Uzlaştırma Onarıcı Adalet – İletişim ve Müzakere Teknikleri – Örnek Sorular – Ceza Muhakemesi Hukukunda

Uzlaştırma Onarıcı Adalet – İletişim ve Müzakere Teknikleri – Örnek Sorular – Ceza Muhakemesi Hukukunda

25.00 TL

Yazar : Zeyyat Sabuncuoğlu
Basım Tarihi : 2017 Aralık
Sayfa Sayısı : 282 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

“Bu kitap, uzlaştırma yönünden mevzuatımızda gerçek­leştirilen son deği­şiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışma kapsamda yargı merciileri tarafından verilmiş güncel kararlar ışığında konuların anlatımlarına yer verilmiş, özellikle uzlaş­tırmacılar ve büro savcılıkları bakımından önem arz eden hususların altı çizilmiştir. Taraflar arasında­ki müzakereleri yürütecek olan uz­laştırmacılar yönünden iletişim ve müzakere tekniklerinin de eğitim konuları kap­samına alınması nedeniyle, onarıcı adalet, uzlaştırmanın usul ve esasına iliş­kin açıklamalar yanında, bu hususlara ilişkin izaha da geniş yer ayrılmıştır. Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapı­lan duyuru uyarınca, 11.03.2018 tarihinde yapılması öngörülen sınav açısından faydalı olması amacıyla örnek sorular metne işlenmiştir.” (Tanıtım Yazısı)

İÇİNDEKİLERÖNSÖZ IIICEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMABİRİNCİ BÖLÜMFAİL-MAĞDUR UZLAŞTIRMASININ ZEMİNİ OLARAK ONARICI ADALETI. ONARICI ADALET ANLAYIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM CEZA ADALETİNE GENEL BAKIŞ 1II. ONARICI ADALET ANLAYIŞI 4III. TANIM 7IV. ONARICI ADALETİN TEMEL İLKELERİ 8V. ONARICI ADALET UYGULAMA MODELLERİ 91. Aile/Toplum Grup Konferansı 92. Cezalandırıcı Halkalar 103. Toplum Islah Kurulları 104. Fail-Mağdur Uzlaştırması 11A. Genel Olarak 11B. Uzlaştırmaya İlişkin Uygulama Modelleri 12VI. UZLAŞTIRMACININ ÖZELLİKLERİ 14İKİNCİ BÖLÜMCEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMAI. TANIM 17II. UZLAŞTIRMANIN HUKUKİ ZEMİNİ VE ESASI 17III. UZLAŞTIRMAYLA İLGİLİ KAVRAMLAR 21IV. UZLAŞTIRMAYA İLİŞKİN TEMEL İLKELER 23V. UZLAŞTIRMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 32VI. UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR 411. SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR 422. ŞİKAYETE BAĞLI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN CMK M.253/f.1-b BENDİNDE YER ALAN SUÇLAR 44A. Kasten Yaralama (üçüncü fıkra hariç, TCK m. 86; m. 88) 44B. Taksirle Yaralama (madde 89) 46C. Tehdit (TCK m.106/1) 49D. Konut Dokunulmazlığının İhlali (TCK m. 116) 51E. Hırsızlık (TCK m. 141) 55F. Dolandırıcılık (TCK m. 157) 59G. Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması (TCK m. 234) 64H. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK m. 239) 663. KANUNDA AÇIK HÜKÜM BULUNMASI GEREKEN SUÇLAR 674. MAĞDURUN VEYA SUÇTAN ZARAR GÖRENİN GERÇEK VEYA ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ OLMASI KOŞULUYLA, SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN AYRICA, ÜST SINIRI ÜÇ YILI GEÇMEYEN HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR 67VII. UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN BİR SUÇUN, BU KAPSAMA GİRMEYEN BİR BAŞKA SUÇLA BİRLİKTE İŞLENMİŞ OLMASI HÂLİNDE UZLAŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI KURALI (CMK m.253/3). 71VIII. UZLAŞTIRMACININ UYMASI GEREKEN ETİK İLKELER 801. Etik İlkeler Nelerdir? 802. Etik İlkeler Yönünden Değerlendirmeler 81IX. UZLAŞTIRMANIN YAPILABİLECEĞİ EVRELER 841. Ortak Kavramlar 84A. Uzlaştırma Müzakereleri 84B. Edimin Konusu 862. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA 88A. Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi 89B. Dosyanın Uzlaştırma Büro Savcılığınca İncelenmesi 90C. Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi 91D. Uzlaşma Teklifinin Yapılması 93E. Uzlaştırma Süresi 96F. Uzlaştırmanın Sonuçlandırılması 96G. Soruşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları 983. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA 100A. Uzlaştırma Usulü 100B. Uzlaştırma Süresi 102C. Uzlaştırmanın Sonuçlandırılması 102D. Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları 103X. ZAMANAŞIMI 105XI. UZLAŞTIRMA BÜROSU 105XII. UZLAŞTIRMACININ SEÇİMİ 107XIII. UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ 108XIV. UZLAŞTIRMACI SİCİLİNDEN VE LİSTEDEN ÇIKARMA 110XV. UZLAŞTIRMACI ÜCRET VE GİDERLERİ 111YARARLANILAN KAYNAKLAR 114ÖRNEK TEST SORULARI 119ÖRNEK METİN SORULARI 145ÜÇÜNCÜ BÖLÜMİLETİŞİMI.UZLAŞTIRMA NEDİR? 147II.UZLAŞTIRMACI KİMDİR? 148III. UZLAŞTIRMA SÜRECİ NE GETİRİYOR? 148IV.UZLAŞTIRMA SÜRECİ NASIL İŞLER? 149V.UZLAŞTIRMA KAPSAMINA HANGİ SUÇLAR GİRER? 149VI.UZLAŞTIRMA SÜRESİ NE KADARDIR? 150VII.NE ÜZERİNE UZLAŞILABİLİR? 150VIII.UZLAŞTIRMACININ ROLÜ NEDİR? 151IX. UZLAŞMA SONUCU NE OLUR? 151X. İLETİŞİM KAVRAMI 152XI.UZLAŞTIRMACI AÇISINDAN İLETİŞİMİN ÖNEMİ 153XII.İNSAN İLİŞKİLERİ VE UZLAŞTIRMA SÜRECİ 1541.Pasif Davranış ve İletişim 1552.Saldırgan Davranış ve İletişim 1553.Güvenli Davranış ve İletişim 156XIII.İLETİŞİM SÜRECİ (MODELİ) 1561.Kaynak (müşteki) 1562.Mesaj 1573.Kanal 1594.Alıcı(şüpheli) 1595.Geribildirim 1606.Uzlaştırmacının geribildirim rolü 160XIV. UZLAŞTIRMACININ İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRMESİ 161XV.İLETİŞİMDE DİALOG KURMA 162XVI.İLETİŞİMDE EMPATİ KURMA 1631.Başkalarını Anlamak 1642.Başkalarını Geliştirmek 1653.Karşısındakine Hizmet/Yardım Etmek 165XVII.UZLAŞTIRMA SÜRECİNDE ETKİLİ KONUŞMA (SÖZLÜ İLETİŞİM) BECERİSİ 166XVIII.UZLAŞTIRMA SÜRECİNDE ETKİLİ DİNLEME BECERİSİ 167XIX. UZLAŞTIRMA SÜRECİNDE TUTUM VE TUTUM DEĞİŞİMLERİ 1701.İletişim Amacının Belirsizliği 1722.Kişisel Görüş Farklılıkları 1723.Algılama Farklılıkları 1734.Eğitim ve Bilgi Farklılığı 1745.Sosyo-Kültürel Farklılıklar 1756.Önyargılar 176XX.UZLAŞTIRMA GÖRÜŞMELERİNDE BEDEN DİLİ (SÖZSÜZ İLETİŞİM) 1771. Gözlerin etkisi 1792.Gülümsemenin etkisi 1813. El-kol jestleri 1824.Tokalaşma Biçimleri 1855.Ayak ve Bacak Jestleri 1876. Baş ve Yüz Jestleri 1897.Aynalama Hareketi 1908.Kişilik Yapısı ve Beden Dili İlişkisi 191XXI. UZLAŞTIRMACIYA DÜŞEN İLETİŞİM SORUMLULUKLARI 193 UZLAŞTIRMACILAR İÇİN SINAVA HAZIRLIK SORULARI 195CEVAP ANAHTARLARI 200DÖRDÜNCÜ BÖLÜMUZLAŞTIRMADA MÜZAKERE TEKNİKLERİI. UZLAŞTIRMA AÇISINDAN MÜZAKERE KAVRAMI 202II. MÜZAKEREDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 204III. MÜZAKEREDE GÜDÜLEN AMAÇLAR 205IV. İYİ BİR MÜZAKERECİDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 205V. MÜZAKERE YERİ 206VI. MÜZAKERE SÜRESİ 207VII. UZLAŞTIRMADA MÜZAKERE TARZLARI (STRATEJİLER) 2081. Kaçınmacı Müzakere Tarzı 2082. Rekabetçi(kazan-kaybet) Müzakere Tarzı 2093.Uzlaşmacı(orta-yol) Müzakere Tarzı 2094. Uyumlu Müzakereci Tarzı 2105.İşbirlikçi (kazan kazan) Müzakere Tarzı 210MÜZAKERECİ TARZI BELİRLEME ANKETİ 211VIII.TARAFLARIN MÜZAKERE TAKTİKLERİ 213IX.UZLAŞTIRMACININ MÜZAKERE TAKTİKLERİ 216X.MÜZAKEREDE UZLAŞTIRMA YAKLAŞIMLARI 2171.Kolaylaştırıcı Yaklaşım 2182.Çözüm Odaklı Yaklaşım 2183.Yönlendiri Yaklaşım 2194.Babacan Yaklaşım 219XI. UZLAŞTIRMA MÜZAKERESİNDE SÜRECİN İŞLEYİŞİ 2191. Uzlaştırma Başvurusu 2192 Hazırlık Aşaması 2203.Özel Oturum /Görüşme 2204. Ortak Oturum 2215. Nihai kararı verme 2236.Tutanak hazırlama 223XII.MÜZAKEREDE ETİK KURALLAR 224XIII.UZLAŞTIRMACILAR İÇİN ETKİN MÜZAKERE ÖNERİLERİ 225 UZLAŞTIRMACI SINAVINA HAZIRLIK SORULARI 226CEVAP ANAHTARLARI 232 YARARLANILAN KAYNAKLAR 233MEVZUATCEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ 237

Ek Bilgi

Yazar

Can Canpolat, Fatih Birtek, Zeyyat Sabuncuoğlu

Yayınevi

LEGAL

Sayfa Sayısı

282

Basım Tarihi

2017 Aralık

ISBN

9786053152095

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.