Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre

Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre

110.00 TL 105.00 TL

Yazar : Mustafa Serhat Şen
Basım Tarihi : 2017 Nisan
Sayfa Sayısı : 774 sayfa
  • Açıklama
  • Ek Bilgi
  • SSS

Ürün Açıklaması

Hukukçular ve Bilirkişiler için;
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Hükümlerine Göre; Açıklamalı ve İçtihatlı

“Eser (inşaat yapım) sözleşmelerinde zamanaşımı ve uygulamaları isimli 2015 yılında yayına giren kitabımızından sonra bir nevi devamı niteliğinde olan bu yeni kitabımızda Türk Borçlar Kanunun Genel Hükümler kısmında düzenlenen borçlunun temerrüde düşmesi neticesinde alacaklının seçimlik haklarından olan geciken ifayı beklemek ve gecikme tazminatı (kira tazminatı) istemesi olarak kullanması durumu ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Borçlu yerine getirilmesi mümkün ve muaccel olan edimi zamanında ifa etmeyerek borçlu temerrüdüne düşer. Özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin edimini zamanında yerine getirmeyerek borçlu temerrüdüne düştüğü, arsa sahiblerince adli yargı ilk derece mahkemelerinde çokça gecikme tazminatı davalarının açıldığı bilinmektedir.
Üç bölümden oluşan kitabımızda başlangıç olarak özellikle bilirkişiler için hukuki tanımlar yapılarak ilk bölümde borçlunun temerrüde düşmesi hali incelenmiş, teslim, borçlunun teslim borcunda temerrüde düşmesinin hüküm ve sonuçları ile alacaklının seçimlik hakları ve tercih değişikliği irdelenmiştir.
İkinci bölümde gecikme tazminatının tanımı, amacı, hukuki niteliği ve şartlarına yer verilecek geniş olarak gecikme tazminatının talep ediliş şekli, teslim önce istenebilirliği, ihtirazı kayıt, imara aykırı kaçak yapılaşma, geçersiz sözleşmeler ile gecikme tazminatının ceza koşulu ile arasındaki ilişki ve fark anlatılmıştır.
Üçüncü bölümde teslim tarihinin belirlenmesinde haklı gecikme sebepleri gecikmeye etki eden özel durumlar irdelenerek, teslim tarihinin belirlenmesi ve gecikme süresinin hesabı ile özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerine konu olan kira kaybının belirlenmesi ve hesaplanışı anlatılmıştır. Ayrıca temerrüt faizi, zamanaşımı ile manevi tazminat yönleri üzerinde durulmuş son bölüme HMK uygulamaları eklenmiştir.
Özellikle hukukçuların yanı sıra gecikme – kira tazminatı hususlarında bilirkişilerin yararlanması hususuna gayret gösterilerek önemli bulunan kelime ve cümleler koyulaştırılmıştır.” (Önsözden)İçindekiler

ÖNSÖZ-VII
GİRİZGAH-IX
İÇİNDEKİLER-XI

BİRİNCİ BÖLÜM
TANIMLAR, BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ve
BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN HÜKÜM ve SONUÇLARI

BİRİNCİ KISIM
TANIMLAR ve BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
1. TANIMLAR-1
A. Sözleşme-1
a. Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-1
b. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmeler-1
c. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-1
d. Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-2
e. Eser Sözleşmesi-2
f. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-2
B. Borcun Kaynakları-2
a. Borç İlişkisi-2
b. Borç-3
C. Edim-3
a. Sürekli Edim-3
b. Ani Edim-3
c. Dönemli Edim-4
D. Temerrüt-4
E. Muacceliyet-4
F. İhtar-4
G. İfa-4
Hukuk Genel Kurulu Kararları-4
15. Hukuk Dairesi Kararları-6
23. Hukuk Dairesi Kararları-7
Yargıtay Özel Daire Kararları-7
2. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-8
A. Borçlu Temerrüdünün Şartları-8
a. Ön Şart (Edimin İfasının Mümkün Olması)-8
b. Muacceliyet-12
c. Alacaklının İhtarı-13
B. Kusur-15
Hukuk Genel Kurulu Kararları-15
15. Hukuk Dairesi Kararları-16
23. Hukuk Dairesi Kararları-20
Yargıtay Özel Daire Kararları-32
3. TESLİM-35
A. Genel Olarak-35
a. Fiili Teslim-36
b. Hukuki Teslim-36
c. Tesellüm-36
d. Kabul-36
B. Eser Sözleşmelerinde Teslim;-37
a. Eserin Teslimi-37
b. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Taşınmazlar İçin İnşaatın Teslimi-38
c. Teslimin İskân Ruhsatı (Yapı Kullanma İzin Belgesi) Alınmasının Yükleniciye Bırakılması Durumunda Teslim-38
d. Anahtar Teslimi-39
e. Teslim Tutanağının Arsa Sahibince İmzalanması Şartına Bağlanması-39
f. Yapım İşleri Genel Şartnamesi-39
g. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun-42
C. Teslim Borcunda İfa Yeri-42
D. Teslim Borcunda İfa Zamanı-43
E. Teslimi İspat Yükümlülüğü-43
Hukuk Genel Kurulu Kararları-43
15. Hukuk Dairesi Kararları-44
23. Hukuk Dairesi Kararları-48
Yargıtay Özel Daire Kararları-55
4. KISMİ TEMERRÜT-57
A. Olağan Adi Satım Sözleşmeleri (TBK m. 84)-57
B. Ticari Satış ve Mal Değişim Sözleşmeleri (TTK m. 25) Her İki Tarafın Tacir Olması Durumu-59
15. Hukuk Dairesi Kararları-59
5. ARD ARDA TESLİMLİ SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-60
6. SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ DOĞURAN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-61
7. YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-62
15. Hukuk Dairesi Kararları-62
23. Hukuk Dairesi Kararları-64

İKİNCİ KISIM
BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN HÜKÜM ve SONUÇLARI
8. BORÇLUNUN TESLİM BORCUNDA TEMERRÜDE DÜŞMESİNİN HÜKÜM ve SONUÇLARI-65
A. Genel Olarak-65
B. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmeler-65
a. Ek Süre Verilmesi-67
b. Süre Verilmesi Gerektirmeyen Durumlar-69
Hukuk Genel Kurulu Kararları-70
15. Hukuk Dairesi Kararları-72
Yargıtay Özel Daire Kararları-73
9. SEÇİMLİK HAKLAR ve TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ-75
A. Seçimlik Haklar-75
B. Karine-76
C. Seçimlik Haklar Tercih Beyanı-76
D. Seçimlik Haklar Tercih değişikliği-77
a. Borçlunun Muvafakatı İle Geri Alma-77
b. Alacaklı Tercih Sahibinin Tek Taraflı Değişiklik Hakkı-77
Hukuk Genel Kurulu Kararları-78
15. Hukuk Dairesi Kararları-84
23. Hukuk Dairesi Kararları-88
Yargıtay Özel Daire Kararları-96
10. TİCARİ SATIMDA SATICININ TEMERRÜDÜ (TBK m. 212)-99
A. Olağan Adi Satım Sözleşmeleri. 99
B. Ticari Satım Sözleşmeleri. 100
a. Belirsiz Vadeli -Teslim Zamanı Belirlenmemiş- Ticari Satım Sözleşmeleri. 100
b. Belirli Vadeli – Teslim Zamanı Belirlenmiş- Ticari Satım Sözleşmeleri. 100

İKİNCİ BÖLÜM
GECİKME TAZMİNATININ TANIMI, AMACI, KAPSAMI NİTELİĞİ,
ŞARTLARI ve ÖZEL DURUMLAR
BİRİNCİ KISIM
GECİKME TAZMİNATININ TANIMI, AMACI, KAPSAMI NİTELİĞİ, ŞARTLARI
1. TANIM-103
Hukuk Genel Kurulu Kararları-104
15. Hukuk Dairesi Kararları-104
23. Hukuk Dairesi Kararları-105
2. AMACI-109
15. Hukuk Dairesi Kararları-110
23. Hukuk Dairesi Kararları-111
Yargıtay Özel Daire Kararları-115
3. KAPSAMI VE SINIRLARI-116
A. Fiili Zarar-117
B. Kazanç Kayıpları-117
Hukuk Genel Kurulu Kararları-118
15. Hukuk Dairesi Kararları-120
23. Hukuk Dairesi Kararları-123
Yargıtay Özel Daire Kararları-132
4. HUKUKİ NİTELİĞİ-134
Hukuk Genel Kurulu Kararları-134
15. Hukuk Dairesi Kararları-135
23. Hukuk Dairesi Kararları-135
5. NİTELİĞİ-136
15. Hukuk Dairesi Kararları-136
23. Hukuk Dairesi Kararları-137
6. ŞARTLARI-137
A. Yüklenicinin Temerrüde Düşmesi-138
B. Zarar-138
C. Uygun İlliyet Bağı-139
D. Kusur-139
a. Kanıt Yükü-139
b. Müterafik Kusur (Ortak Kusur)-140
Hukuk Genel Kurulu Kararları-141
15. Hukuk Dairesi Kararları-145
23. Hukuk Dairesi Kararları-152
Yargıtay Özel Daire Kararları-166

İKİNCİ KISIM
GECİKME TAZMİNATINDA ÖZEL DURUMLAR
7. TALEP EDİLİŞ ŞEKLİ-171
15. Hukuk Dairesi Kararları-171
23. Hukuk Dairesi Kararları-174
Yargıtay Özel Daire Kararları-178
8. TESLİM ÖNCESİNDE İSTENEBİLİR OLMASI-179
15. Hukuk Dairesi Kararları-179
23. Hukuk Dairesi Kararları-180
9. İHTİRAZİ KAYIT-180
15. Hukuk Dairesi Kararları-181
23. Hukuk Dairesi Kararları-182
Yargıtay Özel Daire Kararları-184
10. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞI, ALACAĞIN TEMLİKİ-185
Hukuk Genel Kurulu Kararları-188
15. Hukuk Dairesi Kararları-191
23. Hukuk Dairesi Kararları-196
Yargıtay Özel Daire Kararları-209
11. İMARA AYKIRI KAÇAK YAPI-225
A. İmar Mevzuatına Uygun Bir Bina Yapılmasını Öngören ve Şeklen de Geçerli Bir Sözleşme Sonrasında-226
a. Ruhsatsız Yapı-226
b. Ruhsata Aykırı Yapı-226
c. Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Değilse-227
d. Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Mümkün İse-228
e. Konusu İmkânsız Sözleşme-228
f. Yasal Olmayan Yani Kaçak Nitelikteki Yapı Ya Da Yapı Kısımları İçin Arsa Sahiplerinin Bağımsız Bölümlerinden Yararlandıklarının Ya Da Kira Geliri Elde Ettiklerinin Kanıtlanması Halinde (Kullanma Yararı)-229
B. İmar Mevzuatına Uygun Olmayan Bir Bina Yapılmasını Öngören ve Şeklen de Geçerli Bir Sözleşme Sonrasında-229
15. Hukuk Dairesi Kararları-229
23. Hukuk Dairesi Kararları-245
12. GEÇERSİZ SÖZLEŞME-262
15. Hukuk Dairesi Kararları-263
23. Hukuk Dairesi Kararları-266
Yargıtay Özel Daire Kararları-276
13. GECİKME TAZMİNATI ile CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) ARASINDAKİ İLİŞKİ ve FARKI-278
Hukuk Genel Kurulu Kararları-284
15. Hukuk Dairesi Kararları-284
23. Hukuk Dairesi Kararları-297
Yargıtay Özel Daire Kararları-313

ÜÇÜNCÜ KISIM
GECİKME SÜRESİ HESABI
KİRA KAYBINI BELİRLEME ve HESAPLANIŞ ŞEKLİ
14. TESLİM TARİHİ ve GECİKME SÜRESİ HESABI-319
A. Muacceliyet (Dava Tarihi Esas Alınmalı)-320
B. Başlangıç Anı (Teslim Tarihi)-320
C. Kesin Vade (Sözleşmede Teslim Tarihi Belirlenmişse)-320
a. Sözleşmede Teslim Tarihi Belirlenmişse-320
b. Sözleşmede Kararlaştırılan Teslim Tarihi Karşılıklı Anlaşarak Değiştirilebilir-321
c. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Teslim Tarihini Kararlaştırılmış İse-321
d. Sözleşmede Teslim Tarihinin Değişikliğine İlişkin Hüküm Var İse-321
1. Süre Uzatımı-322
2. İşi Yavaşlatma Ve Durdurma-322
3. İşi Hızlandırma-323
D. Sözleşmede Saklı Tutulan Bir Hakka Dayanarak Taraflardan Biri Usulüne Uygun Bir Bildirimde Bulunmak Suretiyle Vadeyi Belirlemişse-323
E. Sözleşmede Teslim Tarihi Belirlenmemiş ise-323
F. Teslim İçin Belli Bir Süre Tespit Edilmiş Olmasına Rağmen Sürenin Başlangıcı Belli Bir Tarih Olarak Belirlenmemiş İse-324
G. Tamamlama Tarihi Kararlaştırılan Durumlarda Teslim Tarihinin Belirlenmesi-324
Hukuk Genel Kurulu Kararları-324
15. Hukuk Dairesi Kararları-327
23. Hukuk Dairesi Kararları-365
Yargıtay Özel Daire Kararları-401
15. HAKLI GECİKME SEBEPLERİ-414
A. Bürokratik Engeller/ İdari Mercilerden Kaynaklı Gecikme Sebebi-415
B. Beklenmeyen Haller: Savaş, Genel Grev, Sel, Deprem, Yıldırım Düşmesi. . 415
C. Teslimin İş Sahibinin Risk Alanına Giren Sebeplerden Gecikmesi-415
D. Sözleşmede Yüklenicinin Bir Hak İleri Sürmeyeceğinin Kararlaştırılması-416
E. İfraz, Tevhit, Yola Terk ve Tescil İşlemleri ile İnşaat Ruhsatı Alınması-416
F. Mevsim / Kış Şartları / Yaz Ayları İnşaat Yasağı Nedeniyle Gecikme Sebebi-416
G. Sözleşmenin Uyarlanması: TBK m. 138 Aşırı İfa Güçlüğü, TBK m. 480 Götürü Bedel-417
H. Sözleşme Dışı Fazla İşte Gecikme Tazminatı-420
I. Teslim Süresinin Borçlunun Bir Fiiline (İnşaat Ruhsatı) Bağlanması-420
İ. Ek Sözleşme İle İnşaatın Büyütülmesi ya da ilave işlerin yapılmasının -421
J. Projedeki Mevzuata Aykırılığın Giderilmesi-421
Hukuk Genel Kurulu Kararları-421
15. Hukuk Dairesi Kararları-423
23. Hukuk Dairesi Kararları-439
Yargıtay Özel Daire Kararları-475
16. GECİKME SÜRESİNDE ÖZEL DURUMLAR-479
A. Cezalı Süre-479
B. Opsiyonlu Süre-479
C. Atıfet (Kesin Vadeden Vazgeçme)-480
D. Ek Süre-480
E. Ayıplı ve Eksik Teslimde Gecikme Tazminatı-481
F. Fiilen Teslim ve Üçüncü Kişiye Kiraya Verilmesinde Gecikme Tazminatı-481
a. Teslim Olgusunu Kanıtlanması-482
b. Karine-482
G. İskân Ruhsatının (Yapı Kullanma İzin Belgesinin) Yükleniciye Bırakılması-482
H. Nama İfaya İzin Davasında Gecikme Tazminatı-483
I. Eksik Ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Tahsili Davasında Gecikme Tazminatı-484
İ. Başlangıç Tarihi veya Ara Vadeler Belirlenmiş İse; Bunlara Riayetsizlik Teslim Tarihinde Gecikme Anlamına Gelmemesi-484
J. Sözleşmenin İleriye/Geriye Etkili Olarak Feshi Durumu-485
K. Temerrüt Tarihi İle Bu Tarihten Sonra Ortaya Çıkan Objektif İmkansızlık Tarihleri Arasında Gecikme Tazminatı-485
L. Temerrüt Tarihi İle Bu Tarihten Sonra Alacaklının Temerrüde Düştüğü Tarihler Arasında Gecikme Tazminatı-485
M. İbralaşma Sonrasında Gecikme Tazminatı-485
N. Tapu Devrinin Teslimden Sonra Yapılmasının Kararlaştırılması-486
O. Sözleşme Dışı Kazanılan Bağımsız Bölümlerin Paylaşımı-486
Ö. Yüklenicinin Tapu İptâli ve Tescil İsteminde Birlikte İfa Kuralı-486
Hukuk Genel Kurulu Kararları-487
15. Hukuk Dairesi Kararları-488
23. Hukuk Dairesi Kararları-512
Yargıtay Özel Daire Kararları-558
17. KİRA KAYBINI BELİRLEME-562
A. Kira tazminatı miktarı sözleşmede belirlenmiş ise-563
B. Kira tazminatı miktarı sözleşmede belirlenmemiş ise veya miktarı gösterilmeksizin rayiç kira bedelinin ödeneceği kararlaştırılmışsa-563
C. Rayiç kira bedeline yıllık dönemler artırım istemi-563
D. Maktu belirlenen gecikme tazminatında (kira tazminatında) artırım istemi-564
E. Tenkisi Mümkün Değildir-567
F. Zarar Görenin Fiil ve Hareketleri ile Zararın Artmasına yahut Tazminat Yükümlüsünün Durumunun Ağırlaştırmasına Neden Olması-567
G. Yazlık İnşaatı-568
H. Yabancı Para/Döviz Kararlaştırılmış İse-568
I. Sözleşmede Arsa Sahibinin Kirasının Karşılanacağı Kararlaştırılmışsa-568
Hukuk Genel Kurulu Kararları-569
15. Hukuk Dairesi Kararları-570
23. Hukuk Dairesi Kararları-582
Yargıtay Özel Daire Kararları-592
18. HESAPLANIŞ ŞEKLİ-595
15. Hukuk Dairesi Kararları-596
23. Hukuk Dairesi Kararları-599
Yargıtay Özel Daire Kararları-613

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMERRÜT FAİZİ, ZAMANAŞIMI, MANEVİ TAZMİNAT ve HMK HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ KISIM
TEMERRÜT FAİZİ ve ZAMANAŞIMI
19. TEMERRÜT FAİZİ-615
15. Hukuk Dairesi Kararları-616
23. Hukuk Dairesi Kararları-627
Yargıtay Özel Daire Kararları-635
20. GECİKME TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI-637
A. Genel Olarak-637
B. Eser Sözleşmesi-637
a. 818 Sayılı Borçlar Kanunu-637
b. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu-638
c. Zamanaşımı Başlangıcı-638
Hukuk Genel Kurulu Kararları-639
15. Hukuk Dairesi Kararları-639
23. Hukuk Dairesi Kararları-642
Yargıtay Özel Daire Kararları-657

İKİNCİ KISIM
MANEVİ TAZMİNAT ve HMK HÜKÜMLERİ
21. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİ-659
15. Hukuk Dairesi Kararları-660
23. Hukuk Dairesi Kararları-661
Yargıtay Özel Daire Kararları-661
22. HMK HÜKÜMLERİ-662
A. Davada Sıfat (Husumet)-662
a. Sözleşmeden Doğan Davalarda Husumet-665
b. Davada Taraf Sıfatının Yargılama Aşamasında Kazanılması-665
B. Taraf ehliyeti (HMK’nın 50. maddesi)-666
C. Dava Ehliyeti (HMK’nın 51. maddesi)-666
D. Dava Takip Yetkisi (HMK’nın 53. maddesi)-666
E. Mecburi (Zorunlu) Dava Arkadaşlığı-667
İçtihatlar-668
A. Husumet, Taraf ve Dava Ehliyeti, Dava Arkadaşlığı ve Davaya Müdahale-668
B. Bilirkişi, Kök Rapor, Ek Rapor ve Tespit Bilirkişi Raporu-690
C. Dava; Kısmi Dava, Tespit Davaları, Belirsiz Alacak Davası-696
D. Davaların Birleştirilmesi (tevhit) ve Ayrılması (tefrik)-705
E. Dava Şartı; Derdestlik-706
F. Görev ve Yetki-707
G. Harç-717
H. Islah-720
I. İcra İnkar Tazminatı-728
İ. Takas ve Mahsup-730
J. HMK Uygulamaları-731
GECİKME TAZMİNATINI İNCELEME TABLOSU-747
SONUÇ-747
KAYNAKÇA-751
MADDE DİZİNİ-753
KAVRAM DİZİNİ-757

Ek Bilgi

Yazar

Murat Topuz, Mustafa Kamil Şen, Mustafa Serhat Şen

Yayınevi

Adalet

Sayfa Sayısı

774

Basım Tarihi

2017 Nisan

ISBN

9786053001706

Tüm kitaplar için gönderim süresi  maksimum 48 saattir. Kitap satın alma işlemini kapıda ödeme, kredikartı ile ödeme ve banka havale/eft seçeneklerinden dilediğiniz ile tamamlayabilirsiniz. Ödeme şekilleri teslimat süresini etkilememektir.