Saf Garanti Taahhütleri

65.00 TL

Yazar : Zafer Kahraman
Basım Tarihi : 2017 Ekim
Sayfa Sayısı : 225 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

İÇİNDEKİLER

 

TEŞEKKÜR……………………………………………………………………………… V

KISALTMALAR…………………………………………………………………… XIII

GİRİŞ……………………………………………………………………………………….. 1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ

VE GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ

 

§ 1-   TANIM……………………………………………………………………………… 7

         A. Genel Olarak Garanti Sözleşmeleri…………………………………….. 7

              1. Kavram……………………………………………………………………… 7

              2. Stammler Tarafından Yapılan Tanım ve Eleştirisi…………….. 8

              3. Türk Hukukunda Yapılan Tanımlar……………………………… 11

              4. Karşılaştırmalı Hukukta Yapılan Tanımlar…………………….. 14

              5. Değerlendirme………………………………………………………….. 16

         B. Özel Olarak Saf Garanti Taahhütleri…………………………………. 17

§ 2-   UNSURLAR…………………………………………………………………….. 23

         A.      Garanti Alanı Belirli Bir Hareket Tarzına Sevk

              ve Teşvik Etme (Yöneltme) Amacı…………………………………… 23

              1. Garanti Alanın Hareket Tarzı………………………………………. 23

              2. Garanti Alanı Sevk ve Teşvik Etme (Yöneltme) Amacı…… 26

         B. Garanti Alanın Hareket Tarzının Taşıdığı Riskin

              Temin Edilmesi…………………………………………………………….. 29

              1. Risk Kavramı ve İçeriği……………………………………………… 29

              2. Riskin Belirli ya da Belirlenebilir Olması………………………. 33

              3. Kaza ve Beklenilmeyen Haller……………………………………. 33

              4. Riskin Sonradan Artması……………………………………………. 35

         C. Taahhüdün Aslî ve Bağımsız Niteliği………………………………… 37

         D.      İvazsızlık…………………………………………………………………. 41

         E. Borç Altına Girme Taahhüdü………………………………………….. 44

§ 3-   HUKUKİ NİTELİK………………………………………………………….. 46

§ 4-   GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ…………………………………………………. 48

         A. Kazanç Garantisi…………………………………………………………… 48

              1.  Temettü Garantileri……………………………………………………. 49

              2. Yap İşlet Devret Modelinde Gelir Garantileri…………………. 51

              3. Değer Kazanma veya Fiyatlandırma Yoluyla

                   Kazanç Garantisi………………………………………………………. 53

              4. Kira Geliri veya Ticari Gelir Garantileri………………………… 54

              5. Diğer Gelir veya Kâr Garantileri………………………………….. 55

         B. Zararın Giderilmesi Garantisi…………………………………………… 55

              1. Üretici Garantisi………………………………………………………… 56

              2. İpotek garantisi…………………………………………………………. 58

              3. Açığı Kapama Garantisi……………………………………………… 58

              4. Diğer Zararı Karşılama Garantileri……………………………….. 59

 

İKİNCİ BÖLÜM

BENZER HUKUKİ KURUMLARLA

KARŞILAŞTIRILMASI

 

§ 5-   CEZA KOŞULU İLE KARŞILAŞTIRMA…………………………… 61

         A.      Ceza Koşulu Kavramı ve Saf Garanti Taahhüdü

              ile Benzer Yanları………………………………………………………….. 61

         B. Karşılaştırmanın Önemi………………………………………………….. 68

         C. Ayrımın Kıstasları…………………………………………………………. 70

              1. Borçlunun Kusuru…………………………………………………….. 70

              2. Borcun Fer’i Niteliği………………………………………………….. 72

              3. Önerimiz………………………………………………………………….. 73

§ 6-   GÖTÜRÜ TAZMİNAT İLE KARŞILAŞTIRMA…………………. 76

         A.      Götürü Tazminat Kavramı ve Saf Garanti Taahhüdü

              ile Benzer Yanları………………………………………………………….. 76

              1. Genel Olarak Götürü Tazminat……………………………………. 76

              2. Götürü Tazminatın Sorumsuzluk Anlaşmalarıyla İlişkisi…. 79

              3. Götürü Tazminatın Ceza Koşulu İle İlişkisi…………………… 80

              4. Götürü Tazminatın Saf Garanti Taahhüdü

                   İle Benzer Yönleri…………………………………………………….. 84

         B.  Karşılaştırmanın Önemi………………………………………………….. 85

         C. Ayrımın Kıstasları…………………………………………………………. 86

              1. Borçlunun Kusuru ve Alacaklının Zararı………………………. 86

              2. Borcun Fer’i Niteliği………………………………………………….. 87

              3. Önerimiz………………………………………………………………….. 87

§ 7-   SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRMA………… 89

         A. Sigorta Sözleşmesi ve Saf Garanti Taahhüdü

              ile Benzer Yanları………………………………………………………….. 89

              1. Genel Olarak Sigorta Sözleşmesi…………………………………. 89

              2. Sigorta Sözleşmeleri ile Saf Garanti Taahhütlerinin

                   Benzer Yönleri…………………………………………………………. 91

         B. Karşılaştırmanın Önemi………………………………………………….. 91

         C. Ayrımın Kıstasları…………………………………………………………. 92

              1. Amaç Bakımından İleri Sürülen Kıstas…………………………. 92

              2. Sigortacının Sahip Olduğu Ruhsata Dayalı Kıstas…………… 93

              3. Saf Garanti Taahhütlerinin Sigorta Sözleşmesi

                   Olduğu Görüşü…………………………………………………………. 94

              4. Önerimiz………………………………………………………………….. 94

§ 8-   AYIPTAN DOĞAN KANUNİ SORUMLULUĞU

         GENİŞLETEN FER’İ TAAHHÜTLER İLE

         KARŞILAŞTIRMA…………………………………………………………… 96

         A.      Ayıptan Doğan Kanuni Sorumluluğu Genişleten

              Fer’i Taahhütler ve Bunların Saf Garanti Taahhüdü

              ile Benzer Yanları………………………………………………………….. 96

              1. Genel Olarak Ayıptan Doğan Sorumluluğu

                   Genişleten Taahhütler………………………………………………… 96

              2. Ayıptan Doğan Sorumluluğu Genişleten Fer’i

                   Kayıtların Saf Garanti Taahhüdüyle Benzerliği…………….. 103

         B. Karşılaştırmanın Önemi………………………………………………… 107

         C. Ayrımın Kıstasları……………………………………………………….. 109

              1. Teminatın Üçüncü Kişi Tarafından Verilmesi Kıstası……. 109

              2. Kanuni Tekeffüllerin Genişletilmesi Kıstası………………… 110

              3. Beyan ve Taahhüt Edilen Vasıfların Hangi Ana

                   İlişkin Olduğunun Tespitine Dayanan Kıstas……………….. 112

              4. Kontrol Edilebilir Riskler Kıstası……………………………….. 116

              5. Önerimiz………………………………………………………………… 118

§ 9-   KEFALET VE BENZER TEMİNATLAR İLE

         KARŞILAŞTIRMA…………………………………………………………. 124

         A.      Kefalet ve Benzeri Teminatların Saf Garanti Taahhüdü

              ile Benzer Yanları………………………………………………………… 124

              1. Genel Olarak Kefalet……………………………………………….. 124

              2. Kefalet Benzeri Garanti……………………………………………. 127

              3. Teminat Amaçlı Borca Katılma………………………………….. 135

              4. Aval………………………………………………………………………. 139

              5. Banka Teminat Mektupları……………………………………….. 140

              6. Kefalet ve Benzeri Teminatların Saf Garanti

                   Taahhütleri İle Benzer Yönleri…………………………………… 143

         B. Karşılaştırmanın Önemi………………………………………………… 144

         C. Ayrımın Kıstasları……………………………………………………….. 145

§ 10-      ANGLO-AMERİKAN HUKUK DÜZENİNDEKİ

         “WARRANTY” (TEKEFFÜL) KAVRAMIYLA

         KARŞILAŞTIRMA…………………………………………………………. 147

         A.      “Warranty” Kavramı ve Saf Garanti Taahhüdü

              ile Benzer Yanları………………………………………………………… 147

              1. Genel Olarak “Warranty” Kavramı…………………………….. 147

              2. “Warranty” Kavramının Saf Garanti Taahhütleri

                   İle Benzer Yönleri…………………………………………………… 150

         B. Karşılaştırmanın Önemi………………………………………………… 150

         C. Ayrımın Kıstasları……………………………………………………….. 151

§ 11- KOŞULA BAĞLI SÖZLEŞME İLE

         KARŞILAŞTIRILMASI………………………………………………….. 152

         A.      Koşula Bağlı Sözleşmelerin Saf Garanti Taahhüdü

              ile Benzer Yanları………………………………………………………… 152

         B. Karşılaştırmanın Önemi………………………………………………… 153

         C. Ayrımın Kıstasları……………………………………………………….. 154

§ 12- KUMAR VE BAHİS İLE KARŞILAŞTIRILMASI…………….. 156

         A.      Kumar ve Bahis Kavramının Saf Garanti Taahhüdü

              ile Benzer Yanları………………………………………………………… 156

         B. Karşılaştırmanın Önemi………………………………………………… 157

         C. Ayrımın Kıstasları……………………………………………………….. 157

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ

VE RİSKİN GERÇEKLEŞMESİNİN

HUKUKİ SONUÇLARI

 

§ 13- SAF GARANTİ TAAHHÜTLERİNE

         UYGULANACAK HÜKÜMLER……………………………………… 159

         A.      Genel Olarak Kendine Özgü Sözleşmelere Uygulanacak

              Hükümlerin Tespitinde İzlenecek Yöntem………………………. 159

         B. Saf Garantinin Kurulması, Şekli ve Geçerlilik Koşulları…….. 162

              1. Saf Garantinin Kurulması…………………………………………. 162

              2. Saf Garanti Taahhüdüne İlişkin Beyanın Ciddiyeti……….. 164

              3. Saf Garanti Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları…………….. 165

              4. Şekil……………………………………………………………………… 169

         C. Saf Garantinin Sona Ermesi…………………………………………… 170

              1. Genel Olarak………………………………………………………….. 170

              2. Garanti Alanın Ölümü……………………………………………… 170

              3. Riskin Garanti Alanın Fiili İle Gerçekleşmesi………………. 170

              4. Süre………………………………………………………………………. 172

§ 14- RİSKİN GERÇEKLEŞMESİNİN HUKUKİ

         SONUÇLARI…………………………………………………………………. 174

         A.      Garanti Verenin Yükümlülüğünün Doğması………………… 174

         B. Garanti Verenin Yükümlülüğünün Doğduğu An

              ve Muacceliyet Anı……………………………………………………… 175

         C. Garanti Verenin Yükümlülüğünün Kapsamı…………………….. 177

              1. Garanti Alanın Zararını veya Yoksun Kaldığı

                   Kârı Karşılama Garantilerinde Garanti Verenin

                   Borcunun Kapsamı………………………………………………….. 177

              2. Saf Garanti Taahhüdünde Götürü Bedel

                   Kararlaştırıldığı Halde Garanti Verenin

                   Borcunun Kapsamı………………………………………………….. 182

         D. Garanti Verenin Yükümlülüğünü Gereği Gibi

              İfa Etmemesinin Sonuçları……………………………………………. 188

SONUÇ………………………………………………………………………………….. 191

KAYNAKÇA…………………………………………………………………………. 199

Ek Bilgi

Yazar

Abdülkadir Arpacı, Hüseyin Hatemi, Zafer Kahraman

Yayınevi

Vedat

Sayfa Sayısı

225

Basım Tarihi

2017 Ekim

ISBN

9786059263856

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.