Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

60.00 TL 58.00 TL

Yazar : Yener ÜNVER
Basım Tarihi : 2017 Nisan
Sayfa Sayısı : 830 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

“Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri adlı bu eser, 2009 yılından beri lisans dersleri için tutulan ders notlarından meydana gelmiştir. Bu süre zarfında öğretideki değerli kitaplardan yararlanılmıştır. Ancak, kitapların son zamanlarda çıkan yeni baskılara zaman darlığı nedeniyle bakılamamıştır. Çünkü, yararlanılan her bir eserin sayfa sayısının ve eser sayının çokluğu ve her yıl yeni baskı yapılması, bir esere onlarca atıf yapılmış olması dikkate alındığında, her yeni baskının baştan gözden geçirilmesi mümkün olmamaktadır. Çalışmanın büyük bir kısmı son iki yıl içinde bitmişti. Son iki yılda yazım hataları ve görüş tutarlılığı ile yeni akla gelen soru ve sorunlar üzerinde durulmuştur. Tartışmalı konulara mümkün olduğunca yer verilmiş, konu ile ilgili kararlar aktarılmaya çalışılmıştır. Gerek lisans gerekse doktora derslerinde sorulan sorular ve gerekse ders anlatırken aklımıza gelen sorular, hemen not edilerek kitapta cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları geniş şekilde aktarılmamıştır. Öğretide görüşlerin ve Yargıtay kararlarının geniş şekilde aktarılmış hali, Ceza Muhakemesi Hukuku adlı eserde ortaya koymayı düşünüyoruz.
Kitabın hukuk fakültesi öğrencilerine yararlı olması dileğiyle.” (Önsözden)
İçindekiler

ÖNSÖZ-V
İÇİNDEKİLER-VII

Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. GİRİŞ-1
II. TANIM-1
III. AMACI-2
IV. CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ-2
V. 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU’NDA YER ALIP 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YER ALMAYAN BAZI KURUMLAR-3
A. Şahsi Dava-3
B. Şahsi Hak Davası-4
C. Ceza Kararnamesi-4
D. Acele İtiraz-4
E. Karar Düzeltme-4
F. Gıyabi Tutuklama-4
G. Kefaletle Salıverme-4
H. Yasak Hakların İadesi-5

İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN UYGULAMA ALANLARI
VI. CEZA MUHAKEMESİNİN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI-7
A. Ülkesellik ilkesi: Mülkilik ilkesi-7
B. Kişisellik ilkesi: -7
C. Evrensellik ilkesi: -8
D. Yetkili Mahkeme-8
1. Genel Yetkili Mahkeme-8
2. Özel Yetki-8
3. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki-9
4. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki-9
VII. CEZA MUHAKEMESİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI-9
A. Hemen/Derhal Uygulama-10
B. Geçmişe Yürüme-12
C. İleriye Yürüme-13
VIII. CEZA MUHAKEMESİNİN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI-13
A. Cumhurbaşkanı-15
B. Milletvekili-16
1. Yasama Sorumsuzluğu-16
2. Yasama Dokunulmazlığı-17
3. Diplomatlar-18
4. Yabancı Askerler-18
IX. KONU BAKIMINDAN UYGULANMASI-18

Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI
X. CEZA MUHAKEMESİNİN KOŞULLARI/MUHAKEME ENGELLERİ-19
A. Soruşturma Koşulları-20
1. Şikâyet-20
a) Şikâyet ve İhbar-20
b) Şikâyetin Geri Alınması İle Feragat (Vazgeçme) Kavramları-21
c) -Şikâyetin Geri Alınmasının Sonuçları-23
d) -Şikâyetin Geri Alınabileceği Zaman-23
e) -Soruşturmaya Başlandıktan Sonra Bir Suçun Takibinin Şikâyete Bağlı Olduğunun Anlaşılması-23
f) Kovuşturmaya Başlandıktan Sonra Bir Suçun Takibinin Şikâyete Bağlı Olduğunun Anlaşılması-23
g) Şikâyet Süresi-24
h) Şikâyette Sirayet/Yansıma-24
ı) Şikâyet Hakkına Sahip Kişi-25
i) Şikâyetin Yapılacağı Makam-25
j) Şikâyet Şekli-26
k) Kanun Değişikliği ve Suçun Takibinin Şikâyete Bağlı Hale Gelmesi-26
2. Dava Süresi-27
3. İzin-28
4. Talep-31
5. Karar-33
6. Mütalaa-33
7. Müracaat/Başvuru/Yabancı Devletin Şikâyeti-33
8. Yargı Bulunmaması/Kesin Hüküm Bulunmaması-34
9. Açık Dava Bulunmaması-36
10. Önödeme-37
11. Uzlaşma-38
12. Dava Zamanaşımı-40
13. Af-41
14. Failin Türkiye’de Bulunması-41
15. Karşılıklılık (Mütekabiliyet) Koşulu-41
16. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi-41
17. Soruşturma Koşullarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları-41
B. Kovuşturma Koşulları-42
1. Sanığın Hazır Bulunması-42
a) Sanığın Yokluğu-43
b) Gaiplik-46
c) Kaçaklık-47
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması-50
3. Bekletici Meselenin Çözümü-52
4. Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması-52
5. Kovuşturma Koşullarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları-53

Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
XI. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ-55
A. Genel İlkeler-55
1. Hukuk Devleti İlkesi-55
2. İnsan Haysiyetinin Korunması-55
3. İşkence Yasağı-56
4. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılanma) 56
5. Bağımsız ve Tarafsız Hâkim İlkesi-59
6. Meram Anlatma İlkesi-60
7. Suçsuzluk (Masumluk) Karinesi-60
8. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi = In Dubio Pro Reo-61
9. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi-63
10. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi-63
11. Ceza Muhakemesinin Kamusallığı İlkesi-65
12. Nemo Tenetur Se ıpsum Accusare/Hiç Kimse Kendisi ve Yakınları Aleyhine Delil Göstermeye Zorlanamaz İlkesi ve Susma Hakkı-65
13. Silahların Eşitliği İlkesi-66
14. Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz (Non Bis İn İdem) İlkesi-67
15. Kıyas Yasağı İlkesi-68
B. Soruşturma Aşamasına İlişkin İlkeler-69
1. Delillerin Re’sen Araştırılması İlkesi-69
2. Kamu Davasının Mecburiliği/Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi-69
(1) Maslahata Uygunluk İlkesi-70
(a) Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep Olarak Etkin Pişmanlık-71
(b) Şahsî Cezasızlık Sebebi-72
(c) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi-72
3. Gizlilik İlkesi-72
4. Yazılılık İlkesi-74
C. Kovuşturma Aşamasına İlişkin İlkeler-74
1. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi-74
(1) Re’sen İstinaf İncelemesi-77
(2) Hükmün Sanıklar Lehine Bozulması Halinde Diğer Sanıklara Uygulanması-77
2. Vasıtasızlık/Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi-77
a) Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesinin İstisnaları-78
(1) Naip Hâkimlik-78
(2) İstinabe-78
3. Sözlülük İlkesi-78
4. Halka Açıklık/Aleniyet İlkesi-79
5. Çabukluk/Ucuzluk/Etkinlik İlkesi-81
6. Delillerin Serbestliği İlkesi-81
7. Delillerin Kolektifliği/Ortak Tartışmaya Açıklığı İlkesi/Çelişme İlkesi-82
8. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi-82
a) Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi İstisnaları-83
(1) Duruşma Tutanağının İspat Gücü-83
(2) Delil Yasakları-84
XII. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARI-85
A. Hak Arama Hakkı-85
B. İsnadı Öğrenme Hakkı-85
C. Hakları Öğrenme Hakkı-86
D. Savunma Hakkı/Müdafii Yardımından Yararlanma Hakkı-86
E. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı-87
F. Olağan (Kanuni) Mahkeme ve Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı-88
G. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı-89
H. Denetim Mahkemesine Başvurma Hakkı-90
I. En Kısa Sürede Bir Yargı Merci Önüne Çıkarılma Hakkı (Habeus Corpus) 90

Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI,
CEZA MAHKEMELERİNİN MADDE VE YER YÖNÜNDE YETKİSİ
XIII. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI-93
A. Ceza Mahkemeleri-94
1. İlk Derece Mahkemeleri-94
a) Sulh Ceza Hâkimliği-94
b) Asliye Ceza Mahkemeleri-94
c) Ağır Ceza Mahkemeleri-95
d) Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri-95
2. Bölge Adliye Mahkemeleri-98
3. Yargıtay-98
B. Cumhuriyet Savcılıkları-99
1. Cumhuriyet Başsavcılığı-99
2. Bölge Adliye Mahkemeleri Başsavcılığı-99
3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı-99
XIV. MAHKEMELERİN GÖREV (MADDE) YÖNÜNDEN YETKİSİ-100
A. Genel Olarak-100
B. Re’sen Görev Kararı-100
C. Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hâl ve Sonucu-101
D. Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hâl-101
E. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri-101
F. Madde Yönünden Görev Uyuşmazlığı-102
G. Madde Yönünden Görevsizlik Kararlarına Karşı İtiraz Kanun Yolu-103
H. Madde Yönünden Yetkinin İstisnaları-104
1. Bağlantı-104
a) Dar Anlamda Bağlantı-104
b) Geniş Anlamda Bağlantı-104
c) Tek Çeşit Bağlantı, Karışık Bağlantı-105
2. Bağlantı Nedeniyle Uyuşmazlıkların Birleştirilmesinin Koşulları-105
3. Bağlantının Sonuçları-105
a) Uyuşmazlıkların Birleştirilmesi-105
b) Birleştirme, Madde Yönünden Yetkinin İstisnası-106
(1) Soruşturma Aşamasında Birleştirme-106
(2) Kovuşturma Aşamasında Birleştirme-107
(a) Birleştirme Kararı Verecek Makam-107
(b) Birleştirmede Uygulanacak Yargılama Usulü-108
(c) Birleştirilen Davların Ayrılması-108
c) Nispi Muhakeme Yapma-108
d) Bekletici Sorun Yapma-109
4. Nisbi Muhakeme Neticesinde Verilen Kararın Başka Mahkemeler Açısından Değeri-109
5. Özel Hukuk Uyuşmazlıkları İle Bağlantılı Ceza Muhakemesinde Hangi Muhakeme Koluna Ait Usulün Uygulanacağı Sorunu-110
6. Farklı Yargı Yerlerinin Kararların Bağlayıcılığı-110
a) Medeni Muhakeme Sonucu Verilen Kararın Ceza Mahkemesine Etkisi-110
b) İdari Yargılama Sonucu Verilen Kararın Ceza Mahkemesine Etkisi-111
XV. MAHKEMELERİN YER YÖNÜNDEN YETKİSİ-112
A. Tanım-112
B. Hukuki Nitelik-112
C. -Yer Yönünden Yetkide Kabul Edilen Sistemler-112
1. Birden Fazla Yerdeki Mahkemenin Yetkili Olması-112
2. Bir Yerdeki Mahkemenin Yetkili Olması-112
D. Türkiye’de İşlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetkili Mahkeme (Genel Yetkili Mahkeme) 113
1. Sırf Hareket Suçları (Şekli Suçlar) 113
2. Neticesi Hareketten Ayrılabilen Suçlar (Maddi Suçlar/Neticeli Suçlar) 113
3. İhmali Suçlar-114
4. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suç-114
5. Kesintisiz Suç-114
6. Zincirleme Suç-114
7. Objektif Cezalandırma Gerektiren Suç-114
8. İştirak Haklinde İşlenen Suç-114
9. Ülkede Yayımlanan Bir Basılı Eserle İşlenen Suç (CMK m. 12/3) 115
10. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Olan Hakaret Suçu (CMK m. 12/4) 115
11. Görsel veya İşitsel Yayınlarla İşlenen Suç (CMK m. 12/5) 115
E. Türkiye’de İşlenen Suçlarda Yer Yönünden Özel Yetkili Mahkeme (CMK m. 13) 115
F. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetkili Mahkeme (CMK m. 14) 116
G. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetkili Mahkeme (CMK m. 15) 116
H. Mahkemenin Yer Yönünden Yetkisinde Olumlu ve Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı-116
I. Yer Yönünden Yetkisizlik İddiası-117
1. Mahkemelerin Yer Yönünden Yetkisizlik İtirazının Zamanı-118
2. Mahkemelerin Yer Yönünden Yetkisizlik İtirazında Bulunabilecek Kişiler-118
3. Mahkemelerin Yer Yönünden Yetkisizlik İtirazı Hakkında Karar Vereceği Zaman-118
4. İtiraz Kanun Yolu-119
İ. Yer Yönünden Yetkisiz Mahkemenin Yaptığı İşlemler-119
J. Mahkemelerin Yer Yönünden Yetki Kurallarının İstisnaları-119
1. Bağlantı-119
2. Nakil-120
a) Hukuki Sebeplerle Davanın Nakli-120
b) Fiili Sebeplerle Davanın Nakli-121
c) Kamu Güvenliği Nedeniyle Davanın Nakli-121
d) Afet Nedeniyle Davanın Nakli-121
e) Nakil Kararını Verecek Makam-121
f) Kısmı Nakil-121
g) Nakil Kararının Kesinliği-121
3. İstinabe-122
K. Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri-123
L. Yargı Organları Arasında İş Bölümü Uyuşmazlığı-123

Altıncı Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
XVI. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ-125
A. İşlemin Yapısına Göre Tasnif-126
1. Sözlü İşlemler-126
2. Yazılı İşlemler-126
3. Hareketli/Eylemli İşlemler-126
4. Hareketsiz/Eylemsiz İşlemler-126
5. Açık İşlemler-126
6. Gizli İşlemler-127
B. İşlemi Yapan Makama Göre Tasnif-127
1. Yargılama Makamı İşlemleri-127
a) Hâkim İşlemleri / Kararları-127
(1) Fiili İşlemler-127
(2) Fikri İşlemler-127
(a) Ceza Muhakemesinin Aşaması Bakımından Karar-128
(b) Kararın Niteliği Bakımından Kararlar-128
b) İşlemi Yapan Makamın Sıfatına Göre İşlemler-129
(1) Hâkimlik Kararları-129
(2) Mahkeme Kararları-129
2. İddia Makamı İşlemleri-130
3. Savunma Makamı İşlemleri-131
C. Muhakeme İşlemlerinde Süreler-131
1. Hak Düşürücü Süre-131
2. Koruyucu Süre-132
3. Düzenleyici/Yaptırımsız Süre-132
D. Sürelerin Hesaplanması-132
E. Eski Hale Getirme-133
1. Eski Hale Getirmenin Hukuki Niteliği-133
2. Eski Hale Getirme Sebepleri-133
a) Kusuru Olmaksızın Bir Sürenin Geçirilmiş Olması-133
3. Eski Hale Getirme Talebinin Yapılacağı Makam-134
4. Eski Hale Getirme Talebi Hakkında Karar Verecek Makam-134
5. Eski Hale Getirme Talebinde Bulunmak İçin Gerekli Olan Süre-135
6. Eski Hale Getirme Talebi Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolu-135
7. Eski Hale Getirme Talebinde Bulunmanın Etkisi-136
F. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi-136
1. Tefhimle Bildirim-136
2. Tebliğle Bildirim-136
G. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Bu Aykırılıkları Giderilmesi-137
1. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar-137
a) Yokluk-137
b) Hak Düşümü-137
c) Butlan (Hükümsüzlük) 138
(1) Mutlak Butlan-138
(2) Nisbi Butlan-138
d) Kabul Edilmezlik/Geri Çevrilme-139
2. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi-139
a) Geri alma-139
b) Yenileme-139
c) Bozma-140
d) İyileştirme-140
e) Düzeltme-140
f) Çevirme-140

Yedinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE
BU MAKAMLARI TEMSİL EDEN KİŞİLER
XVII. CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI-141
XVIII. CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARINI TEMSİL EDEN VE CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNE KATILAN KİŞİLER (ÖZNELER/SUJELER) 141
A. Yargılama Makamı Temsil Eden Kişi Olarak Hâkim-142
1. Hâkimlerin Sınıflandırılması-142
2. Hâkimlerin Özellikleri-142
a) Hâkimin Bağımsızlığı-143
(1) Hâkimin Bağımsızlığının Kendisine Karşı Korunması Geren Erkler-144
(a) Hâkimin Bağımsızlığının Yasama Organına Karşı Korunması-144
(b) Hâkimin Bağımsızlığının Yürütme Organına Karşı Korunması-144
(c) Hâkimin Bağımsızlığının Yargılama Organına Karşı Korunması-145
(d) Hâkimin Bağımsızlığının Ortama Karşı Korunması-145
b) Hâkimin Tarafsızlığı-145
(1) Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar-146
(a) Hâkimin Kesin Olarak Davaya Bakamayacağı Durumlar-146
(b) Yargılamaya Katılamayacak Hâkim-147
(c) Hâkimin Tarafsızlığından Şüpheye Düşülecek Nedenlerden Dolayı Davaya Bakamayacağı Durumlar-149
(2) Hâkimin Reddi Muhakemesi-150
(a) Hâkimin Reddi İddiası-150
(b) Hâkimin Reddi İddiasında Savunma-151
(c) Hâkimin Reddi İddiasında Karar Verecek Mahkeme-151
(d) Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun Yolları-152
(e) Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler-154
(3) Hâkimin Çekinmesi-154
(a) Hâkimin Çekinme Gerekçeleri-154
(b) Hâkimin Çekinme İsteminde Süre-154
(c) Hâkimin Çekinme İsteği Konusunda Karar Verecek Merci-155
(d) Hâkimin Çekinme İsteği Üzerine Mahkemede Verilecek Karar-155
(4) Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi-156
B. İddia Makamını Temsil Eden Kişi Olarak Cumhuriyet Savcısı-156
1. Genel Olarak-156
2. Cumhuriyet Savcılığının Örgütlenmesi-157
3. Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri-157
4. Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri-158
5. Cumhuriyet Savcısının Görevleri-158
6. Cumhuriyet Savcılarının Yer Yönünden Yetkisi-158
7. Cumhuriyet Savcılarının Hukuki Konumu-159
8. Cumhuriyet Savcısının Adalet Bakanı, Birbirleri ve Kolluk Kuvveti ile İlişkisi-159
a) Cumhuriyet Savcısının Adalet Bakanı İle İlişkisi-159
b) Cumhuriyet Savcılarının Birbirleri İle İlişkisi-160
c) Cumhuriyet Savcısının Kolluk Kuvveti İle İlişkisi-160
9. Cumhuriyet Savcısının Bağımsızlığı Sorunu-161
10. Cumhuriyet Savcısının Tarafsızlığı Sorunu-161
11. Cumhuriyet savcısının Reddi Sorunu-162
12. Cumhuriyet Savcısının CMK’nun Uygulanmasındaki Görevleri (Yükümlülükleri) 163
a) Cumhuriyet Savcısı Soruşturmaya Başlama Görevi (Araştırma görevi) 163
b) Cumhuriyet Savcısının İddianame Düzenleme Görevi-163
c) Cumhuriyet Savcısının Açılmış Olan Kamu Davasını Katılarak Sonuçlanmasını Sağlama Görevi-164
d) Cumhuriyet Savcısının Kanun Yollarına Başvurma Görevi-164
13. Cumhuriyet Savcısının Yetkileri-165
a) Cumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verme Yetkisi-165
b) Cumhuriyet Savcısının Kolluk Kuvvetlerinden Delil Araştırmasını İsteme Yetkisi-166
c) Cumhuriyet Savcısının Başka Bir Cumhuriyet Savcısından Yargı Çevresi İçindeki Bir Soruşturma İşlemini Yapmasını İsteme Yetkisi-166
d) Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hâkim Kararı İsteme Yetkisi-166
e) Cumhuriyet Savcısının İddianame Düzenleme Konusunda Takdir Yetkisi-166
14. Cumhuriyet savcısının İçtihadı Birleştirme Kararı İle Bağlı Olup Olmadığı Sorunu-167
15. Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi-167
a) Delilleri Değerlendirirken Takdir Yetkisi-167
b) İddianame Düzenlemede Konusunda Takdir Yetkisi-168
c) TCK’nda Yer Alan Bazı Durumlarda Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi-168
16. Cumhuriyet Savcının Şikâyet veya İhbar Dışında Bir Nedenle Bir Suçun İşlendiğini Öğrenmesi-169
C. Kolluk Kuvveti-170
1. Adli Kolluğun Görevi-171
a) Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi-172
2) Adli Kolluğun Yetkisi-172
a) Adlî Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde Yetkisi-172
b) Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi, Sınırları ve Şekli-173
c) CMK’nda Adli Kolluğa Doğrudan Doğruya Soruşturma İşlemlerini Yapma Yetkisinin Verilip Verilmediği Sorunu-174
3) Kamu Görevlilerinin Adli Görevin İcrası Kapsamında İşlediği Suçlara İlişkin Soruşturma-175
4. Sulh Ceza Hâkiminin Soruşturma Evresindeki Görevi-176
5. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması-177
D. Mağdur veya Suçtan Zarar Gören (Katılan) 177
1. Mağdurun Hakları-180
a) Soruşturma Aşamasında Mağdurun Hakları-180
b) Kovuşturma Aşamasında Mağdurun Hakları-182
2. Mağdura Haklarının Anlatılıp Açıklanması-183
3. Mağdura Zorunlu Vekil Tayini-184
4. Suçun Mağduru İle Şikâyetçinin Çağırılması-184
5. Mağdur İle Şikâyetçinin Davete Uymamaları-185
6. Mağdur İle Şikâyetçinin Dinlenmesi-185
7. Kamu Davasına Katılma-186
a) Kamu Davasına Katılmanın Koşulları-187
(1) Suçun Mağduru, Suçtan Zarar Gören veya Malen Sorumlu Olmak-187
(2) Dava Açıldıktan Sonra ve Fakat Dava Bitmeden Önce İstemde Bulunmak-187
8. Kamu Davasına Katılma İsteğinde Bulunma Zamanının Başlama ve Sona Erme Zamanı-188
9. Kamu Davasına Katılma Hakkına Sahip Olan Kişiler-189
10. Kamu Davasına Katılma Usulü-189
11. Kamu Davasına Katılanın Hakları-190
12. Kamu Davasına Katılanın Yetkileri-191
13. Kamu Davasına Katılmanın Davaya Etkisi-191
14. Kamu Davasına Katılmadan Önceki Kararların Tebliği-191
15. Kamu Davasına Katılanın Kanun Yoluna Başvurması-192
16. Kamu Davasına Katılmanın Hükümsüz Kalması-192
17. Kamu Davasına Katılma İle Şahsi Dava ve Şahsi Hak Davası-193
E. Savunma Makamını Temsil Eden Kişi Olarak Şüpheli ve Sanık-193
1. Genel Olarak-193
2. Şüpheli ve Sanık-194
a) Şüpheli-194
b) Sanık-195
3. Şüpheli ve Sanığın Ceza Muhakemesindeki Konumu-196
4. Şüpheli ve Sanık Olabilme Koşulları-196
a) Gerçek Kişi Olma-196
b) Belli Olma-197
5. Şüpheli ve Sanığın Hakları-199
a) Şüphelinin Hakları-199
(1) Şüphelinin CMK m. 147’de Yer Alan Hakları-199
(a) Haklarını Öğrenme Hakkı-199
(b) Hakkında Yapılan İsnadları Öğrenme Hakkı-200
(c) Müdafii Yardımından Yararlanma Hakkı-201
(d) Yakınlarına Haber Verilmesini İsteme Hakkı-205
(e) Susma Hakkı-206
(f) Şüpheden Kurtulması İçin Somut Delillerin Toplanmasını İsteyebilme Hakkı-208
(g) Aleyhine Var Olan Şüphe Nedenlerini Ortadan Kaldırmak ve Lehine Olan Hususları İleri Sürme Hakkı-209
(2) Şüphelinin Diğer Hakları-209
(a) Lekelenmeme Hakkı-209
(b) Makul Sürede Yargılanma Hakkı-210
(c) Savunma Hakkı-210
(d) Masumluk Karinesinden Yararlanma Hakkı-211
(e) Hâkim veya Bir Adli Makam Önüne Çıkma (Habeas Corpus) ve İtiraz Hakkı-211
b) Şüphelinin Yükümlülükleri-212
(1-İfade ve Sorguya Katlanma Yükümlülüğü-212
(2) Hazır Bulunma Yükümlülüğü-213
(3) Koruma Tedbirlerine Katlanmak-215
c) Sanığın Hakları-215
(1) Aleni Yargılanma Hakkı-215
(2) Kovuşturma İşlemlerinden Haberdar Olma Hakkı-215
(3) Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı-216
d) Sanığın Yükümlülükleri-216
(1) Mahkemede Hazır Bulunma Yükümlülüğü-216
(2) Sanığın Kararlara Boyun Eğme Yükümlülüğü-216
6. Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisinin ve Eşinin Hak ve Yükümlülükleri-216
F. Müdafi-217
1. Genel Olarak-217
2. Müdafiin Hukuki Durumu-218
3. Müdafi Olabilmenin Koşulları-219
4. Müdafilik Türleri-220
a) İsteğe Bağlı Müdafilik-220
b) Zorunlu Müdafilik-220
(1) İstem Üzerine Zorunlu Hale Müdafilik-220
(2) Doğrudan Zorunlu Müdafilik-221
c) CMK’nda Yer Alan Özel Müdafilik Halleri-221
5. Müdafiin Bağımsızlığı-222
a) Yürütme Karşısında Bağımsızlık-222
b) Cumhuriyet Savcısı Karşısında Bağımsızlık-222
c) Şüpheli/Sanık Karşısında Bağımsızlık-223
d) Mahkeme Karşısında Bağımsızlık-223
e) Baro Karşısında Bağımsızlık-223
f) Üçüncü Kişiler Karşısında Bağımsızlık-224
6. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı/Müdafi Seçimi ve Müdafi Görevlendirilmesi-224
a) Müdafi Seçimi-224
b) Müdafi Görevlendirme-225
(1) İstem Üzerine Müdafi Görevlendirme-225
(2) Doğrudan Müdafi Görevlendirme-225
(3) Müdafi Görevlendirmede Usul-226
7. Müdafii Sayısı-226
a) Soruşturma Evresinde Müdafi Sayısı-226
b) Kovuşturma Evresinde Müdafi Sayısı-226
8. Müdafiin Yetkileri-227
a) Müdafiin Soruşturma Evresindeki Yetkileri-227
(1) Müdafiin Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi-227
(a) İncelenebilecek Dosyanın İçeriğinde Sınırlamanın Bulunup Bulunmama Sorunu-228
(b) Dosyayı İncelemek İçin Cumhuriyet Savcısın Yazılı Emeri ve Vekâletname-228
(2) Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisinin Kısıtlanması-229
(3) Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisinin Kısıtlanamayacağı Durumlar-232
(4 ) Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışması-232
(5) Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi-233
(6) Müdafiin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi-234
b) Müdafiin Kovuşturma Evresindeki Yetkileri-235
(1) Dosya inceleme Yetkisi-235
(2) Sanık İle Görüşme ve Yazışma Yetkisi-235
(3) Hazır Bulunma Yetkisi-236
(a) Müdafiin Doğrudan Soru Sorması-237
(b) Müdafiin Kanun Yoluna Başvurması-237
9. Müdafiin Yükümlülükleri / Görevleri-238
a) Savunma Görevini Gereği Gibi Yerine Getirme-239
b) Sır Saklama-239
c) Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü-240
d) Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkartılmasını Sağlama-240
10. Müdafiin Yükümlülüğünü / Görevini Yerine Getirmemesi-241
11. Müdafilik Görevinden Yasaklanma-242
12. Görevini Yerine Getirmeyen Müdafii Hakkında Disiplin ve Adli Soruşturma Açılması-245
G. Tanık-245
1. Genel Olarak-245
2. Tanık Olabilecek Kişiler-246
a) Hâkimin Tanıklığı-246
b) Cumhuriyet Savcısının Tanıklığı-247
c) Müdafiin Tanıklığı-247
d) Sanığın/Suç Ortağının Tanıklığı-248
e) Mağdurun Tanıklığı-249
f) Bilirkişinin Tanıklığı-249
g) Adli Kolluğun Tanıklığı-250
ğ) Çocuk ve Akıl Hastaları ve Akıl Zayıflığı İçinde Olanların Tanıklığı-250
3. Tanıkların Çağrılması-251
4. Çağrıya Uymayan Tanıklar Hakkında Uygulanacak Yaptırım-252
5. Tanığın Yükümlülükleri (Ödevleri) 253
a) Yetkili Makam Huzuruna Gelme Yükümlülüğü (Hazır Bulunma Yükümlülüğü) 253
b) Beyanda Bulunma Yükümlülüğü-253
c) Beyanda Bulunma Yükümlülüğünün İstisnaları-254
(1) Mutlak Çekinme Hakkının Olduğu Durumlar-254
(a) Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Nedeniyle Tanıklıktan Çekinmenin Önemini Anlayabilecek Durumda Olmayanların Tanıklıktan Çekinmesi-257
(b) Tanıklıktan Çekinebileceklere Bu Hakkının Bildirilmesi-258
(2) Meslekleri veya Sürekli Uğraşları Nedeniyle tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar-259
(3) Ceza Kovuşturmasına Uğratabilecek Nitelikte Olan Sorulara Cevap Vermeme Durumları Nedeniyle Çekinme Hakkı-261
d) Doğru Beyanda Bulunma Yükümlülüğü-263
e) Yemin Etme Yükümlülüğü-263
(1) Yemin Etme Yükümlülüğünün İstisnaları-263
(2) Tanıklara Yemin Verilmesi-264
(3) Yeminin Biçimi-264
(4) Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır veya Dilsizin Yemini-265
6. Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme Durumu ve Yaptırımı-265
7. Tanığın Hakları-265
a) Tanıklıktan Çekinme Hakkı-265
b) Kendisi veya CMK m. 45’te Yer Alan Kişiler Hakkında Ceza Kovuşturmasına Yol Açabilecek Sorulara Cevap Vermeme Hakkı-266
c) Tazminat Hakkı-266
8. Tanıkların Dinlenmesi-266
a) Tanığın Dinlenmesine Geçilmeden Önce Tanıklık Yapma Görevinin Öneminin Anlatılması-268
b) Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar-269
d) Tanığın Erken Dinlenmesi-271
e) Tanığın Tekrar Dinlenmesi-271
9. Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerde Tanıklık-271
10. Gizli Tanıklık ve Gizli Korunması-273
H. Bilirkişi-276
1. Genel Olarak-276
2. Bilirkişinin Tanımı-276
3. Bilirkişinin Hukuki Niteliği-277
4. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller-277
5. Bilirkişiye Başvurulamayacak Haller-278
6. Bilirkişiye Başvurma (Bilirkişi Atama) Yetkisine Sahip Kişiler-281
a) Soruşturma Evresinde-281
b) Kovuşturma Evresinde-281
7. Bilirkişi Atanmasını İsteme Hakkına Sahip Kişiler-282
8. Delillerin Müşterekliği İlkesi Gereği Hâkim Kişisel Bilgisini Mahkemede Kullanmaması-283
9. Bilirkişi Olabilecek Kişiler (Bilirkişi Olma Koşulları) 283
10. Bilirkişi Atanma Usulü-285
11. Bilirkişinin Yükümlülükleri-285
a) Bilirkişiliği Kabul Etme Yükümlülüğü (Zorunlu Bilirkişilik) 285
b) Yemin Etme Yükümlülüğü-285
c) İnceleme Yapma ve Yaptığı İncelemenin Sonuçlarını Bildirme Yükümlülüğü-286
d) Çağrıya Uyma (Hazır Bulunma) Yükümlülüğü-288
(1) Çağrıya Uyma Yükümlülüğüne Uymamanın Yaptırımı-288
12. Bilirkişi Sayısı-288
13. Bilirkişi Değerlendirmesi, Dinlenmesi ve Uzman Mütalaası-289
a) Bilirkişi Değerlendirmesi-289
(1) Bilirkişi Değerlendirmesinin Hukuki Niteliği-289
(2) Bilirkişi Değerlendirmesinin Yetkili Kişiye Verilmesi-290
(3) Duruşma Aşamasında Bilirkişinin Dinlenmesi-292
(4) Bilirkişinin Erken Dinlenmesi-293
b) Uzman Mütalaası-293
14. Bilirkişinin Yetkileri-294
15. Bilirkişilikten Çekinme-295
16. Bilirkişinin Reddi-296
17. Bilirkişi tanık-297
18. Bilirkişiye Başvurma Zorunluluğunun Bulunmaması-297
a) Bilirkişiye Başvurma Zorunluluğunun Bulunduğu Durumlar-297
19. Özel Bilirkişilik Şekli Olarak Gözlem Altına Alma-298
a) Gözlem Altına Alma Koşulları-298
b) Yetkili makam-299
c) Süresi-299
d) İtiraz-299
e) İtiraz edebilecek kişiler-299
f) İtirazı İnceleyecek Merci-299
g) İtiraz Üzerine Verilecek Karar-300

Sekizinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİL
XIX. CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT ARAÇLARI OLARAK DELİLLER-301
A. İspat Kavramı-301
B. Delil Kavramı-302
C. Delillerin Özellikleri-303
D. Delil Çeşitleri-303
E. Delillerin Sınıflandırılması-304
1. Beyan Delili-304
a) Tanık Beyanı-304
b) Şüpheli ve Sanık Beyanı-306
(1) Şüpheli Beyanı-306
(a) Şüphelinin İfadesinin Alınması-307
(b) Şüphelinin Sorgusunun Yapılması-310
(c) İfadesi Alınacak veya Sorgusu Yapılacak Şüphelinin Çağrılması-311
(d) İfadesi Alınacak veya Sorgusu Yapılacak Şüpheli Hakkında Zorla Getirme Kararı Verilmesi-312
(2) Sanığın Sorgusunun Yapılması-314
(a) Şüphelinin İfadesi Alınmadan veya Sorgusu Yapılmadan Önce Yapılması Gerekenler (İfade ve Sorgu tarzı) 315
(b) Şüpheli İfadesi veya Sanığın Sorgusu Yapılırken Yasak Olan İfade ve Sorgu Yöntemleri-315
(3) Şüpheli veya Sanığın İkrarı-320
2. Belge Delili (Yazılı Açıklamalar) 323
a) Yazılı Belge-323
b) Şekil Tespit Eden Belge-325
3. Belirti Delilleri-325
4. Ses ve Görüntü Tespit Eden Araçların Kaydı-327
F. Delik Yasakları – Yasak Deliller (Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Kullanılamaması) 329
1. Genel Olarak-329
2. Delil Yasaklarının Görevi-329
3. Delil Yasaklarının Sınıflandırılması Sorunu-330
a) Türk Öğretisinde Kabul Edilen Sınıflandırmalar-330
(1) Delil Elde Etme Yasağı-331
(a) Genel Olarak-331
(b) Delil Elde Etme Yasağı Durumları-332
(2) Delil Değerlendirme Yasağı (Hukuka Aykırı Delilin Kullanılma Yasağı) 335
(a) Anayasa m. 38/6’ya Göre Delil Değerlendirme Yasağı-336
(b) CMK m. CMK m. 217/2’ye Göre Delil Değerlendirme Yasağı-337
(c) Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilen Delillerin Kullanılıp Kullanılmamasında Mutlak ve Nisbi Kullanma Yasağı Sistemleri/ Kuramları-339
4. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi-345
5. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Bu Delillerin Yasak Delilerin Yasak Delil Olması Sorunu-346
6. Tesadüfen Elde Edilen Deliller-349
7. Askeri Ceza Mahkemesi ve Delil Yasakları-350
8. Yüce Divan Yargılaması ve Delil Yasakları-350
G. Delile Ulaşma Yolları (Delil Elde Etme Yöntemleri) 350
1. Genel Olarak-350
2. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması-352
(1) Beden Muayenesi-353
(a) Dış Beden Muayenesi-353
(b) İç Beden Muayenesi-354
(2) Vücuttan Örnek Alınması-354
(3) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınmasının Hukuki Niteliği-354
(4) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması ve Kişinin Kendisi veya Yakınları Aleyhine Ceza Soruşturmasına veya Kovuşturmasına Neden Olacak Beyanda Bulunmama Hakkı (Nemo Tenetur Se Ipsium Accusare) 355
(5) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınmasının Koşulları-356
(a) Bir Şüpheli veya Sanık Bulunmalıdır-356
(b) Suçun Kanunda Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İki Yıl ve Daha Yukarı Olması Gerekir-356
(c) Müdahalenin Sağlığa Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması (Orantılılık İlkesi) 356
(d) Karar Verecek Kişi-357
(e) İç Beden Muayenesi veya Vücuttan Örnek Alma İşlemini Yapacak Kişiler-359
(f) İtiraz-359
(g) İtiraz Edebilecek Kişiler-360
(h) İtirazı İnceleyecek Merci-360
(ı) İtiraz Üzerine Verilecek Karar-360
(6) Hukuka Aykırı Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ve Bu Delillerin Kullanılması Yasağı-360
(7) Özel Kanunlar Gereği Alkol Muayenesine ve Kan Örneği Alınması-361
3. Şüpheli ve Sanıktan Başka Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması-361
a) Genel Olarak-361
b) Beden Muayenesi-362
(1) Dış Beden Muayenesi-362
(2) İç Beden Muayenesi-362
c) Amaç-362
d) Şüpheli ve Sanıktan Başka Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasının Uygulama Koşulları-362
(1) Şüpheli ve Sanık Dışında Bir Kişi Bulunmalıdır-362
(2) Müdahalenin Mağdur veya Diğer Kişilerin Sağlığını Tehlikeye Düşürmemesi Gerekir (Orantılılık İlkesi) 363
(3) Karar Verecek Kişi veya Makam-363
(4) İstemde Bulunabilecek Kişi veya Kişiler-364
(5) İtiraz-364
(6) İtiraz Edebilecek Kişiler-364
(7) İtiraz Üzerine Verilecek Karar-365
(8) Hukuka Aykırı Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ve Bu Delillerin Kullanılması Yasağı-365
(9) Diğer Kişilerin Rızasının Olmaması ve Susma Hakkı (Nemo Tenetur) 365
4. Moleküler Genetik İncelemeler-367
a) Moleküler Genetik İnceleme Hukuki Niteliği-367
b) Moleküler Genetik İncelemenin Amacı-367
c) Moleküler Genetik İncelemenin Uygulanma Koşulları-368
(1) Başlamış Olan bir Ceza Soruşturması veya Kovuşturmasının Bulunması-368
(2) İkincil Nitelikte Bir Başvuru Olup Olmadığı-368
(3) Karar Verecek Kişi-369
(4) Moleküler Genetik İnceleme Yapılabilmesi İçin Bilirkişi Görevlendirilmesi-369
(5) İstemde Bulunabilecek Kişiler-370
(6) Moleküler Genetik İncelemeye Tabi Tutulacak Kişiler-370
(7) İtiraz-370
(8) Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği-371
(9) Hukuka Aykırı Moleküler Genetik İnceleme Sonucu Elde Edilen Deliller ve Kullanılma Yasağı-371
5. Fizik Kimliğinin Tespiti-372
a) Genel Olarak-372
b) Fizik kimliğinin tespitinin Hukuki Niteliği-372
c) Fizik Kimliğinin Tespitinin Amacı-372
d) Fizik Kimliğinin Tespitinin Konusu-372
e) Uygulanma Koşulları-373
(1) Üst Sınırı İki Yıl veya Daha Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçtan Dolayı Soruşturma ve Kovuşturma Başlamış Olmalıdır-373
(2) Ortada Bir Şüpheli veya Sanık Bulunmalıdır-373
(3) Şüpheli veya Sanığı Teşhisi İçin Gerekli Olmalıdır (Orantılılık İlkesi) 373
(4) Kararı Verecek Kişi-373
(5) İtiraz-375
(6) Şüpheli ve Sanığın Kimliğinin Tespitinin Uygulanma Usulü-375
(7) Şüpheli ve Sanığın Kimliğinin Tespitine Yönelik Bilgilerin Yok Edilmesi ve Hukuka Aykırı Delil-375
6. Keşif-376
a) Genel Olarak-376
b) Keşfin Hukuki Niteliği-376
c) -Keşfin Amacı-376
d) Keşfin Konusu-376
(1) Nesneler-376
(2) Belgeler-377
(3) Kişiler-377
(4) Olgular ve Deneyler-377
e) Keşfin Uygulanma Koşulları-377
(1) Keşif Yapmaya Yetkili Kişiler-377
(2) Keşfin Yapılmasında Hazır Bulunabilecek Kişiler-378
(3) Keşif Tutanağı ve Keşif Tutanağının Delil Değeri-379
(4) Hukuka Aykırı Yöntemler Uygulanarak Gerçekleştirilen Keşif Sonucu Elde Edilen Delil ve delil Yasakları-380
7. Keşif Türleri-381
a) Yer Gösterme-381
(1) Yer Gösterme İşleminin Hukuki Niteliği-381
(2) Yer Gösterme İşlemini Yapabilecek Kişiler-381
(3) Yer Gösterme İşleminde Hazır Bulunabilecek Kişiler-382
(4) Yer Gösterme İşleminin Tutanağa Bağlanması-382
(5) Yer Gösterme İşleminde İşleme Başlamadan Önce Şüpheliye Haklarının Hatırlatılması-382
b) Otopsi-382
(1) Genel Olarak-382
(2) Otopsi İşleminin Hukuki Niteliği-383
(3) Otopsi İşlemini Yapmaya Yetkili Kişiler-383
(4) Otopsi İşlemi Yapılması Kararını Verecek Makam veya Kişi-383
(5) Gömülmüş Bulunan Bir Ceset, İncelenmesi Veya Otopsi Yapılması-384
8. Arama-384
a) Genel Olarak-384
b) Aramanın Amacı-387
c) Özel Arama Şekilleri-387
d) Aramanın Hukuki Niteliği-387
e) Aramanın Uygulanma Koşulları-388
(1) Makul Şüphe-388
(a) Şüpheli ve Sanık Bakımından-388
(b) Üçüncü Kişiler Bakımından-388
(2) Arama Kararı ve Arama Emrini Vermeye Yetkili Kişi-389
(a) Arama kararı-389
(b) Arama Kararını Vermeye Yetkili Kişi-389
(c) Arama Kararına Gerek Olmayan Durumlar-392
(d) Arama Yapılacak Kişiler-394
(e) Arama Yapılacak Yerler-395
(f) Arama Yapılacak Zaman-399
(3) Arama Karar veya Emrinde Bulunacak Hususlar-400
(4) Aramada Hazır Bulunabilecek Kişiler-400
(5) Arama Sonunda Verilecek Belge-403
(6) Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi-404
(7) Aramada Tesadüfen Elde Edilen Deliller-405
(8) Arama ve Delil Yasakları-407
(9) Tazminat-408
9. Elkoyma-408
a) Genel Olarak-408
b) Elkoymanın Hukuki Niteliği-409
c) Elkoymanın Amacı-409
d) Elkoymanın Kapsamı-410
e) Elkoymanın Uygulanma Koşulları-410
(1) Bir Ceza Soruşturması ve Kovuşturması Başlamış Olmalı-410
(2) Elkonulacak Eşya veya Kazanç Bir Kişiye Ait Olmalı veya Bir Kişinin Zilyedinde Olmalıdır-410
(3) Elkoyma Karar veya Emrini Yetkili Kişiler Vermelidir-411
f) Elkoyma Karar veya Emrine Karşı Hukuki Denetim-413
g) Elkoyma İşleminin Uygulanma Süresi-413
h) Elkoyma İşleminin İlgilisine Bildirilmesi-414
ı) Elkonulan Eşyanın Geri Verilmesi-414
i) Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması-415
j) İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem-415
k) Elkonulamayacak Mektuplar ve Belgeler-416
l) İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi-417
m) Askerî Mahâllerde Yapılacak Elkoyma İşlemi-418
n) Özel Elkoyma Şekilleri-418
(1) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma-418
(a) Genel Olarak-418
(b ) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma İle Müsadere Arasındaki Farklar-419
(c) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma İle ihtiyad Haciz ve İhtiyadi Tedbir Arasındaki Fark-419
(d) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Hukuki Niteliği-420
(e) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Amacı-420
(f) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Kapsamı-420
(g) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Uygulanma Koşulları-421
(h) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın İşleminin Uygulanması-425
(ı) Hukuki Denetim-426
(i) Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Kayyım Atanması-426
(j) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Özel Elkoyma Şekli-426
(2) Postada Elkoyma-427
(a) Genel Olarak-427
(b) Postada Elkoymanın Hukuki Niteliği-427
(c) Postada Elkoymanın Amacı-427
(d) Postada Elkoymanın Kapsamı-428
(e) Postada Elkoymanın Uygulama Koşulları-428
(f) Postada Elkoyma Tedbirinin Uygulanması-429
(g) Hukuki Denetim-430
(3) Avukat Bürolarında ve Postasında Elkoyma-430
(a) Avukat Bürolarında ve Postasında Elkoymanın Hukuki Niteliği-430
(b) Avukat Bürolarında ve Postasında Elkoymanın Amacı-430
(c) Avukat Bürolarında ve Postasında Elkoymanın Kapsamı-430
(d) Avukat Bürolarında ve Postasında Elkoymanın Uygulanma Koşulları-431
(e) Elkonulan Şeylerin Avukatla Müvekkil Arasındaki İlişkiye Ait Olduğu İtirazı-432
(f) Hukuki Denetim-433
(4) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini-433
(a) Genel Olarak-433
(b) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayininin Hukuki Niteliği-434
(c) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayininin Amacı-434
(d) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayininin Kapsamı-434
(e) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayininin Uygulanma Koşulları-434
(f) Atama Kararında Bulunması Gerekenler-436
(g) Tedbirin Uygulanması Sonucu Kayyıma Ödenecek Ücret-437
(h) Tedbirin Uygulanma Süresi-437
(ı) Atanan Kayyımın Bağımsız ve Tarafsız Olması-437
(i) Kayyım Atamada Ölçülülük/Orantılılık İlkesi-437
(j) Kayyımın Hukuki Sorumluluğu-438
(k) Kayyımın Cezai Sorumluluğu-438
(l) Hukuki Denetim-440
(5) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma-441
(a) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoymanın Hukuki Niteliği-441
(b) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoymanın Amacı-441
(c) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoymanın Kapsamı-441
(d) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Kopyalama ve Elkoymanın Uygulanma Koşulları-442
(e) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Elkoymanın Uygulanması-446
(f) Hukuki Denetim-447
(6) Özel Kanunlarda Öngörülen Elkoyma Durumlar-447
(a) Basılmış Eserlere Elkoyma-447
(b) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Elkoyma-448
(c) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Elkoyma-448
c) Haksız Elkoyma Nedeniyle Tazminat-448
10. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi-449
a) Genel Olarak-449
b) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinin Hukuki Niteliği-450
c) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinin Amacı-450
d) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinin Kapsamı-450
(1) İletişimin Tespit Edilmesi-451
(2) İletişimin Dinlenmesi-452
(3) İletişimin Kayda Alınması-452
(4) Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi-453
(5) Mobil (Taşınabilir/Cep Telefonu) Telefonun Yerinin Belirlenmesi-453
e) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinin Uygulanma Koşulları-453
(1) Soruşturma veya Kovuşturmasına Başlanmış Bir Suç Bulunmalıdır-453
(2) Soruşturma veya Kovuşturulmasına Başlanan Suçun İşlendiğine Yönelik Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır-457
(3) Başka Türlü Delil Elde Etme İmkânının Bulunmaması-458
(4) Ağır Ceza Mahkemesi veya Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının Kararı Bulunmalıdır-459
(5) Bir Ceza Soruşturmasında Şüpheli veya Ceza Kovuşturmasına Sanık Bulunmalıdır-463
f) Şüpheli veya Sanığın Tanıklıktan Çekinebilecek Kişilerle Arasındaki İletişimi-466
g) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Kararını İçeriği-467
h) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinde Süre-468
ı) Şüpheli veya Sanığın Yakalanabilmesi İçin Mobil Telefonun Yerinin Tespiti-470
i) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesine Yönelik Kararın Gizli Tutulması-470
j) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesinin Yetkili Olmayan Kişilerde Gerçekleştirilmesi-470
k) Şüpheli veya Sanığın Müdafiin Bürosu, Konutu ve Yerleşim Yerindeki Telekomünikasyon Araçları Hakkında Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulanamaması-471
l) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İşleminin Uygulanması-473
m) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İşlemi Sonucu Elde Edilen Kayıtların Yok Edilmesi-474
n) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İşlemi Sonucu Yapılan Kayıtların Yok Edildiğinin İlgiliye Bildirilmesi-476
o) Hukuki Denetim-477
ö) Tesadüfen Elde Edilen Deliller-477
p) İletişim İçeriklerinin Bir İkrar Delili Olup Olmayacağı Sorunu-479
r) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi ve Yasak Delil-480
s) İletişimin Önleme Amaçlı (İdari Kolluk) Denetlenmesi-482
11. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi-482
a) Genel Olarak-482
b) Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Hukuki Niteliği-482
c) Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Amacı-482
d) Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Uygulanma Koşulu-482
(1) Soruşturulmasına Başlanmış Bir Suç Bulunmalıdır-482
(2) Soruşturmasına Başlanmış Suçun İşlendiği Hususunda Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunmalıdır-483
(3) Başka Surette Delil Elde Edilememiş Olmalıdır-483
(4) Hâkim Tarafından Karar Verilmelidir-484
e) Gizli Soruşturmacı Olarak Atanabilecek Kişiler-484
f) Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinde Süre-485
g) Gizli Soruşturmanın Görevlendirilmesinde Usul-485
h) Soruşturmacı, Görevini Yerine Getirirken Suç İşleyemez ve Görevlendirildiği Örgütün İşlemekte Olduğu Suçlardan Sorumlu Tutulamaz-486
ı) Soruşturmacı Görevlendirilmesi Suretiyle Elde Edilen Kişisel Bilgileri Görevlendirildiği Ceza Soruşturması ve Kovuşturması Dışında Kullanılamaması-487
i) Hukuki Denetim-487
12. Teknik Araçlarla İzleme-487
a) Genel Olarak-487
b) Teknik Araçlarla İzlemenin Hukuki Niteliği-488
c) Teknik Araçlarla İzlemenin Amacı-488
d) Teknik Araçlarla İzlemenin Kapsamı-488
e) Teknik Araçlarla İzlemenin Konusu-488
f) Teknik Araçlarla İzlemenin Uygulanma Koşulları-489
(1) CMK m. 140/1-a’daki Suçların İşlendiği Hususunda Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunması-489
(2) Kanunda Öngörülen Suçlardan Birinin İşlenmiş Olması-489
(3) Başka Suretle Delil Elde Edilememesi-491
(4) Ortada Bir Şüpheli veya Sanık Bulunmalıdır-491
(5) Hakim Tarafından Karar Verilmelidir-491
g) Teknik Araçlarla İzlemede Süre-492
h) Elde Edilen Delillerin CMK m. 140/1-a’da Belirtilen Suçlarla İlgili Soruşturma ve Kovuşturma Dışında Kullanılamaması-493
ı) Teknik Araçlarla İzleme ve Delil Yasakları-494

Dokuzuncu Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
XX. KORUMA TEDBİRLERİ-497
A. Terim – Tanım-497
B. Koruma Tedbirlerinin Sınıflandırılması-498
C. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri-498
1. Kanun İle Düzenlenmiş Olma-498
2. Geçici Olma-499
3. Araç Olma-499
4. Zorlama-499
D. Koruma Tedbirlerinin Önkoşulları-500
1. Bir Suç Şüphenin Bulunması-500
a) Basit/Başlangıç Şüphesi-500
b) Makul Şüphe-500
c) Yeterli Şüphe-500
d) Kuvvetli Şüphe-500
e) Yoğun Şüphe-500
2. Gecikmede Tehlike Bulunmalı-502
3. Haklı Görünüş-503
4. Orantı Bulunması-503
5. Kural Olarak Hâkim, Mahkeme ve Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının Kararının Bulunması-504
E. Koruma Tedbirlerinin Çeşitleri-505
1. Yakalama-505
a) Tanım-505
b) Yakalama Çeşitleri-505
c) Yakalamanın Amacı-506
d) Yakalamanın Hukuki Niteliği-506
e) Yakalamanın Sınıflandırılması-506
f) Yakalama Emri Olmadan Yapılan Yakalama İşlemi-506
(1) Yakalama Emri Olmadan Yapılan Yakalamanın Koşulları-506
(a) Kişi Bakımından-506
g) Yakalama Emri Üzerine Yapılan Yakalama İşlemi-512
h) Yakalamanın Yapılış Şekli ve Kişiye Haklarının Hatırlatılması-513
ı) Yakalamanın Bildirilmesi-516
(1) Yakalama İşleminin Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi-516
(2) Yakalananın Yakınlarına Bildirilmesi-517
(3) Yakalama İşleminin İlgililere Bildirilmesi-518
i) Yakalanan Kişinin Serbest Bırakılması-518
j) Yakalama Zamanı ve Yeri-519
k) Yakalama Süresi-519
l) Yakalama Tutanağı-520
m) Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi-521
n) Tekrar Yakalama-521
o) Yakalanan Kişinin Nakli ve Kelepçe Takılması-522
ö) Hukuki Denetim-522
p) Bazı Özel Yakalama Durumları-523
r) Yakalama İle İlgili Kurallara Uyulmaması Sonucu Elde Edilen Delillerin Kullanılamaması-523
2. Gözaltına Alma-523
a) Gözaltına Almanın Amacı-523
b) Gözaltına Alma İşleminin Uygulanma Koşulları-524
(1) Bir Suç Şüphesi İle Yakalanmış Bir Kişi Olmalıdır-524
(2) Cumhuriyet Savcısı Tarafından Gözaltına Alınma Kararı Verilmiş Olmalıdır-524
(3) Soruşturma Yönünden Zorunlu Olmalıdır-527
(4) Kişinin Bir Suçu İşlediği Şüphesini Gösteren Somut Delillerin Varlığı Bulunmalıdır-527
(c) Gözaltı Süresi-527
(1) Bireysel Suçlarda-528
(2) Toplu Suçlarda-530
(3) TMK m. 10’daki Suçlarda-532
(4) Kabahatler Kanunu’nun 40. Maddesine Göre Gözaltı-532
d) Yakalanan Kişiyi Yakalama Yerine En Yakın Hâkim veya Mahkemeye Gönderilmesinde Yetkili Kişi-533
e) Yakalama, Gözaltına Alma ve Gözaltı Süresinin Uzatılması Emrine Karşı Hukuki Denetim Hakkı ve Bu Hakkı Kullanacak Kişiler-533
(1) Hukuki Denetim Hakkı-533
(2) Hukuki Denetim Hakkını Kullanabilecekler-534
f) Gözaltına Alınan Kişinin Sorguya Çekilmesi-534
g) Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi-534
3. Tutuklama-535
a) Tanım-535
b) Tutuklamanın Amacı-535
c) Tutuklamanın Hukuki Niteliği-536
d) Tutuklama İhtiyari (Takdire Bağlı) Bir Koruma Tedbiridir-536
e) Tutuklamanın Koşulları-536
(1) Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması-537
(2) Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Bulunması-538
(a) CMK m. 100/2’deki Tutuklama Nedenleri-540
(b) CMK m. 100/3’teki Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması (Tutuklama Karineleri) 542
(3) Tutuklama Yasağının Bulunmaması-545
(4) Tutuklamanın Orantılı Olması (Ölçülülük İlkesi) 546
(5) Şüpheli veya Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması-547
(6) Hâkim veya Mahkeme Kararının Bulunması-548
(a) Soruşturma Evresinde-548
(b) Kovuşturma Evresinde-549
f) Hâkim ve Mahkemenin Tutuklamaya, Tutuklamanın Devamına veya Bu Husustaki Bir Tahliye İsteminin Reddine İlişkin Kararlarının Gerekçeli Olması-552
g) Şüpheli veya Sanığın Yokluğunda Tutuklama Kararı Verilmesi-554
h) Müdafiin Hazır Bulunması (Tutuklama Duruşması) 554
ı) Tutuklama Kararının veya Tutukluluğun Devamına İlişkin Kararın Şüpheli veya Sanığın Yakınlarına Bildirilmesi-555
i) Tutuklulukta Geçecek Süre-556
(1) Ağır Ceza Mahkemelerin Görevine Girmeyen Suçlarda Tutukluluk Süresi-556
(2) Ağır Ceza Mahkemelerin Görevine Giren Suçlarda Tutukluluk Süresi-557
j) Tutuklama Kararının Geri Alınması-559
(1) Cumhuriyet Savcısının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi-559
(2) Şüpheli ve Sanığın Salıverilme İsteminde Bulunması-559
(3) Soruşturma Evresinde Cumhuriyet Savcısı Tutukluyu Re’sen Serbest Bırakması-560
(4) CMK m. 103 ve 104’te Yer Almayan Diğer Salıverilme Sebepleri-561
k) Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İsteminin Karara Bağlanması Usulü-561
l) Tutukluluğun İncelenmesi-562
m) Tutuklama Kararlarına Karşı Kanun Yolu-563
n) Birden Çok Tutuklama Kararının Bulunması-567
o) Tutuklama Kararının Ertelenebilmesi İmkânı-568
ö) Tutuklunun Tedavi Edilmesi ve Beslenmesi-568
p) Tutuklulukta Geçen Sürenin Mahkûmiyetten İndirilmesi-568
r) Salıverilenin Yükümlülükleri-569
s) Tutuklunun Hakları-569
4. Adli Kontrol-570
a) Genel Olarak-570
b) Adli Kontrolün Hukuki Niteliği-570
c) Adli Kontrolün Amacı-571
d) Adli Kontrol Tedbirlerinin Uygulanma Koşulları-571
(1) CMK m. 100’de Yer Alan Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması Gerekir-571
(2) Sulh Ceza Hâkimi veya Mahkeme Karar Vermeli-572
(3) Orantılılık İlkesine Uyulmuş Olmalı-574
e) Adli Kontrol Kararının İçeriği-575
f) Adli Kontrol Kararının Kaldırılması-575
g) Adli Kontrol Kararına Karşı İtiraz Kanun Yolu-577
h) Adli Kontrol Uygulamasında Süre-577
ı) Adli Kontrol Tedbirine Yönelik Karara Uyulmaması ve Yaptırım-577
i) Adli Kontrol Tedbirinde Geçen Sürenin Mahsubu-578
j) Uygulanabilecek Adli Kontrol Yükümlülükleri (Tedbirleri) 578
k) Güvence Verilmesi-580
(l) Güvencenin Geri Verilmesi-580
(m) Cumhuriyet Savcısı, Hâkim ve Ceza Muhakemesi İşlemlerini Yerine Getiren Kişilerin Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Suretiyle ve Diğer Hukuka Aykırı Fiillerinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk-581
(1) Hukuki Sorumluluk-581
(2) Cezai Sorumluluk-583

Onuncu Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ
XXI. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ-585
A. Genel Olarak-585
B. Soruşturma Evresinin Amacı-585
C. Soruşturma Evresinin Görevi-586
D. Soruşturma Evresine İlişkin Bazı İlkeler-586
1. Ceza Davasının Kamusallığı-586
2. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi-587
3. Kamu Davasının Zorunluluğu-587
a) Kamu Davasının Zorunluluğu İlkesinin İstisnası-588
4. Soruşturmanın Gizliliği-588
5. Soruşturmanın Yazılılığı-591
6. Soruşturmanın Dağınıklılığı-591
7. Soruşturmanın Bir Sıraya Bağlı Olmayışı-591
8. Soruşturma Evresinde Cumhuriyet Savcısı, Sulh Ceza Hâkimi ve Kolluğun Görev ve Yetkileri-592
a) Cumhuriyet Savcısının Görev, Yetki ve Yükümlülükleri-592
(1) Cumhuriyet Savcısının Görevi-592
(2) Cumhuriyet Savcısının Yetkisi-592
(3) Cumhuriyet Savcısının Yükümlülüğü-593
(4) Sulh Ceza Hâkiminin Görev ve Yetkileri-593
(a) Sulh Ceza Hâkiminin Görev ve Yetkisi-593
(b) Sulh Ceza Hâkiminin Görevi (Yükümlülüğü) 594
(5) Kolluk Kuvvetlerinin Görevleri (Yükümlülükleri) 594
b) Soruşturma Evresinde Şüphe Türleri-595
(1) Basit Şüphe-595
(2) Makul Şüphe-596
(3) Yeterli Şüphe-596
(4) Kuvvetli Şüphe-597
c) Suçun Öğrenilmesi-597
(1) Re’sen Öğrenme-597
(2) İhbar Yoluyla Öğrenme-597
(3) Şikâyet Yoluyla Öğrenme-598
(4) Tutanakla Öğrenme-600
(5) Diğer Yollarla Öğrenme-600
(a) Talep-600
(b) Yabancı Devletin Şikâyeti-600
(c) Mütalaa-600
d) Soruşturmanın Sona Ermesi-601
(1) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı-601
(a ) Genel Olarak-601
(b) Aynı Fiilden Dolayı Yeni Delil Ortaya Çıkmadıkça Kamu Davası Açılamaması-606
(c) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı Hukuki Denetim Türleri-607
(2) İddianameyi Düzenlemede Takdir Yetkisi-612
(a) Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümleri-612
(b) Şahsî Cezasızlık Sebepleri-613
(c) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi-613
(3) Kamu Davasının Açılması (İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü) 616
(a) Genel Olarak-616
(b) İddianamenin Unsurları-617
(c) İddianamenin İncelenmesi-620
(d) İddianamenin İadesi Yasağı-627
(e) İddianamenin İade Edilmesi ve Bu İade Kararı Üzerine Yapılacak İşlem-627
(f) İddianamenin İadesinde Süre-629
(g) İddianamenin İadesi Kararına Karşı Hukuki Denetim Yolu-630
(ı) İddianamenin Kabul Edilmesi-630
E. KOVUŞTURMA EVRESİ-631
1. Genel Olarak-631
2. Kovuşturma Evresinin Aşamaları-632
a) Duruşma Hazırlığı Aşaması-632
(1) Duruşma Hazırlığı Aşamasında Yapılacak İşlemler-632
(a) İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması-632
(b) Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi-633
(c) Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi-635
(d) Çağrılan Tanıkların Ad ve Adreslerinin Sanığa ve Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi-636
(e) Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmeleri-636
(f) Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi-637
b) Duruşma Aşaması-638
(1) Duruşmanın açıklığı-639
(2) Duruşmanın Kapalılığı-640
(a) Zorunlu kapalılık-640
(b) Zorunlu Olmayan Kapalılık (İsteğe Bağlı veya Re’sen Verilen Karara Göre Kapalılık) 640
(3) Kapalı Duruşmada Bulunabilme-640
(4) Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı-641
(5) Duruşmada Hazır Bulunacaklar-641
(6) Duruşmaya Ara Verme-643
(7) Duruşmanın Başlaması-643
(8) Başkan veya Hâkimin Görevi-645
(9) Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Zorunluluğu-646
(10) Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Zorunluluğunun İstisnaları-646
(a) Mahkûmiyet Dışında Bir Karar Verilmesi Gerektiği-647
(b) Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması-647
(c) Sanığın Yokluğunda Duruşma-647
(d) Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması-648
(e) Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi-648
(f) Sanığın Duruşma Salonundan Dışarı Çıkarılması-649
(g) Kaçak Sanığın Kovuşturulması-649
(11) Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hâle Getirme Koşulu-650
(12) Sanığın Zorla Getirilebilmesi-650
(13) Doğrudan Soru Yöneltme-650
(14) Tercüman Bulundurulacak Hâller-651
(15) Hâkim veya Başkanın Yetkisi-652
(16) Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem-653
(17) Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi-654
(18) Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi-655
(19) Belge ve Tutanakların Duruşmada Okunması-656
(a) Duruşmada Okunması Zorunlu Belge ve Tutanaklar-656
(b) Duruşmada Okunmayacak Belgeler-657
(c) Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler-657
(d) Tanığın Önceki İfadesinin Okunması-658
(e) Sanığın Önceki İfadesinin Okunması-658
(f) Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması-658
(20) Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması-659
(21) Delillerin Tartışılması-659
(22) Delilleri Takdir Yetkisi-661
(23) Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi-662
(24) Duruşma Tutanağı-662
(25) Duruşma Tutanağının Başlığı-663
(26) Duruşma Tutanağının İçeriği-663
(27) Duruşma Tutanağının İspat Gücü-663
(28) Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi-664
(29) Suçun Niteliğinin Değişmesi-665
3

Ek Bilgi

Yazar

Hakan HAKERİ, Mustafa Özen, Yener ÜNVER

Yayınevi

Adalet

Sayfa Sayısı

830

Basım Tarihi

2017 Nisan

ISBN

9786053001416

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.