Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamalı Çalışmaları

Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamalı Çalışmaları

40.00 TL

Yazar : Timuçin Köprülü, Türkan Yalçın Sancar
Basım Tarihi : Eylül
Sayfa Sayısı : 626 sayfa
 • Açıklama
 • Ek Bilgi
 • İçindekiler
 • SSS

Ürün Açıklaması

“Bu çalışmanın bir “ceza hukuku genel hükümler” kitabı olmadığı unutulmamalıdır. Yıllar içinde birikmiş olan sorularımızın büyük çoğunluğunu cevaplandırarak ve Yargıtay’ın kararlarına fazlaca yer vererek öğrencilerimize küçük bir katkıda bulunmak istedik.
Çalışmamız; Ankara, Uludağ ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde yapılmış ceza hukuku genel hükümler sınavlarının sorularını, pratik çalışmalarını ve derslerde kullanılan/kullanılacak Yargıtay kararlarını içermektedir.
Her başlığın altında, ayrıntıya girmeden ana hatlarıyla ilgili konuyu anlatmaya çalıştık. Yararlandığımız başlıca kaynaklara “genel” bir atıf yaptık ve ayrıntılı kaynakçayı ayrıca düzenledik. Her konuyla ilgili “klasik” soruları ve varsa “test” sorularını cevaplarıyla birlikte ilgili bölümün altına koyduk.
Tekrara düşmemek ve kitabın hacmini fazla genişletmemek için bazı klasik soruların çözümünü örnek niteliğindeki Yargıtay kararlarıyla birlikte öğrencilerimize bıraktık.
Başlangıçta, sadece kısa açıklamasını yaptığımız konuya ilişkin sorular sorabilmemize rağmen, konular ilerledikçe sorular karmaşıklaştı. Örneğin “iştirak” başlığı altına koyduğumuz sorularda, iştirakin yanında; içtima, teşebbüs, hukuka uygunluk nedenleri, hata, sapma … ve başka birçok konuya ait sorun ele alındı.
Soru hangi biçimde yöneltilmiş olursa olsun (test-klasik) ilk yapılması gereken, çok dikkatli bir biçimde okumaktır. Soruda ve Yargıtay kararında hangi kurum ya da kurala dair bir değerlendirme ya da tartışma yapılmasının istendiği ancak dikkatli bir okumayla saptanabilir. Bu dikkat, sağlam bir alt yapı ve bilgiyle birleştiğinde, sonuca ulaşmamak için hiçbir sebep yoktur.
Öğrencilerimizin her türlü öneri ve eleştirisi bizi mutlu edecektir.” (Tanıtım Yazısı)

Ek Bilgi

Yayınevi

Savaş Yayınları

Yazar

Timuçin Köprülü, Türkan Yalçın Sancar

Sayfa Sayısı

626

Basım Tarihi

Eylül, 2016

Baskı

3. Baskı

ISBN

9786059414135

 • İÇİNDEKİLER
  İçindekiler
  Özgeçmiş  7
  Öz  9
  Önsöz  11
  Kısaltmalar  17
  GİRİŞ
  I. SUNUM  23
  II. KONUNUN AMACI VE SINIRLANDIRILMASI  25
  III. İNCELEME PLANI  27
  Birinci Bölüm
  SATIN ALMA HAKKININ KAVRAMSAL VE
  KURAMSAL TEMELLERİ
  I. SATIN ALMA HAKKI KAVRAMI  31
  A. Genel Olarak  31
  B. Satın Alma Hakkının Tanımı  39
  C. Tarihsel Gelişim ve Kavramsal Çerçeve  42
  1. Tarihçe ve Yasal Mevzuatın Oluşumu  42
  2. Kavramsal Çerçeve  47
  a. Kontrolün Ele Geçirilmesi (Takeover)  47
  b. Satın Alma Hakkı (Squeeze–out Right)  49
  c. Hakim Pay Sahibi  51
  d. Hakimiyet ve Kontrol Olguları  53
  D. Satın Alma Hakkına ilişkin Görüş ve Teoriler  57
  1. Satın Alma Hakkının Lehindeki Görüşler  57
  a. Etkin Yönetim  58
  b. Hedef Ortaklığın Kontrolü  59
  c. Finansal Etkinlik ve Payların Değeri Üzerindeki Etkileri  60
  2. Satın Alma Hakkının Aleyhindeki Görüşler  63
  a. Piyasa Yapıcılığa Aykırılık  63
  b. Hukukun Genel İlkelerine Aykırılık  64
  3. Ara Değerlendirme ve Görüşümüz  65
  II. SATIN ALMA HAKKININ DÜZENLENME GEREKÇESİ VE GEREKLİLİĞİ  67
  A. Satın Alma Hakkının Amacı ve Fonksiyonları ile Hakkı Ortaya Çıkaran Ekonomik ve Hukuki Gerekçeler  67
  1. Azınlığın Sahip Olduğu Haklara ve Mevcudiyetine İlişkin Nedenler  69
  a. Azınlık Haklarının Engelleyici ve Olumsuz Etkileri  70
  b. Azınlığın Bireysel Pay Sahipliği Haklarının Olumsuz Etkileri  73
  c. Azınlığın Mevcudiyetinden Kaynaklanan Zararlı Etkileri  75
  2. Hakim Pay Sahibi ve Ortaklığa İlişkin Gerekçeler  77
  a. Ortaklığın İstikrarı ve Toplumsal Menfaat  77
  b. Yeniden Yapılanma  79
  c. HAAO’ların Halka Kapanması (Going Private)  81
  d. Hedef Ortaklık Üzerinde Tam Anlamıyla Egemenlik Sağlanması  85
  B. Satın Alma Hakkının Özel ve Kamu Hukuk İlkeleri İle Uyumluluğu Meselesi  88
  1. Özel Hukuk İlkeleri Bakımından Değerlendirme  88
  a. Sözleşme Özgürlüğü ve Payların Serbestçe Devredilebilirliği İlkeleri  88
  b. Ölçülülük İlkesi  90
  c. Eşit işlem İlkesi  91
  2. Kamu Hukuku İlkeleri Bakımından Değerlendirme  94
  a. Mülkiyet Hakkı  94
  b. Kamu Yararı  95
  İkinci Bölüm
  MUKAYESELİ HUKUKTA SATIN ALMA HAKKI
  I. İNGİLİZ HUKUKU  97
  A. Tarihsel Gelişim  97
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  98
  II. ALMAN HUKUKU  102
  A. Tarihsel Gelişim  102
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  103
  1. Kurumsal Satın Alma Hakkı (Corporate Squeeze–Out)  104
  2. Devralmaya Bağlı Satın Alma Hakkı (Takeover Squeeze–Out)  110
  III. AB HUKUKU  113
  A. Tarihsel Gelişim  113
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  114
  C. Avrupa Komisyonu’nun Tavsiye Kararı  123
  D. Direktif’in Revize Edilmesi  124
  IV. ABD HUKUKU  125
  A. Tarihsel Gelişim  125
  B. Hakkın Doğumu ve Kullanımına İlişkin Esaslar  126
  V. İSVİÇRE HUKUKU  130
  VI. FRANSIZ HUKUKU  131
  Üçüncü Bölüm
  BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRMA
  I. GENEL OLARAK  135
  II. AYRILMA (ÇIKMA) HAKKI  137
  A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  138
  B. Amacı ve Fonksiyonları  143
  III. SATMA HAKKI  145
  A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  146
  B. Amacı ve Fonksiyonları  148
  IV. ZORUNLU ÇAĞRI  150
  V. ISKAT  154
  VI. ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA AZINLIĞIN BAĞLI ORTAKLIKTAN İHRACI  158
  A. Tanım ve Hukuki Niteliği  159
  B. Amacı ve Fonksiyonları  163
  C. Kapsamı ve Uygulama Alanı  164
  D. İhraç Hakkının Kullanımına İlişkin Esaslar ve İşleyiş  169
  1. Bedel  169
  2. Süre  172
  3. İhraç Hakkının Kullanım Şekli  173
  VII. DENKLEŞTİRME DAVASINDA ORTAĞIN İHRACI  176
  VIII. BİRLEŞMEDE AYRILMA AKÇESİ İLE ORTAKLIKTAN İHRAÇ  180
  IX. ANONİM ORTAKLIKTA HAKLI SEBEPLE FESİH DAVASINDA ORTAĞIN ÇIKARILMASI  185
  Dördüncü Bölüm
  TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA ÇIKARMA HAKKI
  I. GENEL OLARAK ÇIKARMA HAKKI KAVRAMI  191
  A. Çıkarma Hakkının Tanımı  191
  B. Düzenlemeye Gitme İhtiyacı  193
  II. ÇIKARMA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  195
  A. Kanuni Hak Olma Özelliği  196
  B. Yenilik Doğuran Hak Olma Özelliği  197
  III. ÇIKARMA HAKKININ KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI  198
  IV. ÇIKARMA HAKKININ DOĞUMUNA İLİŞKİN TEMEL KOŞULLAR  203
  A. Hakimiyet  203
  1. Yönetim Kontrolü – Mülkiyet Ayrımı Bağlamında Hakimiyet  205
  2. Türleri Bakımından Hakimiyet  209
  B. Eşik (Oran)  215
  1. Sermaye Payına Bağlı Oy Hakkı  215
  2. Eşiğin Yüksek Belirlenmesinin Sebebi  219
  3. Hesaplamaya Dahil Edilebilecek Oy Hakları  221
  V. ÇIKARMA HAKKININ DOĞUMUNA İMKAN SUNAN HUKUKİ İŞLEMLER  229
  A. Aleni Pay Alım Teklifi  231
  1. İsteğe Bağlı Çağrı  235
  2. Zorunlu Çağrı  236
  B. Hakimiyeti Sağlayan Diğer İktisap Halleri  238
  C. Birleşme ve Kontrolün Ele Geçirilmesi İşlemleri  240
  VI. ÇIKARMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR VE İŞLEYİŞ  246
  A. Bedel  246
  B. Süre  256
  C. Çıkarma Hakkının Kullanım Şekli  256
  D. Çıkarma Hakkının Kullanımına İlişkin Prosedür  258
  1. Hedef Ortaklık Yönetim Kurulunun Görevleri  258
  2. Çıkarılan Azınlığa Pay Bedellerinin Ödenmesi  266
  VII. ÇIKARMA HAKKININ KULLANIMININ HUKUKİ VE EKONOMİK SONUÇLARI  268
  A. Payın İptali ve Pay Sahipliğinin Yitirilmesi  269
  B. Halka Kapanma ve Kottan Çıkma  272
  VIII. ÇIKARMA HAKKININ YARGISAL DENETİMİ  274
  A. Bedel Davası  275
  1. Davanın Niteliği  280
  2. Husumet  284
  3. Dava Açma Süresi  288
  B. Açılabilecek Diğer Davalar  291
  1. Kesin Hükümsüzlük  291
  2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  298
  3. İdari Davalar  301
  Sonuç  303
  Kaynakça  317
  Kavramlar Dizini  331
Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.