavramlar. 35

Alıcı Firma Prefinansmanı (Prefinancing) 35
Peşin Ödeme (Cash Payment) 35
Uluslararası Leasing. 35
Banka Teminat Mektubu (Letter of Guarantee) 36
Geçici Teminat Mektubu (Bid–Bond /Tender Guarantee) 36
Kesin Teminat Mektubu (Performance Bond/Final

Guarantee/DefiniteLetter Of Guarantee) 36

Geçici ithalat ve Geçici İhracata İlişkin TeminatMektupları 37

EŞYAYAİLİŞKİN KAVRAMLAR. 39
Dış Ticarette Eşyaya İlişkin Kavramlar. 41

Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya. 41
İşletme Faaliyeti 41
İşlem Görmüş Ürün. 41
Asıl İşlem Görmüş Ürün. 41
İkincil İşlem Görmüş Ürün. 41
Fire/Zayiat 41
İşleme Malzemesi 42
Verimlilik Oranı 42
Eşdeğer Eşya. 42
Tarife Kotası 42
Tercihli Tarife. 42
CE İşareti 43
GTİP. 43

GÜMRÜKİŞLEMLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR. 45
İthalat/İhracat Ve Gümrük İşlemlerine İlişkin Kavramlar. 47

Önceden İthalat 47
Önceden İhracat 47
Ticaret Politikası Önlemleri 47
Dahilde İşleme İzin Belgesi 47
Belge Süresi 47
Belge Süresi Sonu. 47
Tedarikçi Beyanı 47
İmalatçı – İhracatçı 48
Yan Sanayici 48
Şartlı Muafiyet Sistemi 48
İthalatta Gözetim ve Gözetim Belgesi 48
Gümrükçe Onaylanmış Kişi 49
ISPM 15 Standardı 49
ISPM 15 Standardının Kapsamı 49
Üçüncü Ülke. 49
Geri Verme. 49
Kaldırma. 49
Antrepo. 49
Özel Antrepo. 50
Genel Antrepo. 50
Fiktif Antrepo. 50
Transit Rejimi 50
Gümrük Beyannamesi Yerine Geçen Belgeler. 51
Dahilde İşleme Rejimi 51
Geçici İthalat Ve İzin Alınması 51
Geçici İthalat Türleri 52
Force Majeur (mücbir sebep) 52

İTALYA,İSPANYA VE ALMANYA’YA YAPILAN İHRACATTA BİLGİLER 53

İTALYA’YA TEKSTİL İHRACATINDA NELERE DİKKAT

EDİLMELİDİR. 55

a) İtalya’ya İhracat Yaparken Dikkat EdilmesiGereken

Hususlar. 55

b) Sık Sorun Çıkan Alanlar. 56
c) Alacakları Tahsil Yolları 58
d) Sorunları Aşabilmenin Yolları Ve Yöntemleri 59
İSPANYA’YA TEKSTİL İHRACATINDA NELERE DİKKAT

EDİLMELİDİR. 60

a) İspanya’ya İhracatta Dikkat Edilmesi GerekenNoktalar. 62
b) En Çok Sorun Çıkan Haller. 63
c) Alacakları Tahsil Yolları 64
d) Sorunları Aşabilmenin Yolları Ve Yöntemleri 65
ALMANYA’YATEKSTİL İHRACATINDA NELERE DİKKAT

EDİLMELİDİR. 66

a) Genel Olarak Almanya’da Karşılaşılan Sorunlar. 67
b) Almanya’ya İhracatta Dikkat Edilmesi Gereken

Hususlar. 68

c) Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Kurallar. 69
d) Ödenmemiş Fatura Bedelinin Takibi 70
aa) Önlemler. 70
bb) İcra Yolu. 70
cc) Önerilerimiz. 71
e) Almanya’da Başvurabilecek Kuruluşlar. 72

Ek Bilgi

Yazar

Ali Dölek, Mehmet Köksal, Murat Canıtez

Yayınevi

LEGAL

Sayfa Sayısı

72

Basım Tarihi

2017 Aralık

ISBN

9786053152002

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.