Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama Rehberi

Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama Rehberi

85.00 TL 82.00 TL

Yazar : Zeki Gözütok
Basım Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 655 sayfa
 • Açıklama
 • Ek Bilgi
 • SSS

Ürün Açıklaması

 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1. 10. 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de o tarihte bölge adliye mahkemeleri kurulmuş olmadığından bu kanunun istinaf ve temyize ilişkin hükümleri uygulama alanı bulmamış ve 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun temyizle ilgili hükümlerinin uygulanmaya devam edileceğine dair geçici maddeler konularak önceki temyiz hükümlerinin uygulanmasına devam edilmiş idi. 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 2004 Sayılı İcra İflas Kanununda da bölge adliye mahkemelerinin kurulacağı esasından hareketle değişiklikler yapılmış olmasına rağmen konulan geçici maddeler ile değişiklik öncesi temyiz hükümlerinin uygulanmasına devam edilmekte idi. 20. 07. 2016 tarihinde bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesine karar verilmiş ve atamalar yapılmış olup bu tarihten itibaren istinaf ve yeni temyiz hükümleri uygulanmaya başlayacaktır.
  Yeni hükümler uygulanmaya başlayacak ise de bu tarihten önce verilen kararlar ile bu tarihten sonra verilmiş olsa da öncesinde verilmiş Yargıtay kararı bulunması halinde yine önceki temyiz hükümleri uygulanacağından önceki hükümler bir süre daha uygulama alanı bulacaktır. Bu kitapta istinafa ilişkin hükümler ile temyize ilişkin önceki ve yeni hükümler ayrı bölümler halinde incelenmiştir. İstinaf ve temyiz yanında Bölge adliye mahkemesi ile de ilgili olan diğer usul konuları bu mahkemedeki uyguluma kapsamı, sınırları ve şekli itibarıyla değerlendirilmiş, uygulamanın ne şekilde olması gerektiğine dair açıklanıp yorumlanmaya çalışılmıştır.
  Uygulamanın yorumu zamanla netleşecektir. Ancak bu kitapta yılların birikimini oluşturan HUMK uygulamasından ve bu konudaki emsal Yargıtay kararlarından da yararlanılarak yeni hükümlerin yorumlanıp değerlendirilmesine pencere açılmaya çalışılmış, bu yapılırken de istinaf mahkemelerinin kurulma amacı ve değişiklik hükümlerinin getirilme ve konulma amacından da uzaklaşılmaması gerektiği gözetilmiştir. Kitabın asıl konusu istinaf ve temyiz olup, bu işlemler yapılırken bölge adliye mahkemesinin usul kurallarını hangi kapsam ve sınırlarda uygulayacağı. İstinaf ve temyize konu kararı veren mahkemelerce yapılacak işlemlerin neler olduğu işlem sıraları ile ayrı başlıklar halinde incelenmiştir.
  Kitap bu bütünlük içinde sadece bölge adliye mahkemesi uygulaması için bir kaynak olma boyutundan ötede bir kapsama sahiptir. Bölge adliye mahkemesindeki usul, işlem ve kararlar dışında, ilk derece mahkemesince istinaf ve temyizle ilgili yapılacak işlem ve verilecek kararlar, tarafların başvuru ve işlemleri ile Yargıtay’daki inceleme kapsamı da incelenmiştir. Özetle ilk derece mahkemesi kararının verilmesinden kesin hükmün oluşmasına kadar yasa yolu ile ilgili tüm aşama ve işlemler değerlendirilmiştir.
  Yeni istinaf ve temyiz hükümlerinin uygulaması için de emsal olabilecek Yargıtay kararlarına yer verilmesinin uygun olabileceği değerlendirilerek kitaba alınması planlanmış ve düzenlenip hazırlanmış ise de kitabın hacmini oldukça artıracağı görülerek bundan vazgeçilmiş ancak anlatım bölümlerinde bu konudaki Yargıtay kararının tarihi ile esas ve karar numaralarına yer verilmekle yetinilmiştir.
  Kitapta son bölümde örnekler yer almaktadır. Temyiz ve istinafla ilgili karar ve dilekçelerin yer aldığı bu örnekler üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla ilk derece mahkemesince verilecek kararlar, bölge adliye mahkemesince verilecek kararlar ve tarafların dilekçeleri örnekleri olup toplam 127 adet karar veya dilekçe örneği bulunmaktadır.
  Kitap yeni hükümlere göre istinaf ve temyiz hükümlerinin uygulanmasında kaynak oluşturabilir ise ve özellikle bölge adliye mahkemelerinin faaliyeti ile ilgili temellerin atılmasında katkı sağladığı ölçüde mutlu olacağımı da belirterek, Kitabın okuyuculara yararlı olmasını diliyorum.
  Bu kitabın ortaya çıkmasında en çok eşime teşekkür borçluyum. Çünkü bu kitap daha çok evde O’nun için ayıramadığım zamanlar kullanılarak yazılabildi. Engin hoşgörü ve desteğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum.
  Yargıtay 15. Hukuk Dairesinde çalışmaya başladığım ilk günden itibaren bana bir iş arkadaşı, bir meslektaştan öte, bir kardeş yakınlığı içinde her türlü olumlu katkılarını ve desteklerini sunmuş olan daire başkanımız Aysel Özgür Hanımefendi ile Daire üyesi arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.
  Bu kitabın kısa sürede yayınlanmasını sağlayan Adalet Yayınevi sahibi Hakan Karaaslan Beyefendi ve yayınevi çalışanlarına da teşekkür ediyorum
  Kitabın okuyuculara yararlı olması dileğiyle!

  • ÖNSÖZ-VII
  • İÇİNDEKİLER-IX
  • KISALTMALAR-XXXI
  • I. BÖLÜM
  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN
  • KURULUŞ VE GÖREVLERİ
  • 1-KURULUŞA İLİŞKİN KANUN-1
  • 2-FAALİYETE GEÇME TARİHİ-2
  • 3-BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRESİNE GİREN İLLER-3
  • 4-İLK DERECE MAHKEMELERİNİN BAĞLI OLDUĞU BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ-5
  • 5-BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN OLUŞUMU-7
  • 6-ATAMALAR-7
  • 7-BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ-8
  • 8-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI-8
  • 9-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANININ GÖREVLERİ-8
  • 10-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU-8
  • 11-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ-9
  • 12-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAİRELERİ-10
  • 13-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ-10
  • 14-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ-11
  • 15-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ-11
  • 16-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÜYELERİNİN GÖREVLERİ-11
  • 17-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI-12
  • 18-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ-12
  • 19-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET SAVCILARININ GÖREVLERİ-13
  • 20-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU-13
  • 21-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ-14
  • 22-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE MÜDÜRLÜKLER-14
  • 23-BAM İDARİ İŞLER MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ-15
  • 24-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ-16
  • 25-YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ-17
  • 26-BİLGİ İŞLEM ŞEFİNİN GÖREVLERİ-18
  • 27-TEKNİSYENİN GÖREVLERİ-18
  • 28-BİLGİSAYAR İŞLETMENİNİN GÖREVLERİ-19
  • 29-ZABIT KÂTİBİNİN GÖREVLERİ-20
  • 30-MÜBAŞIRİN GÖREVLERİ-21
  • 31-HİZMETLİNİN GÖREVLERİ-22
  • 32-İŞLEM VE KAYITLAR-22
  • II. BÖLÜM
  • UYGULANACAK YASA YOLU
  • KURALLARININ BELİRLENMESİ
  • 1-DOĞRU BELİRLEMENİN ÖNEMİ-23
  • 2-HÜKÜMDE BAŞVURULACAK YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ-24
  • 3-HÜKÜMDE YASA YOLUNA İLİŞKİN BİLGİLERDE EKSİKLİK BULUNMASI-26
  • 4-UYGULANACAK YASAYOLUNA İLİŞKİN HMK’DAKİ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA KURALLARI-28
  • 5-UYGULANACAK YASAYOLUNA İLİŞKİN İİK’DAKİ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA KURALLARI-29
  • 6-İŞ MAHKEMELERİYLE İLGİLİ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA KURALLARI-29
  • 7-İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN BAZI ÖZEL YASALARDA DÜZENLENMİŞ DAVALARLA İLGİLİ UYGULAMANIN NE ŞEKİLDE OLACAĞI-30
  • 8-İDM KARARINDA YASAYOLUNUN GÖSTERİLME ŞEKLİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER-34
  • A-Örnekler Hakkında Açıklama-34
  • B-HMK’daki Hükümlere Göre İstinaf Yoluna Tabi Kararlar Yönünden-34
  • a-İki Taraf İçin de İstinaf Yolu Açıksa-34
  • b-Davacı İçin İstinaf Yolu Açık Davalı İçin Kesinse-34
  • c-Davalı İçin İstinaf Yolu Açık Davacı İçin Kesinse-35
  • d-İki Taraf İçin Kesinse-35
  • C-HUMK’daki Temyiz Hükümlerine Tabi Kararlar Yönünden-35
  • a-İki Taraf İçin de HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa-35
  • b-Davacı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse-36
  • c-Davalı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse-36
  • d-İki Taraf İçin HUMK Hükümlerine Göre Kesinse-36
  • D-HMK’daki Temyiz Hükümlerine Tabi Kararlar Yönünden-37
  • a-İDM Kararlarının Hangi Halde HMK Temyize Tabi Olduğu-37
  • b-İki Taraf İçin de HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa-37
  • c-Davacı İçin HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse-37
  • d-Davalı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse-37
  • e-İki Taraf İçin HMK Hükümlerine Göre Kesinse-38
  • E-BAM Hukuk Dairesi Kararında Yasa yolunun Gösterilme Şekline İlişkin Örnekler-38
  • a-Örnekler Hakkında Açıklama-38
  • b-İki Taraf İçin de HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa-39
  • c-Davacı İçin HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse-39
  • d-Davalı İçin HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse-39
  • e-İki Taraf İçin HMK Hükümlerine Göre Kesinse-39
  • III. BÖLÜM
  • İSTİNAF YASA YOLU
  • 1-ZAMAN BAKIMINDAN İSTİNAFA TABİ KARARLAR-41
  • 2-İDM KARARINDA YASAYOLUNUN GÖSTERİLMESİ-41
  • 3-DİLEKÇEDE BAŞVURULAN YASAYOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ-42
  • 4-İÇERİK BAKIMINDAN İSTİNAFA TABİ KARARLAR-43
  • 5-NİHAİ KARARLAR-44
  • 6-HÜKÜM LEHİNE OLAN TARAFIN İSTİNAF BAŞVURUSU-46
  • 7-MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-47
  • 8-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-48
  • 9-İŞ MAHKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI -51
  • 10-İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-52
  • A-İcra Mahkemesi Kararları-52
  • B-Bazı Asliye Ticaret Mahkemesi Kararları-54
  • 11-ÖZEL YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-54
  • 12-İÇERİK İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-55
  • 13-İSTİNAFA BAŞVURU HAKKINDAN FERAGAT-57
  • 14-İSTİNAF BAŞVURUSUNDAN FERAGAT (VAZGEÇME)-58
  • 15-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ-60
  • A-HMK’daki Genel Kurala Göre İstinaf Süresi-60
  • B-Özel Yasalardaki Sürenin Öncelikle Uygulanacağı-60
  • C-HMK’nun Farklı Düzenleme Yaptığı Haller-61
  • a-Hakimin Reddi Talebiyle İlgili Merci Kararları-61
  • b-İstinaf Başvurusunun Süresinde Yapılmadığından Reddi-61
  • c-Giderler Yatırılmadığı İçin İstinaf Başvurusundan Vazgeçmiş Sayılma-61
  • 16-İŞ MAHKEMELERİNDE İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ -62
  • 17-İİK HÜKÜMLERİNE GÖRE İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ-63
  • A-İcra Mahkemesi Kararları-63
  • B-Bazı Asliye Ticaret Mahkemesi Kararları-64
  • C-İhtiyati Hacizli İlgili Kararlar-65
  • 18-İSTİNAF DİLEKÇESİ İÇERİĞİ-65
  • 19-İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ-67
  • 20-İSTİNAFTA PEŞİN ALINACAK HARÇ VE GİDERLER-68
  • 21-HARÇ VE GİDERLERDE EKSİKLİK-70
  • 22-İSTİNAF BAŞVURU TARİHİ-71
  • 23-İDM TARAFINDAN İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ-73
  • 24-İSTİNAF BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI-74
  • 25-DİLEKÇENİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ-75
  • 26-İSTİNAFA CEVAP-76
  • 27-HMK’YA GÖRE KATILMA YOLUYLA İSTİNAF-77
  • 28-İŞ MAHKEMESİNDE KATILMA YOLUYLA İSTİNAF -79
  • 29-İİK HÜKÜMLERİNE GÖRE KATILMA YOLUYLA İSTİNAF-80
  • 30-İSTİNAF BAŞVURUSUNUN HÜKMÜN İCRASINA ETKİSİ-81
  • 31-İCRANIN GERİ BIRAKILMASI-81
  • 32-DOSYANIN BAM HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ-82
  • 33-ÖN İNCELEME YAPILMASI-82
  • A-Ön İncelemede İncelenecek Hususlar-82
  • B-Ön İncelemenin Şekli-82
  • 34-AYNI YERDEKİ BAŞKA HUKUK DAİRESİNİN GÖREVLİ OLMASI-84
  • 35-İDM KARARININ KESİN OLMASI-84
  • 36-BAŞVURUNUN SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAMIŞ OLMASI-85
  • 37-BAŞVURU ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI-86
  • 38-BAŞVURU GEREKÇESİ VE SEBEPLERİNİN HİÇ GÖSTERİLMEMESİ-87
  • 39-İSTİNAF BAŞVURUSUNDAN FERAGAT EDİLMİŞ OLMASI-87
  • 40-İDM KARARINDAN SONRA DAVADAN FERAGAT EDİLMİŞ OLMASI-88
  • 41-İDM KARARINDAN SONRA TARAFLARIN SULH OLMASI-89
  • 42-İDM KARARINDAN SONRA DAVALININ KABUL BEYANINDA BULUNMASI-89
  • 43-İDM KARARININ TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-89
  • 44-İSTİNAF DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-90
  • 45-VEKALETNAMEDEKİ EKSİKLİKLER-91
  • 46-DOSYA EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-92
  • 47-TARAFLARCA TAMAMLANACAK BELGE EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-93
  • 48-İSTİNAFTA İNCELEME-93
  • 49-DURUŞMA YAPILMADAN VERİLECEK KARARLAR-96
  • 50-ESASI İNCELENMEKSİZİN VERİLECEK KARARLAR-96
  • 51-ESASI İNCELENMEKSİZİN VERİLEN KARARLARIN KESİN OLMASI-97
  • 52-DAVAYA BAKMASI YASAK OLAN HÂKİMİN KARAR VERMİŞ OLMASI-97
  • 53-HAKLI RET TALEBİNE RAĞMEN REDDEDİLEN HÂKİMİN DAVAYA BAKMIŞ OLMASI-98
  • 54-İDM KARARININ GÖREV YÖNÜNDEN İNCELENMESİ-99
  • 55-İDM KARARININ YETKİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ-102
  • 56-İDM’NİN BAŞKA BİR BAM YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA OLMASI-104
  • 57-İDM KARARININ YARGI YOLU YÖNÜNDEN İNCELENMESİ-104
  • 58-HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İNCELENMESİ-105
  • 59-DİĞER DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ-106
  • 60-AÇILMAMIŞ SAYILMA KARARI YÖNÜNDEN İNCELEME-108
  • 61-BİRLEŞTİRME KARARININ İNCELENMESİ-110
  • 62-AYIRMA KARARININ İNCELENMESİ-111
  • 63-MERCİ TAYİNİ KARARININ İNCELENMESİ-111
  • 64-İDM TARAFINDAN DELİLLERİN HİÇBİRİ TOPLANMADAN VEYA HİÇ DEĞERLENDİRİLMEDEN KARAR VERİLMESİ-112
  • 65-İDM KARARININ ESASI İNCELENEREK DURUŞMASIZ VERİLECEK KARARLAR-114
  • 66-BAŞVURUNUN ESASTAN REDDİ KARARI-114
  • 67-KARARIN VEYA GEREKÇENİN DÜZELTİLEREK YENİDEN ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİ-115
  • 68-BAZI EKSİKLİKLERİN TAMAMLANARAK KARAR VERİLMESİ-116
  • 69-DURUŞMA YAPILMASI-116
  • 70-KARAR KAPSAMI-117
  • 71-BAM HEYETİNDE OYLARIN DAĞILMASI-118
  • 72-KÖTÜNİYETLİ İSTİNAF BAŞVURUSU-123
  • 73-BAM HUKUK DAİRESİNİN KESİN KARARLARI-123
  • 74-BAM HUKUK DAİRESİNİN TEMYİZE TABİ KARARLARI-124
  • 75-BAM KARARINDA HÜKMEDİLECEK HARÇ, VEKALET ÜCRETİ VE DİĞER YARGILAMA GİDERLERİ-124
  • 76-BAM KARARININ TEBLİĞİ-124
  • 77-BAM KARARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ-126
  • 78-KESİNLEŞEN DOSYALARDAKİ İŞLEMLER-128
  • 79-KESİNLEŞEN DOSYALARIN HANGİ MAHKEMEDE SAKLANACAĞI-129
  • IV. BÖLÜM
  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ
  • İLGİLİ DİĞER USUL KONULARI
  • 1-İLK İTİRAZLAR-131
  • 2-DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ-132
  • 3-BAM HUKUK DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞBÖLÜMÜ-133
  • 4-BAM KARARINDAN DOĞAN GÖREV UYUŞMAZLIKLARI-134
  • 5-İLK DERECE MAHKEMELERİ ARASINDAKİ GÖREV UYUŞMAZLIĞI-135
  • 6-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN YETKİSİ-138
  • 7-BAM’NİN İSTİNAF İNCELEMESİ YÖNÜNDEN YETKİ UYUŞMAZLIKLARI-139
  • 8-BAM’NİN İDM OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR YÖNÜNDEN YETKİ UYUŞMAZLIKLARI-140
  • 9-İLK DERECE MAHKEMELERİ ARASINDAKİ YETKİ UYUŞMAZLIKLARI-140
  • 10-YARGI YERİ BELİRLENMESİ-142
  • 11-KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN HALLER-143
  • 12-USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ-145
  • 13-UYGULANACAK YARGILAMA USULÜ-152
  • 14-YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER-152
  • 15-SÜRELER-154
  • A-Genel Olarak-154
  • B-Kesin Süre-154
  • C-Tatil Günlerinin Sürelere Etkisi-154
  • D-Sürelerin Başlaması, Bitimi (Hesaplanması)-155
  • E-Sürelerin Belirlenmesi-155
  • 16-ADLİ TATİL-155
  • A-Adli Tatil Süresi-155
  • B-Adli Tatilde Görülebilecek İşler-155
  • C-Adli Tatil Nedeniyle Süre Uzaması-157
  • 17-ÖN SORUNLAR-158
  • 18-BEKLETİCİ SORUN-159
  • 19-DAVA ARKADAŞLIĞI-160
  • A-Genel Olarak-160
  • B-İhtiyari Dava Arkadaşlığı-161
  • C-Mecburi Dava Arkadaşlığı-161
  • 20-DAVA ARKADAŞLIĞININ İSTİNAF BAŞVURUSU NEDENİYLE SONUÇLARI-162
  • A-İhtiyari Dava Arkadaşlığında Sonuçları-162
  • B-Mecburi Dava Arkadaşlığında Sonuçları-163
  • 21-BİRLEŞTİRME VE AYIRMA KARARLARI-164
  • 22-DAVANIN İHBARI-166
  • 23-DAVAYA MÜDAHALE-168
  • 24-ISLAH-169
  • 25-İSTİNABE-170
  • 26-ADLİ YARDIM-173
  • 27-ESKİ HALE GETİRME-174
  • 28-HAKİMİN REDDİ-176
  • 29-YENİ DELİL TOPLANMASI-177
  • 30-İSTİCVAP-179
  • 31-TANIK-180
  • 32-KEŞİF YAPILMASI-181
  • 33-BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI-182
  • 34-UZMAN GÖRÜŞÜ-183
  • 35-YEMİN-184
  • 36-İSTİNAF AŞAMASINDA SULH-185
  • 37-İSTİNAF AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT-189
  • 38-İSTİNAF AŞAMASINDA DAVAYI KABUL-192
  • 39-MÜTESELSİL SORUMLULUK-196
  • 40-KARARDA HARÇ GİDERLER-199
  • A-Harç Hesabında Esas Alınacak Tarih-199
  • B-Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi Halinde-200
  • a-Hükmedilen Miktar Nedeniyle Nispi Harç-200
  • b-İstinaf Başvurusunda Haklılığa Göre Harç-201
  • C-Başvurunun Esastan Reddi Halinde-202
  • D-Esası İncelenmeksizin Geri Gönderme Halinde-203
  • E-İstinaf Başvurusunun Süre veya Miktardan Reddi Halinde-203
  • F-Başvurunun Yapılmamış Sayılması Kararına İstinaf Başvurusu Halinde-203
  • G-İhtiyat Hacizle İlgili BAM Kararlarında Harç-204
  • H-İhtiyat Tedbirle İlgili BAM Kararlarında Harç-205
  • 41-ALINMASINA KARAR VERİLEN HARÇLARIN TAHSİLİ-207
  • 42-İADESİ GEREKEN HARÇLAR-208
  • 43-VEKALET ÜCRETİ-210
  • A-Ücretin Belirlenme Şekli-210
  • B-Hangi Tarihli Tarifenin Esas Alınacağı-211
  • C-Mazeret Bildiriminin Vekalet Ücreti Miktarına Etkisi-212
  • D-Maktu Ücretin Altında Miktara Hükmedilebilmesi-213
  • E-İlk Kez İstinaf Aşamasında Avukat Görevlendirilmesi Halinde Vekalet Ücreti-214
  • 44-YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI-215
  • 45-İHTİYATİ TEDBİR-216
  • A-BAM’nden İstenip İstenemeyeceği-216
  • B-Bölge Adliye Mahkemesinden İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasının İstenmesi-218
  • C-Durum ve Koşulların Değişmesi Nedeniyle Tedbirin Kaldırılması veya Değiştirilmesi-219
  • D-BAM Hukuk Dairesinin Doğrudan Görevli Olduğu Davalarda-219
  • E-BAM’nin İhtiyati Tedbire İlişkin Kararlarının Kesin Olması-220
  • F-BAM’nin İhtiyati Tedbire İlişkin İstinaf İncelemesi Sonucu verdiği Kararlar-220
  • G-BAM Hukuk Dairesinin İhtiyati Tedbirle İlgili Kararların İstinafı Nedeniyle Alınacak Harçlar-221
  • 46-İHTİYATİ HACİZ-221
  • A-BAM’nden İstenip İstenemeyeceği-221
  • B-Bölge Adliye Mahkemesinden İhtiyati Haczin Kaldırılmasının İstenmesi-223
  • C-BAM Hukuk Dairesi Kararına Dayalı İhtiyati haciz Talebi-223
  • D-BAM Hukuk Dairesinin Doğrudan Görevli Olduğu Davalarda-224
  • E-BAM Hukuk Dairesi Kararının Kesinliği-224
  • F-BAM Hukuk Dairesinin İhtiyati Hacizle İlgili Kararların İstinafında Vereceği Kararlar-224
  • G-BAM Hukuk Dairesinin İhtiyati Hacizle İlgili Kararların İstinafı Nedeniyle Alınacak Harçlar-225
  • 47-HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU-225
  • 48-ÇEKİŞMESİZ YARGI-226
  • 49-İSTİNAFTA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER-227
  • V. BÖLÜM
  • YENİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ
  • 1-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ BAM KARARLARI-229
  • 2-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ İDM KARARLARI-229
  • 3-İŞ MAHKEMELERİNİN YENİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLARI -230
  • 4-İŞ MAHKEMELERİ TASARISININ GETİRDİĞİ YENİ HÜKÜMLER-231
  • 5-İCRA İFLAS KANUNUNUN YENİ HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLARI-233
  • 6-ÖZEL KANUNLARIN HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLAR-234
  • 7-TEMYİZDE DE KIYASEN UYGULANACAK İSTİNAF KURALLARI-234
  • 8-TEMYİZE TABİ KARARDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ-234
  • 9-DİLEKÇEDE BAŞVURULAN YASAYOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ-236
  • 10-TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR-237
  • 11-TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR-237
  • A-Esası İncelemeden Kaldırma Kararları-237
  • B-Miktar İtibarıyla Kesin Kararlar-238
  • C-Sulh Hukuk Mahkemesi Kararları-238
  • D-Yetki ve Görev Uyuşmazlıkları Hakkında Kararlar-238
  • E-Merci Tayini Kararları-239
  • F-Davanın Nakli Kararları-239
  • G-Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları Nedeniyle Başvurunun Esastan Reddi Kararları-239
  • H-Çekişmesiz Yargı İşleri-239
  • I-Nüfus Kayıt Düzeltme Davaları-239
  • J-İhtiyati Tedbir hakkında Verilen Kararlar-240
  • K-İhtiyati Haciz Hakkında Verilen Kararlar-240
  • L-Diğer Geçici Korumalar hakkında Verilen Kararlar-241
  • M-Birleştirme ve Ayırma Kararlarıyla İlgili-241
  • N-Özel Yasalardaki Hükümler-242
  • 12-MİKTAR İTİBARIYLA KESİN BAM KARARLARI-242
  • 13-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA TEMYİZ EDİLEMEYEN BAM KARARLARI-243
  • 14-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA TEMYİZ EDİLEMEYEN İDM KARARLARI-246
  • 15-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA TEMYİZ EDİLEMEYEN YARGITAY’IN İDM SIFATIYLA VEDİĞİ KARARLAR-247
  • 16-İŞ MAHKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN BAM KARARLARI -247
  • 17-İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN BAM KARARLARI-248
  • A-İcra Mahkemesi Kararları Hakkında Verilen BAM Kararları-248
  • B-Bazı Asliye Ticaret mahkemesi Kararları-250
  • 18-TEMYİZ BAŞVURU HAKKINDAN FERAGAT-250
  • 19-TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT-251
  • 20-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ SÜRESİ-252
  • A-HMK’daki Genel Kurala Göre Temyiz Süresi-252
  • B-HMK’nun Farklı Düzenleme Yaptığı Haller-253
  • a-Katılmalı Temyiz Halinde-253
  • b-Hakimin Reddine İlişkin Kararlarda-253
  • c-Temyiz Talebinin Süresinde Yapılmadığından Reddi Kararlarında-254
  • d-Temyiz Talebinin Kesin Karara İlişkin Olduğundan Reddi Kararlarında-254
  • e-Harç ve Giderler Tamamlanmadığından Temyiz Başvurusunun Yapılmamış Sayılması Kararlarında-254
  • 21-İŞ MAHKEMELERİ KANUNA GÖRE TEMYİZ SÜRESİ -255
  • 22-İCRA İFLAS KANUNUNA GÖRE TEMYİZ SÜRESİ-256
  • 23-ÖZEL YASALARA GÖRE TEMYİZ SÜRESİ-256
  • 23-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKENLER-256
  • 24-DİLEKÇEDE TEMYİZ SEBEPLERİNİN GÖSTERİLMESİ VE SONUÇLARI-257
  • 25-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ-259
  • 26-TEMYİZ TARİHİ-261
  • 27-TEMYİZE CEVAP DİLEKÇESİ-264
  • 28-HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ-264
  • 29-İŞ MAHKEMESİNDE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ -267
  • 30-İİK HÜKÜMLERİNE GÖRE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ-268
  • 31-PEŞİN ALINACAK TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ-268
  • 32-YARGITAY’IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU DAVALARDA PEŞİN ALINACAK HARÇLAR-271
  • 33-TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNDE EKSİKLİK-271
  • 34-TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI-272
  • 35-MAHKEMECE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ-273
  • 36-TEMYİZ İSTEĞİNİN HÜKMÜN İCRASINA ETKİSİ-274
  • 37-HÜKMÜN İCRASININ GERİ BIRAKILMASI-274
  • 38-DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ-275
  • 39-YARGITAY’DA DURUŞMA YAPILMASI-275
  • 40-YARGITAY’DA ÖN İNCELEME-278
  • 41-BAŞKA YARGITAY HUKUK DAİRESİNİN GÖREVLİ OLMASI-279
  • 42-BAŞVURU ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI (HARÇ VE GİDER EKSİKLİĞİ)-280
  • 43-TEMYİZE KONU KARARIN KESİN OLMASI-281
  • 44-BAŞVURUNUN SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAMIŞ OLMASI-281
  • 45-DURUŞMA İSTEĞİ BULUNMASI-282
  • 46-TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT EDİLMİŞ OLMASI-282
  • 47-TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN SONRA DAVADAN FERAGAT-283
  • 48-İDM KARARINDAN SONRA TARAFLARIN SULH OLMASI-285
  • 49-İDM KARARINDAN SONRA DAVALININ KABUL BEYANINDA BULUNMASI-285
  • 50-MAHKEME KARARININ TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-285
  • 51-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-286
  • 52-VEKALETNAMEDEKİ EKSİKLİKLER-287
  • 53-DOSYA EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-289
  • 54-TARAFLARCA TAMAMLANACAK BELGE EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-289
  • 55-ESASTAN İNCELEME YAPILMASI-289
  • 56-YARGITAY’IN MADDİ VAKIA VE DELİL DEĞERLENDİRME SINIRLARI-290
  • 57-BOZMA KARARI-292
  • 58-ONAMA KARARI-293
  • 59-DÜZELTEREK ONAMA KARARI-294
  • 60-YARGITAY KARARINDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ-295
  • 61-DOSYANIN GÖNDERİLECEĞİ MAHKEME-295
  • 62-YARGITAY KARARININ TEBLİĞİ-295
  • 63-BOZMA KARARINA MAHKEMENİN UYMASI-296
  • 64-DİRENME KARARI-297
  • 65-KÖTÜNİYETLİ TEMYİZ BAŞVURUSU-297
  • 66-KANUN YARARINA TEMYİZ-298
  • 67-ESKİ HALE GETİRME-298
  • 68-ADLİ YARDIM-300
  • VI. BÖLÜM
  • ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ
  • 1-HUMK TEMYİZ HÜKÜMLERİNE TABİ KARARLAR-303
  • 2-İŞ MAHKEMELERİNİN ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLARI -303
  • 3-İCRA İFLAS KANUNUNDAKİ ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLAR-304
  • 4-ÖZEL KANUNLARIN HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ KARARLAR-304
  • 5-TEMYİZE TABİ KARARDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ-305
  • 6-DİLEKÇEDE BAŞVURULAN YASAYOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ-306
  • 7-TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR-307
  • 8-TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR-310
  • A-Miktar İtibarıyla Kesin İDM Kararları-310
  • B-Ara Kararları-310
  • C-Aynı Mahkemelerdeki Dosyaların Birleştirilme Kararları-311
  • D-İhtiyati tedbir talebinin Reddi Kararı ve Tedbire İtiraz Üzerine Verilen Kararlar-311
  • E-Hakimin Reddi Talebinin Mahkemece Geri Çevrilmesi-311
  • F-İtiraz Yoluna Tabi Kararlar-312
  • G-İhtiyati Haciz Kararı-312
  • H-Yasalarda Kesin Olduğu Belirtilen Kararlar-312
  • I-Esasa İlişkin Olmayan Kararlar-313
  • 9-MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-314
  • 10-HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA TEMYİZ EDİLEMEYEN İDM KARARLARI-314
  • 11-İŞ MAHKEMELERİ KANUNU ÖNCEKİ HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI -318
  • 12-İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MİKTAR İTİBARIYLA KESİN İDM KARARLARI-318
  • 13-TEMYİZ BAŞVURU HAKKINDAN FERAGAT-320
  • 14-TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT-320
  • 15-TEMYİZ SÜRESİ-321
  • A-Asliye Hukuk Mahkemesinde-321
  • B-Sulh Hukuk Mahkemesinde-321
  • C-İş Mahkemesinde -322
  • D-Asliye Ticaret Mahkemesinde-322
  • E-İcra Hukuk Mahkemesinde-322
  • F-Diğer Mahkemelerde-322
  • G-Katılma Yoluyla Temyizde-323
  • H-Temyiz Talebinin Kesinlik Nedeniyle Reddinde-323
  • I-Harç ve Giderlerin Yatırılmaması Nedeniyle Temyiz Edilmemiş Sayılmada-323
  • J-Temyiz Talebinin Süresinde Yapılmaması Nedeniyle Reddinde-324
  • K-Hakimin Reddi Kararlarında-324
  • L-Özel Düzenlemeler-324
  • 16-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ-325
  • 17-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKENLER-326
  • 18-TEMYİZ TARİHİ-327
  • 19-TEMYİZE CEVAP DİLEKÇESİ-328
  • 20-HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ-329
  • 21-İŞ MAHKEMESİNDE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ -331
  • 22-İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI İÇİN KATILMA YOLUYLA TEMYİZ-331
  • 23-PEŞİN ALINACAK TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ-332
  • 24-TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNDE EKSİKLİK-334
  • 25-MAHKEMECE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ-335
  • 26-TEMYİZ İSTEĞİNİN HÜKMÜN İCRASINA ETKİSİ-335
  • 27-HÜKMÜN İCRASININ GERİ BIRAKILMASI-336
  • 28-DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ-337
  • 29-YARGITAY’DA DURUŞMA YAPILMASI-337
  • 30-YARGITAY’DA ÖN İNCELEME-339
  • 31-BAŞKA YARGITAY HUKUK DAİRESİNİN GÖREVLİ OLMASI-340
  • 32-ÖN İNCELEMEDE HARÇ VE GİDER EKSİĞİNİN BELİRLENMESİ-341
  • 33-ÖN İNCELEMEDE TEMYİZE KONU KARARIN KESİN OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ-341
  • 34-ÖN İNCELEMEDE TEMYİZ TALEBİNİN SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAMIŞ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ-341
  • 35-ÖN İNCELEMEDE DURUŞMA İSTEĞİNİN İNCELENMESİ-342
  • 36-ÖN İNCELEMEDE TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT EDİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI-342
  • 37-TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN SONRA DAVADAN FERAGATIN TEMYİZ ÖN İNCELEMESİNDE İNCELENMESİ-343
  • 38-MAHKEME KARARINDAN SONRA TARAFLARIN SULH OLMASI-344
  • 39-MAHKEME KARARINDAN SONRA DAVALININ KABUL BEYANINDA BULUNMASI-345
  • 40-MAHKEME KARARININ TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-345
  • 41-TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNDE EKSİKLİK BULUNMASI-346
  • 42-VEKALETNAMEDEKİ EKSİKLİKLER-346
  • 43-DOSYA EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-348
  • 44-TARAFLARCA TAMAMLANACAK BELGE EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI-348
  • 45-TEMYİZ İNCELEMESİNİN ESASTAN YAPILMASI-348
  • 46-TEMYİZ DİLEKÇESİNDE TEMYİZ SEBEPLERİNİN GÖSTERİLMEMESİ HALİNDE İNCELEME KAPSAMI-349
  • 47-ONAMA KARARI-351
  • 48-DÜZELTEREK ONAMA KARARI-352
  • 49-BOZMA KARARI-352
  • 50-YARGITAY KARARINDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ-353
  • 51-YARGITAY KARARININ TARAFLARA TEBLİĞİ-353
  • 52-YARGITAY KARARINA KARŞI KARAR DÜZELTME TALEBİ-354
  • 53-MAHKEMENİN BOZMA KARARINA UYMASI-354
  • 54-DİRENME KARARI-355
  • 55-KANUN YARARINA TEMYİZ-356
  • 56-KÖTÜ NİYETLİ TEMYİZ-357
  • 57-PARASAL SINIRLAR VE ARTIŞLARI-357
  • A-Temyiz ve Karar Düzeltmede Kesinlik Sınırları-357
  • B-Parasal Sınır Artışlarının Dayanağı ve Hesaplanması-358
  • a-HUMK Hükümlerine Göre Hesaplama-358
  • b-İİK Hükümlerine Göre Hesaplama-358
  • C-HUMK Temyiz Edilebilme (Kesinlik) Parasal Sınırı-359
  • D-Temyizde Duruşma Parasal Sınırı-359
  • E-Karar Düzeltme Parasal Sınırı-359
  • F-İİK Değişiklik Öncesi Temyiz Parasal Sınırı-360
  • 58-ADLİ YARDIM-360
  • 59-ESKİ HALE GETİRME-360
  • VII. BÖLÜM
  • KARAR DÜZELTME
  • (ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE)
  • 1-HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ YÖNÜNDEN MÜMKÜN OLDUĞU-361
  • 2-KARAR DÜZELTME SEBEPLERİ-361
  • 3-KARAR DÜZELTME İSTENEMEYECEK KARARLAR-362
  • A-HUMK Hükümlerine Göre-362
  • B-İş Mahkemeleri Kanunu Hükümlerine Göre-363
  • C-Diğer Özel Kanun Hükümlerine Göre-363
  • 4-BİR DEFADAN FAZLA İSTENEMEYECEĞİ-363
  • 5-KARAR DÜZELTME SÜRESİ-363
  • 6-KARAR DÜZELTME PARASAL SINIRI-363
  • 7-KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ-365
  • 8-KARAR DÜZELTME TARİHİ-367
  • 9-KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ-367
  • 10-KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİNE CEVAP-367
  • 11-KATILMALI KARAR DÜZELTME-367
  • 12-MAHKEMECE SÜRE VE MİKTAR NEDENİYLE KOŞULLARIN İNCELENEMEYECEĞİ-368
  • 13-YAPILACAK ÖN İNCELEME-368
  • 14-YAPILACAK İNCELEME KAPSAMI-368
  • 15-MİKTARA GÖRE TALEBİN REDDİ-368
  • 16-SÜRESİNDE YAPILMAYAN TALEBİN REDDİ-369
  • 17-KARAR DÜZELTME TALEBİNİN KABULÜ-369
  • 18-KARAR DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ-369
  • 19-HÜKMÜN İCRASINI ENGELLEMEDİĞİ-369
  • 20-PARA CEZASI ALINMASI-370
  • 21-ALINACAK HARÇLAR-370
  • VIII. BÖLÜM
  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
  • YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ
  • 1-BAM BAŞKANLAR KURULU-373
  • A-Tutulacak Kayıtlar-373
  • B-Tutulacak Kayıtların Açıklama ve İşlemleri-373
  • a-Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kaydı-373
  • b-Başkanlar Kurulu Karar Kaydı-373
  • 2-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI-374
  • A-Tutulacak Kayıtlar-374
  • B-BAM’nin İDM Sıfatıyla Görevli Olduğu İşlerde Kullanılacak Kayıtlar-374
  • C-Tutulacak Kayıtların Açıklama ve İşlemleri-374
  • a-Esas Kaydı-374
  • b-Tebliğname Kaydı-375
  • c-İstinabe Kaydı-375
  • d-Suç Eşyası Kaydı-375
  • e-Uyuşmazlığın Giderilmesi Başvuru Kaydı-376
  • f-Yakalama Kaydı-376
  • g-Temyiz Kaydı-376
  • h-İtiraz Kaydı-377
  • ı-Kanun Yararına Bozma Kaydı-377
  • j-Dava Nakil İstekleri Kaydı-377
  • k-Cumhuriyet Savcısı Bilgi Kaydı-377
  • l-Kitaplık Kaydı-378
  • D-Tutulması Zorunlu Diğer Kayıtlar-378
  • E-Kartonlar ve Tahsis Amacı-378
  • F-Tutulması Zorunlu Diğer Kartonlar-379
  • G-BAM Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro İşlemleri-379
  • H-Cumhuriyet Başsavcılığı İşlerinde Sıra-380
  • I-Cumhuriyet Başsavcılığı Bölümleri-381
  • J-Cumhuriyet Başsavcılığında Dosyaların Tevzi-381
  • 3-BAM CEZA DAİRELERİ-381
  • A-Tutulacak Kayıtlar-381
  • B-Dairenin İDM Sıfatıyla Baktığı İşlerde Kullanılacak Kayıtlar-382
  • C-Tutulacak Kayıtların Açıklama ve İşlemleri-382
  • a-Esas Kaydı-382
  • b-Duruşma ve Keşif Günleri Kaydı-382
  • c-Karar Kaydı-383
  • d-SEGBİS Kaydı-383
  • e-İstinabe Kaydı-383
  • f-Uyuşmazlığın Giderilmesi Başvuru Kaydı-384
  • g-Temyiz Kaydı-384
  • h-Taşra Temyiz Kaydı-384
  • ı-Dava Nakil İstekleri Kaydı-384
  • j-Dağıtım Kaydı-385
  • k-Değişik İşler Kaydı-385
  • D-Tutulması Zorunlu Diğer Kayıtlar-385
  • E-Kartonlar ve Tahsis Amacı-385
  • F-Tutulması Zorunlu Diğer Kartonlar-386
  • G-Davaların Birleştirilmesi-387
  • H-Davaların Ayrılması-387
  • I-Esas Kaydında Yıl Sonu Devir İşlemi-387
  • J-Tebliğnamenin Tebliği-387
  • K-Tarafların Yokluğunda Verilen Kararların Tebliğe Çıkarılması-387
  • L-Kanun Yoluna Başvuru İşlemleri-387
  • M-Kanun Yollarına Başvurulması Hâlinde Dosyanın Gönderilmesi İçin Yapılacak İşlemler-389
  • N-Ön Büro İşlemleri-389
  • O-Kayıt Ve Diğer Yazılı Belgelerde Uyulması Gerekli Esaslar-389
  • P-Duruşma Listesi-389
  • R-Dosyaların İncelenmesi ve Örnek Çıkarılması Usulü-389
  • S-Ceza ve Hukuk Dairelerinde Dosyaların Tevzi-389
  • 4-BAM HUKUK DAİRELERİ-390
  • A-Tutulacak Kayıtlar-390
  • B-Dairenin İDM Sıfatıyla Baktığı İşlerde Kullanılacak Kayıtlar-390
  • C-Tutulacak Kayıtların Açıklama ve İşlemleri-390
  • a-Esas Kaydı-390
  • b-Duruşma ve Keşif Günleri Kaydı-391
  • c-Karar Kaydı-391
  • d-Uyuşmazlığın Giderilmesi Başvuru Kaydı-391
  • e-İstinabe Kaydı-392
  • f-Temyiz Kaydı-392
  • g-Değişik İşler Kaydı-392
  • h-Posta Mutemet Kaydı-392
  • ı-Dağıtım Kaydı-393
  • j-Vezne Kaydı-393
  • k-Taşra Temyiz Kaydı-394
  • l-Dava Nakil İstekleri Kaydı-394
  • m-Harç Tahsil Müzekkeresi Kaydı-394
  • n-Kıymetli Evrak Ve Eşya Kaydı-394
  • o-Sosyal İnceleme-Görüşme Rapor Kaydı-395
  • D-Tutulması Zorunlu Diğer Kayıtlar-395
  • E-Kartonlar ve Tahsis Amacı-395
  • F-Tutulması Zorunlu Diğer Kartonlar-396
  • G-Davaların Birleştirilmesi-396
  • H-Davaların Ayrılması-397
  • I-Kararların Tebliği ve Teslimi-397
  • J-Kanun Yoluna Başvuru İşlemleri-398
  • K-Kanun Yollarına Başvurulması Hâlinde Dosyanın Gönderilmesi İçin Yapılacak İşlemler-399
  • L-Ön Büro İşlemleri-399
  • M-Kayıt ve Diğer Yazılı Belgelerde Uyulması Gerekli Esaslar-399
  • N-Duruşma Listesi-400
  • O-Dosyaların İncelenmesi ve Örnek Çıkarılması Usulü-400
  • P-Ceza ve Hukuk Dairelerinde Dosyaların Tevzi-400
  • 5-BAM ADALET KOMİSYONU-400
  • A-Tutulacak Kayıtlar-400
  • B-Tutulacak Kayıtların Açıklamaları-401
  • a-Özlük Kaydı-401
  • b-Karar Kaydı-401
  • c-Personel Nöbet Kaydı-401
  • d-Genelge ve Görüş Kaydı-401
  • e-Duyuru Kaydı-402
  • f-Fazla ve Esnek Çalışma Kaydı-402
  • g-Hâkim Bilgi Kaydı-402
  • h-Komisyon Gündem Kaydı-402
  • ı-Bilirkişi Listesi Kaydı-402
  • j-Sınav Kaydı-403
  • k-Dava İşleri Kaydı-403
  • C-Tutulması Zorunlu Diğer Kayıtlar-403
  • D-Tutulması Zorunlu Diğer Kartonlar-403
  • E-Komisyonun Oluşumu-404
  • F-Komisyonun Görevleri-404
  • G-Komisyon Gündeminin Oluşturulması-404
  • H-Komisyonun Toplanması-404
  • I-Görüşme Usulü-405
  • J-Oylama ve Karar-405
  • K-Kararlarda Bulunacak Hususlar, Yazılması ve Tebliği-405
  • 6-ORTAK TUTULACAK KAYITLAR-405
  • A-Tutulacak Kayıtlar-405
  • B-Tutulacak Kayıtların Açıklama ve İşlemleri-406
  • a-Zimmet Kaydı-406
  • b-Muhabere Kaydı-406
  • c-Disiplin Soruşturma Kaydı-406
  • d-Teftiş Kaydı-407
  • e-Bilgi Edinme Kaydı-407
  • 7-ORTAK TUTULACAK KARTONLAR-407
  • A-Hangi Kartonların Tutulacağı-407
  • B-Tutulacak Kartonların Tahsis amaçları-407
  • a-Muhabere Kartonu-407
  • b-Denetim Kartonu-407
  • c-Genelge ve Görüş Kartonu-408
  • ç-Disiplin Soruşturması Kartonu-408
  • d-Taşınır Kartonu-408
  • 8-BAM HUKUK VE CEZA DAİRELERİ ÖN BÜRO İŞLEMLERİ-408
  • 9-DANIŞMA MASASI İŞLEMLERİ-409
  • 10-KAYIT VE DİĞER YAZILI BELGELERDE UYULMASI GEREKLİ ESASLAR-410
  • 11-DURUŞMA LİSTESİ-410
  • 12-DOSYALARIN İNCELENMESİ VE ÖRNEK ÇIKARILMASI USULÜ-410
  • 13-CEZA VE HUKUK DAİRELERİNDE DOSYALARIN TEVZİ-411
  • 14-UYAP’IN KULLANILMASI-411
  • 15-HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE AVUKAT STAJYERLERİNİN YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI-413
  • 16-YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI-413
  • A-Uygulanacak Yönetmelik-413
  • B-Yönetmeliğin Amacı-414
  • C-Yönetmeliğin Kapsamı-414
  • D-Yönetmeliğin Dayanağı-414
  • E-Yönetmelikteki Tanımlar-414
  • IX. BÖLÜM
  • İLGİLİ MEVZUAT
  • 1-6100 SAYILI HMK İSTİNAF HÜKÜMLERİ-418
  • 2-6100 SAYILI HMK TEMYİZ KURALLARI-423
  • 3-HUMK TEMYİZ HÜKÜMLERİ (UYGULANACAK DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ HÜKÜMLER)-427
  • 4-5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İSTİNAF VE TEMYİZ HÜKÜMLERİ (BAM SONRASI UYGULANACAK HÜKÜMLER)-434
  • 5-5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TEMYİZ ÖNCEKİ HÜKÜMLERİ (BAM ÖNCESİ UYGULANACAK HÜKÜMLER)-435
  • 6-2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU İSTİNAF VE TEMYİZ SONRAKİ HÜKÜMLERİ (BAM SONRASI UYGULANACAK HÜKÜMLER)-436
  • 7-2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU TEMYİZ ÖNCEKİ HÜKÜMLERİ (BAM ÖNCESİ UYGULANACAK HÜKÜMLER)-440
  • 8-5235 SAYILI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN-444
  • 9-BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK-453
  • X. BÖLÜM
  • ÖRNEKLER
  • İLK DERECE MAHKEMESİ İŞLEMLERİ İÇİN ÖRNEKLER-457
  • 101-İçerik olarak kesin olan karara ilişkin istinaf başvurusunun İDM tarafından reddine ilişkin karar-458
  • 102-İş mahkemesi tarafından miktar olarak kesin karara ilişkin istinaf başvurusunun reddi kararı-459
  • 103-İDM tarafından miktar olarak kesin karara ilişkin istinaf başvurusunun reddi kararı-460
  • 104-İcra hukuk mahkemesi tarafından miktar olarak kesin karara ilişkin istinaf başvurusunun reddi kararı-461
  • 105-İlk derece mahkemesi tarafından, kanuni süre geçtikten sonra yapılan istinaf başvurusunun reddi kararı-462
  • 106-İş mahkemesi tarafından, kanuni süre geçtikten sonra yapılan istinaf başvurusunun reddi kararı-463
  • 107-İcra hukuk mahkemesi tarafından istinaf başvurusu süresinde yapılmadığından verilen ret kararı-464
  • 108-İDM tarafından, hakimin reddinde kanuni süre geçtikten sonra yapılan istinaf başvurusunun reddi kararı-465
  • 109-İDM tarafından İstinaf başvurusunun süresinde yapılmadığından reddine ilişkin kararın bir haftalık süre geçtikten sonra istinaf başvurusu yapılması nedeniyle reddi kararı-466
  • 110-İstinaf başvurusundan sonra istinaftan feragat nedeniyle İDM kararı-467
  • 111-Verilen süre içinde harç tamamlanmadığından İDM’nin verdiği başvurunun yapılmamış sayılması kararı-468
  • 112-İstinaf başvurusundan sonra ancak dosya BAM’ne gönderilmeden önce istinaf başvurusundan feragat nedeniyle verilen İDM kararı-469
  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ İŞLEMLERİ İÇİN ÖRNEKLER-471
  • 113-HUMK hükümlerine göre temyize tabi olduğu halde istinaf başvurusu halinde BAM tarafından verilen görev ret ve geri çevirme kararı-472
  • 114-5521 Sayılı İMK hükümlerine göre temyize tabi olduğu halde istinaf başvurusu halinde BAM tarafından verilen geri çevirme kararı-473
  • 115-2004 Sayılı İİK hükümlerine göre temyize tabi olduğu halde istinaf başvurusu halinde BAM tarafından verilen geri çevirme kararı-474
  • 116-İtiraza tabi karar olduğu halde istinaf başvurusu halinde BAM tarafından verilen geri çevirme kararı-475
  • 117-Temyize tabi karar yanlışlıkla istinaf gibi BAM’ne gönderildiğinden geri çevirme kararı-476
  • 118-İstinaf başvurusundan feragat özel yetkisi bulunmayan vekaletname eksikliğinin tamamlanması için dosyanın İDM’ne geri çevrilmesine dair BAM kararı-477
  • 119-İstinaf başvurusunun vazgeçme nedeniyle reddine dair BAM hukuk dairesi kararı-478
  • 120-İstinaftan feragat görülmediğinden incelenmeyen feragat nedeniyle BAM’nde maddi hatanın düzeltilerek verilen istinaftan feragat nedeniyle ret kararı-479
  • 121-İDM’nin süresinde yapılmadığı gerekçesiyle başvurunun reddi kararının kaldırılarak istinaf incelemesi yapıldığına dair BAM kararı-480
  • 122-İDM’nin miktar nedeniyle başvurunun reddi kararının kaldırılarak istinaf incelemesi yapıldığına dair BAM kararı-482
  • 123-İDM’nin harç ve giderlerdeki eksikliğin tamamlanmaması nedeniyle başvurunun yapılmamış sayılması kararının (süredeki eksiklik ve miktardaki yanlışlık nedeniyle) kaldırılarak istinaf incelemesi yapıldığına dair BAM kararı-484
  • 124-İDM’nin harç ve giderlerdeki eksikliğin tamamlanmaması nedeniyle başvurunun yapılmamış sayılması kararının harç muafiyeti olduğundan kaldırılarak istinaf incelemesi yapıldığına dair BAM kararı-486
  • 125-İDM’nin harç ve giderlerdeki eksikliğin tamamlanmaması nedeniyle başvurunun yapılmamış sayılması kararının (Ek karara esas alınan İDM kararındaki hatalı ve fazla harç nedeniyle) kaldırılarak istinaf incelemesi yapıldığına dair BAM kararı-488
  • 126-İDM’nin miktardan ret kararının doğru olmasına dayalı BAM kararı-490
  • 127-İDM’nin içerik itibarıyla kesin olduğundan ret kararının doğru olmasına dayalı BAM kararı-491
  • 128-İş mahkemesinin miktardan ret kararının doğru olmasına dayalı BAM kararı-492
  • 129-Asıl istinaf başvurusu feragat nedeniyle reddedildiğinden katılmalı istinaf talebinin de reddine dair BAM kararı-493
  • 130-Asıl istinaf başvurusu miktara göre kesinlik nedeniyle reddedildiğinden katılmalı istinaf talebinin de reddine dair BAM kararı-495
  • 131-Asıl istinaf başvurusunun süresinde yapılmadığından reddi nedeniyle katılmalı istinaf talebinin de reddine dair BAM kararı-497
  • 132-Asıl istinaf başvurusu yapılmamış sayılmasına karar verildiğinden katılmalı istinaf talebinin de reddine dair BAM kararı-499
  • 133-Fer’i müdahilin katılmalı istinaf talebinin de reddine dair BAM kararı-501
  • 134-Katılmalı istinafın konusunun asıl istinafın konusuyla aynı olmaması nedeniyle BAM kararı-502
  • 135-Katılmalı istinafın konusunun tarafı ile katılmaya konu istinafa başvuran tarafın aynı olmaması nedeniyle BAM kararı-503
  • 136-Dosyanın görevli hukuk dairesine gönderilmesine dair verilen ilk BAM kararı-504
  • 137-Hukuk daireleri arasında hangi dairenin görevli olduğu konusunda uyuşmazlık çıkması nedeniyle verilen BAM kararı-505
  • 138-Dosyanın görevli hukuk dairesine gönderilmesine dair (ilk dairenin de sonraki dairenin de görevli olmaması hali) verilen sonraki BAM kararı-506
  • 139-İstinaf başvurusu HMK hükümlerine göre süresinde olmadığından verilen BAM kararı-507
  • 140-İstinaf başvurusu İMK hükümlerine göre süresinde olmadığından verilen BAM kararı-508
  • 141-İcra hukuk mahkemesi kararına istinaf başvurusu süresinde olmadığından verilen BAM kararı-509
  • 142-Asliye ticaret mahkemesinin İİK hükümlerine göre verdiği kararın 10 gün içinde istinaf başvurusu yapılmadığından verilen BAM kararı-510
  • 143-Davaya bakması yasak hakimin karar vermesi nedeniyle verilen BAM kararı-512
  • 144-Haklı ret talebine rağmen hakimin davaya bakmış olması nedeniyle verilen BAM kararı-513
  • 145-Görevsizlik kararı veren mahkemenin görevli olması nedeniyle verilen BAM kararı-515
  • 146-Görevsizlik kararı veren mahkeme yanında görevsizlik kararı verilen mahkemenin de görevli olmaması nedeniyle verilen BAM kararı-517
  • 147-Görevsizlik kararının doğru olmasına göre verilen BAM kararı-519
  • 148-Yetkisizlik kararı veren mahkemenin yetkili olması nedeniyle verilen BAM kararı-520
  • 149-Yetkisizlik kararı veren mahkeme yanında yetkisizlik kararı verilen mahkemenin de yetkili olmaması nedeniyle verilen BAM kararı-522
  • 150-Yetkisizlik kararının doğru olmasına göre verilen BAM kararı-524
  • 151-Mahkemenin görevli olmamasına rağmen davayı esastan incelemesi nedeniyle verilen BAM kararı-525
  • 152-Mahkemenin yetkili olmamasına rağmen davayı esastan incelemesi nedeniyle verilen BAM kararı-527
  • 153-Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin doğru olmaması nedeniyle verilen BAM kararı-529
  • 154-Aynı mahkemedeki birleştirme kararı esas hükümle istinafa konu edilebileceğinden verilen BAM ret kararı-531
  • 155-Aynı sıfat ve düzeyde olmayan mahkemelerdeki dosyaların birleştirilmesine karar verilemeyeceğinden verilen BAM kararı-532
  • 156-İDM tarafından kamu düzenine ve dava şartlarına aykırı olarak karar verilmiş olması nedeniyle verilen BAM kararı-533
  • 157-Süresinde başvurulmadığından açılmamış sayılma kararını ilk mahkeme vermesi gerekirken dosyanın gönderildiği mahkemenin vermesi yanlış olduğundan BAM kararı-535
  • 158-Mirasın gerçek reddinde işlemden kaldırma ve açılmamış sayılma olamayacağı nedeniyle verilen BAM kararı-536
  • 159-İİK 18’e göre şikayet davasında işlemden kaldırma ve açılmamış sayılma olmadığından BAM kararı-537
  • 160-Delillerin toplanmamış ve değerlendirilmemiş olması nedeniyle verilen BAM kararı (Akdi ilişkinin ispatına esas yemin delili toplanmayarak, sonrası delillerin toplanması gerekip gerekmediğinin değerlendirilmemesi hali)-538
  • 161-Delillerin toplanmamış ve değerlendirilmemiş olması nedeniyle verilen BAM kararı (Akdi ilişkinin ispatına esas delil başlangıcı delilinin toplanmaması hali)-540
  • 162-Delillerin toplanmamış ve değerlendirilmemiş olması nedeniyle verilen BAM kararı (Akdi ilişkinin ispatına esas belgedeki imza inkarının incelenmemesi hali)-541
  • 163-Delillerin toplanmamış ve değerlendirilmemiş olması nedeniyle verilen BAM kararı (Akdi ilişkinin ispatına esas yazılı delilin değerlendirilmemesi hali)-542
  • 164-Delillerin toplanmamış ve değerlendirilmemiş olması nedeniyle verilen BAM kararı (Hak düşürücü süreden ret kararı doğru olmadığından)-543
  • 165-Delillerin toplanmamış ve değerlendirilmemiş olması nedeniyle verilen BAM kararı (Zamanaşımı ret kararı süre hesabı yönünden yanlış olduğundan)-544
  • 166-Delillerin toplanmamış ve değerlendirilmemiş olması nedeniyle verilen BAM kararı (Zamanaşımı nedeniyle ret kararı verilmiş ancak esas alınan başlangıç tarihi doğru olmadığından)-545
  • 167-Delillerin toplanmamış ve değerlendirilmemiş olması nedeniyle verilen BAM kararı (Hukuki ilişkinin yanlış belirlenmesi nedeniyle)-546
  • 168-İDM kararındaki gerekçe ile hüküm arasında çelişki olduğundan BAM tarafından verilen karar-547
  • 169-İDM gerekçeli kararı ile tefhim edilen kısa karar arasında çelişki olduğundan BAM tarafından verilen karar-549
  • 170-Dosya istinaf incelemesi için BAM’a gönderildikten sonra istinaf incelemesi de yapılarak yeniden esas hakkında karar verildikten sonra davadan feragat nedeniyle verilen BAM kararı-551
  • 171-Dosya istinaf incelemesi için BAM’a gönderilmeden önce davadan feragat edildiği halde, bu konuda karar verilmeksizin dosyanın BAM’a gönderilmesi nedeniyle verilen BAM geri çevirme kararı-553
  • 172-Hükümden sonra davacının ölmüş ve kararın bir kısım mirasçılar tarafından temyiz edilmiş ve diğer mirasçıların temyize muvafakat belgesi olmadığından verilen BAM geri çevirme kararı-555
  • 173-İstinaf dilekçesi tebliğ edilmemiş olduğundan BAM tarafından verilen geri çevirme kararı-556
  • 174-Gerekçeli karar usulüne uygun biçimde tebliğ edilmemiş olduğundan BAM tarafından verilen geri çevirme kararı-557
  • 175-İstinafın tefhimden başladığı hallerde tefhim edilen karar tüm unsurları içermediği için gerekçeli kararın tebliği gerektiği halde edilmemiş olması ayrıca İstinaf dilekçesi tebliğ edilmemiş olduğundan BAM tarafından verilen geri çevirme kararı-558
  • 176-Harç eksiği nedeniyle BAM geri çevirme kararı-559
  • 177-Harç eksiği için verilen sürede harç yatırılmamış olmasına rağmen mahkemece bu konuda bir karar verilmeksizin dosyanın gönderilmiş olması nedeniyle verilen BAM geri çevirme kararı-561
  • 178-Vekalet eksikliği nedeniyle BAM geri çevirme kararı-562
  • 179-İhtiyati hacze itiraz edenin istinaf başvurusunun reddine dair BAM kararı-563
  • 180-İhtiyati hacze itiraz edenin istinaf başvurusunun kabulü ile ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmesi-565
  • 181-İhtiyati haciz talebinin reddine istinaf. Ve BAM tarafından ihtiyati haciz kararı verilmesi-567
  • 182-İhtiyati haciz talebinin reddine istinaf başvurusunun esastan reddine dair BAM kararı-570
  • 183-İhtiyati haciz kararı veren mahkeme görevli olmadığından verilen BAM kararı-572
  • 184-İhtiyati haciz kararı veren mahkeme kesin yetki kuralı gereğince yetkili olmadığından verilen BAM kararı-574
  • 185-İhtiyati haciz kararı veren mahkeme ihtiyati hacizde ileri sürülen ve bu nedenle incelenecek yetki kurallarına göre yetkili olmadığından verilen BAM kararı-576
  • 186-İhtiyati haciz talebinin reddine karar veren mahkeme görevli olmadığından verilen BAM kararı-578
  • 187-İhtiyati haciz talebinin reddine karar veren mahkeme kesin yetki kuralı gereğince yetkili olmadığından verilen BAM kararı-579
  • 188-İhtiyati haciz talebinin reddine karar veren mahkemenin borçlunun istinafa cevap dilekçesiyle ileri sürdüğü için incelenen yetki kuralı nedeniyle yetkili olmadığından verilen BAM kararı-580
  • 189-BAM İcrayı geri bıraktırma kararı (Harç alınması gerekmeyen)-582
  • 190-İcrayı geri bıraktırma kararı (Harç alınması gereken)-583
  • 191-İcrayı geri bıraktırma kararı (Harçtan muaf olan)-584
  • 192-İcrayı geri bıraktırma ret kararı (Harç alınması gereken)-585
  • 193-İcrayı geri bıraktırma ret kararı (Taşınmaz teminat gösterilmiş yeterli haciz ve rehin yok)-586
  • 194-İcrayı geri bıraktırma kararı (Süre dolmadan gelmiş)-587
  • 195-İcrayı geri bıraktırma kararı (Nakit teminatlı)-588
  • 196-İcrayı geri bıraktırma ret kararı (Takibe konu miktar nedeniyle)-589
  • 197-Sadece bir tarafın başvurusu varken İstinaf başvurusunun esastan reddi kararı-590
  • 198-İki tarafın da başvurusu varken İstinaf başvurusunun ikisi için de esastan reddi kararı-591
  • 199-Hak düşürücü süre varken esastan inceleme yanlış. Dava şartlarına aykırılık nedeniyle İDM kararı kaldırılarak dosyanın gönderilmense dair BAM kararı-593
  • 200-İki tarafın da istinaf başvurusu var. İki taraf için de istinaf itirazları kısmen kabul edilerek yeniden esas hakkında verilen BAM kararı-595
  • 201-İki tarafın da istinaf başvurusu var. Bir tarafın istinaf itirazları ret Diğer taraf için kısmen kabul edilerek yeniden esas hakkında verilen BAM kararı-600
  • 202-Asliye ticaret mahkemesinde heyet halinde görülmesi gereken dava heyet halinde görülmediğinden verilen BAM kararı-605
  • 203-Hüküm bir kısım mirasçılar tarafından temyiz edilmiş ve diğer mirasçıların temyize muvafakat belgesi olmamasına rağmen istinaf incelemesinin esastan yapılma nedenine ilişkin BAM kararı gerekçesi-607
  • 204-Hüküm bir kısım adi ortaklar tarafından temyiz edilmiş ve diğer adi ortağın temyize muvafakat belgesi olmamasına rağmen istinaf incelemesinin esastan yapılma nedenine ilişkin BAM kararı gerekçesi-608
  • 205-İlk derece mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlığı nedeniyle verilen BAM kararı-610
  • 206-İlk derece mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlığı nedeniyle verilen BAM kararı-611
  • 207-Aynı sıfat ve düzeydeki mahkemelerin kendi aralarındaki iç ilişki kuralına göre diğer numaralı mahkemenin görevli olduğu gerekçesiyle verdikleri kararlar sonucu merci tayini talepleri nedeniyle verilecek kararlarla ilgili olduğundan alınan Yargıtay kararları-612
  • 208-İlk derece mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlığı nedeniyle ve yetki sözleşmesinin geçerli olmadığı gerekçesiyle verilen BAM kararı-616
  • 209-İlk derece mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlığı nedeniyle ve yetki sözleşmesi nedeniyle kesin yetki olmadığından yetki itirazı yok ise yetkisizlik kararı verilemeyeceği gerekçesiyle verilen BAM kararı-617
  • 210-İhtiyati tedbire itirazın reddi kararına istinaf başvurusu nedeniyle verilen BAM ret kararı-618
  • 211-İhtiyati tedbire itirazın reddi kararına istinaf başvurusu nedeniyle verilen BAM kabul kararı-620
  • 212-Faiz başlangıç tarihindeki yanlışlık düzeltilerek yeniden esas hakkında verilen BAM kararı-622
  • 213-İcra inkar tazminatı hükmedilmesi yanlış olduğundan kaldırılarak yeniden esas hakkında verilen BAM kararı-625
  • 214-Menfi tespit davasının reddi reddinde konulan tedbir nedeniyle tazminata hükmedilmemesi doğru olmadığından düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmesi-628
  • 215-İhtiyati hacze itirazın reddi kararının istinafında mahkemenin yargı yolu yönünden görevsiz olması nedeniyle verilen BAM kararı-630
  • 216-İhtiyati haciz kararının istinafında mahkemenin yargı yolu yönünden görevsiz olması nedeniyle verilen BAM kararı-632
  • İSTİNAF VE YENİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ BAŞVURULARI İÇİN TARAF DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ-633
  • 217-Davacı için HMK hükümlerine göre istinaf dilekçesi örneği-634
  • 218-Davalı taraf için HMK hükümlerine göre düzenlenmiş istinaf dilekçesi örneği-636
  • 219-Davalı için HMK hükümlerine göre düzenlenmiş adli yardım talepli istinaf dilekçesi örneği-638
  • 220-Davalı için HMK hükümlerine göre düzenlenmiş eski hale getirme talepli istinaf dilekçesi örneği-640
  • 221-HMK hükümlerine göre davacı temyiz dilekçesi-642
  • 222-HMK hükümlerine göre adli yardım talepli davalı temyiz dilekçesi-644
  • 223-HMK hükümlerine göre eski hale getirme talepli davalı temyiz dilekçesi-646
  • 224-İstinaf başvurusuna cevap dilekçesi-648
  • 225-İstinaf başvurusuna cevap ve katılma yoluyla istinaf dilekçesi-650
  • 226-HMK Hükümlerine göre temyize cevap dilekçesi-652
  • 227-Temyiz dilekçesine cevap ve katılmalı temyiz dilekçesi-653
  • ATIF YAPILAN KAYNAKLAR-655

Ek Bilgi

Basım Tarihi

2016

Baskı

3. Baskı

ISBN

9786051469829

Sayfa Sayısı

655

Yayınevi

Adalet Yayınevi

Yazar

Zeki Gözütok

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.